Logo ČSKBPreambule

Etický kodex Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny (IFCC)  a České společnosti klinické biochemie stanoví etické zásady a normy, podle nichž pracovníci v klinických laboratořích vykonávají své povolání. Požadavek vykonávat praxi v souladu s nejvyššími dosažitelnými etickými standardy je stejnou výzvou pro odborníky na všech úrovních odbornosti a pracovních zkušeností. Tento kodex se zaměřuje na tři cíle zodpovědností a strukturálně vychází ze zásad vymezených v Belmontově zprávě, kterou v roce 1978 vytvořila tehdejší „National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioural Research“. Tyto zásady platí dosud i pro diagnostiku lidských onemocnění v klinických laboratořích.

1. Zodpovědnost vůči pacientovi

 • Všichni pracovníci v klinických laboratořích jsou odpovědní za kvalitu a integritu laboratorních služeb, které poskytují. Tato povinnost zahrnuje zajištění individuálních kompetencí v rozhodování a provádění činností a snahu chránit pacienta před nekompetentními, neetickými nebo nezákonnými postupy jiných osob.
 • Jsou povinni udržovat vysoké standardy praxe. Při zavádění a provádění laboratorních vyšetření a testů musí uplatňovat kvalifikovaný úsudek a průběžně je vyhodnocovat.
 • Kvůli ochraně soukromí a důstojnosti pacientů zachovávají přísnou důvěrnost informací o pacientech a výsledcích testů. To platí i pro všechny vzorky od nich získané.
 • Musí poskytovat přesné zprávy a odpovídající interpretaci výsledků vyšetření pacientů objednávajícím lékařům a dalším příslušným zdravotnickým pracovníkům.

 

2. Zodpovědnost vůči kolegům a profesi

 • Pracovníci v klinických laboratořích jsou povinni zachovávat a udržovat důstojnost a úctu ke své profesi a usilovat o to, aby šířili pověst cti, poctivosti a spolehlivosti našeho oboru ve všech prostředích, včetně virtuálního prostoru.
 • Přispívají k rozvoji profese přijímáním vědeckého pokroku, zdokonalováním svých znalostí, které jsou přínosem pro pacienta, udržováním vysokých standardů praxe a zlepšováním kvality práce a vzdělávání. Usilují o bezpečné a spravedlivé socioekonomické pracovní podmínky pro všechny spolupracovníky.
 • Aktivně usilují o navázání spoluprací a respektujících pracovních vztahů s ostatními zdravotnickými pracovníky s hlavním cílem hladce zajistit vysokou úroveň péče o pacienty.
 • V obchodních vztazích s výrobci, dodavateli, konkurenty a klienty prokazují čestnost a poctivost, a to jak ve vztahu ke klinickým pracovníkům, tak i k pacientům.
 • Měli by být mentory a snažit se pomáhat mladým, začínajícím odborníkům, v jejich profesním rozvoji a postupu.

 

3. Zodpovědnost vůči společnosti

 • Pracovníci v klinických laboratořích mají jako osoby vykonávající odbornou profesi také odpovědnost vůči společnosti přispívat svými schopnostmi k obecnému blahu společnosti.
 • Jsou povinni dodržovat příslušné zákony a předpisy vztahující se k výkonu povolání pracovníka v klinických laboratořích. V rámci svých schopností a svědomí aktivně usilují o to, aby zlepšili přístup spolupracovníků, kteří nesplňují vysoké standardy péče a praxe, k nimž se profese hlásí.
 • Zajišťují vědecky vhodné, cílené a efektivní vynakládání finančních prostředků na klinické laboratorní služby, přičemž se brání plýtvání, zejména pak indikaci klinicky nepotřebných vyšetření, neefektivitě a zbytečným duplicitám laboratorních vyšetření.

Tím, že se každý pracovník v klinických laboratořích zaváže aktivně dodržovat tyto zásady a řídit se jimi po celý svůj profesní život, přispěje svým dílem k zaručení požadované kvality a integrity služeb, které laboratoř poskytuje svým klientům z řad lékařů a pacientů.

 

Autor: Pracovní skupina IFCC pro etiku (IFCC Task Force on Ethics)

Přezkoumala a schválila: Výkonná rada IFCC (IFCC Executive Board), 28. 7. 2022

Přeložil a odsouhlasil: výbor ČSKB, 4. 8. 2022, původní verze v angličtině.