Zařazení časopisu Klinická biochemie a metabolismus do pozitivního seznamu
Obsah aktuálně připravovaného čísla
Elektronická verze časopisu Klinická biochemie a metabolismus 
Archiv KBM – fulltexty
Tiráž

AKTUALIZOVANÉ POKYNY PRO AUTORY A KONTROLNÍ LIST PLATNÉ OD září 2020

Pokyny pro autory a publikační etika
Kontrolni-list
  Guide for authors and publication ethics
Attachment

Časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky je zaměřen na problematiku klinické biochemie, patofyziologie, patobiochemie, nutriční podpory a nukleární medicíny. Obsahuje přehledné referáty, původní práce, kazuistiky a metodické studie. Nedílnou součástí jsou též excerpta zajímavých prací ze zahraniční literatury. Čtvrtletník je určen lékařům a všem dalším odborníkům ve zdravotnictví se zájmem o uvedené obory. Navazuje na vše pozitivní z tradice časopisu Biochemia Clinica Bohemoslovaca. Časopis je od r.1971 recenzován.

Vyloučení zodpovědnosti
Autoři, redakční rada i vydavatel věnovali maximální možnou péči tomu, aby informace uvedené v časopise odpovídaly aktuálnímu stavu poznání v době edice díla. Přesto nelze s naprostou jistotou zaručit úplnou bezchybnost těchto informací. Z uvedených důvodů jsou proto vyloučeny jakékoli nároky na úhradu přímých či nepřímých škod. Autoři, redakční rada ani vydavatel nenesou odpovědnost za případná nesprávná rozhodnutí třetí osoby provedená na základě uvedených informací.

partneři časopisu v r. 2022 
partneři časopisu v r. 2021
partneři časopisu v r. 2020
partneři časopisu v r. 2019
partneři časopisu v r. 2018
partneři časopisu v r. 2017
partneři časopisu v r. 2016
partneři časopisu v r. 2015
partneři časopisu v r. 2014
partneři časopisu v r. 2013
partneři časopisu v r. 2012
partneři časopisu v r. 2011
partneři časopisu v r. 2010

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTORKA

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ REDAKTORKY

Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, Praha

REDAKČNÍ RADA

Prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc
Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Oddělení klinické biochemie a hematologie, FN Brno-Bohunice
Prof. Michael J. Duffy, Ph.D.

St Vincent’s University Hospital and School of Medicine, University College Dublin, Ireland
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

Ustav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc
Prof. Dr. med. Stefan Holdenrieder

Institut für Laboratoriumsmedizin, Deutsches Herzzentrum München, Germany
Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha
Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petr Kocna, CSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, Praha
RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Ústav laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice, Ostrava
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
Ustav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ing. Karolína Pešková

Diagnostické laboratoře dědičných metabolických poruch VFN a 1.LF UK, Praha
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni
Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava, Slovenská Republika
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, Praha

Od čísla 1/2023 vychází časopis Klinická biochemie a metabolismus on-line

Zařazení časopisu Klinická biochemie a metabolismus do pozitivního seznamu

Tento časopis patří mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika uznávaná Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Tiráž

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2013

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve společnosti STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice.
Vedoucí redaktorka: Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., zástupkyně vedoucí redaktorky: Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., Odpovědná redaktorka: RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. Grafická úprava: Tasou s.r.o. Tiskne: Studio Press s. r. o., V Kapslovně 2770, 130 00 Praha 3. Vychází 4x ročně.
Informace o inzerci podává a objednávky českých i zahraničních inzerentů přijímá: Mgr. Jitka Beerová, Stapro, s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, tel. 467 003 111; Registrační značka MK ČR E 6465.
Rukopisy zasílejte na adresu: Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., ÚKBD FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové. Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány. Vydavatel získá publikováním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Publikované příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

ISSN 1210-7921 (tisk)
ISSN 2570-9402 (on-line)