Obecný úvod

Specializační vzdělávání v klinické biochemii zajišťují lékařské fakulty; k tomu účelu je zřízena specializační oborové rada (SOR) v klinické biochemii a koordinační oborová rada (KOR). Na většině lékařských fakult se o specializační vzdělávání stará příslušný proděkan a k tomu účelu zřízené oddělení děkanátu.

Odkazy na oddělení specializačního vzdělávání všech lékařských fakult v příloze (1)

Vzdělávací program v klinické biochemii se skládá z interního nebo pediatrického kmene a na něj navazujícího vlastního specializačního výcviku v klinické biochemii; platný vzdělávací program je z r. 2018.

Základní podmínky pro získání specializované způsobilosti v oboru klinická biochemie

Zařazení do oboru

  • Zařadit se lze na kterékoliv lékařské fakultě v ČR. Podmínkou je žádost v Evidenci zdravotnických pracovníků – EZP https://ezp.mzcr.cz, notářsky ověřená kopie magisterského diplomu a prostá kopie dodatku k diplomu. Pokud lékař není ještě po promoci, posílá doklad o ukončení magisterského studia a po promoci došle výše uvedené doklady.
  • Lékař obdrží Průkaz odbornosti a doklad o zařazení.
  • Školenec postupuje dle Vzdělávacího programu platného v době jeho zařazení do oboru (VP 2005, 2009, 2011, 2015 a 2018)
  • Lékař do absolvování kmene pracuje pod odborným dozorem.

Absolvování základního interního nebo pediatrického kmene v délce 30 měsíců

  • Po absolvování předepsané praxe lékař na základě žádosti o certifikát/přihlášky ke zkoušce (dle daného VP) a po absolvování zkoušky obdrží certifikát o absolvování kmene. Kmen lékař absolvuje na fakultě, kde byl ke vzdělávání zařazen.
  • Po absolvování kmene pracuje lékař pod odborným dohledem a má již nějaké odborné kompetence (např. může uvolňovat laboratorní výsledky).

Absolvování vlastního specializovaného výcviku v délce 24 měsíců

  • Specializovaný výcvik se řídí věstníkem MZČR platným v době zařazení lékaře do oboru, ale lékař na základě přechodných ustanovení vyhlášky 221/2018 může postoupit do novějšího VP.
  • Výcvik probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném zařízení.

Úspěšné složení atestační zkoušky

  • Atestační zkoušku lékař skládá na fakultě, která rotujícím způsobem v daném termínu zkoušku pořádá. Přihlášení ke zkoušce probíhá přes Evidenci zdravotnických pracovníků – EZP.
  • Vlastní zkouška začíná praktickou částí (obvykle rozbor kazuistiky a laboratorního nálezu), poté následuje vlastní ústní zkouška, zahrnující tři otázky (klinická problematika, laboratorní metody, klinická biochemie).

Vzdělávací program – kmen interní a pediatrický (2018)

Vyšel ve vyhlášce MZ č. 221 (Sbírka zákonů, částka 110 z 9. 10. 2018); plný text VP obou kmenů jako přílohy.

Vzdělávací program – kmen interní (2018) v příloze (2)

Vzdělávací program – kmen pediatrický (2018) v příloze (3)

Lékař se může zařadit pouze do nového kmene dle vyhlášky 221/2018.

Jestliže absolvoval praxi na pracovišti, které není akreditováno pro nový vzdělávací program (2018), musí lékař zažádat ministerstvo zdravotnictví o uznání praxe na neakreditovaném pracovišti.

Žádost o uznání praxe na neakreditovaném pracovišti (lékaři zařazení před 1. 7. 2017) v příloze (4)

Žádost o uznání praxe na neakreditovaném pracovišti (lékaři zařazení po 1. 7. 2017) v příloze (5)

Postup při požádání o uznání praxe na neakreditovaném pracovišti v příloze (6)

Vzdělávací program – vlastní specializační výcvik z klinické biochemie (2017)

Vyšel ve Věstníku MZ, částka 11, z 21. 12. 2018; plný text vzdělávacího programu v klinické biochemii jako příloha.

Vzdělávací program – vlastní specializační výcvik z klinické biochemie (2018) v příloze (7)

Lékař se může zařadit pouze do nového VP.

Organizace vzdělávání na lékařských fakultách

Fakulty evidují lékaře zařazené do základních oborů, provádí zařazení, vydávají certifikáty, organizují vzdělávací akce, které jsou součástí VP, vydávají certifikáty po kmeni, organizují zkoušky po kmeni a atestační zkoušky. Každý obor na každé lékařské fakultě zastupuje garant oboru, který je zároveň členem Specializační oborové rady – SOR. Každou fakultu zastupuje proděkan, který je zároveň členem Koordinační oborové rady – KOR.

Organizační řád KOR, SOR

Koordinační oborová rada pro specializační vzdělávání (KOR) je koordinační orgán, jehož cílem je zabezpečovat úzkou spolupráci mezi univerzitami a jejich lékařskými fakultami na jedné straně a Ministerstvem zdravotnictví ČR na poli specializačního vzdělávání lékař.

Garanti pro specializační obor jednotlivých lékařských fakult vytvářejí tzv. specializační oborovou radu (SOR); odborně zajišťují specializační vzdělávání ve svém oboru na svých pracovištích a připravují podklady pro činnost Koordinační rady.

Statut a organizační řád KOR v příloze (8)

Statut a organizační řád SOR v příloze (9)

SOR pro klinickou biochemii

Členové SOR pro klinickou biochemii (a garanti oboru na jednotlivých fakultách) za jednotlivé LF v příloze (10)

Akreditační komise pro klinickou biochemii

Úkolem akreditační komise je posuzovat způsobilost pracoviště k zajištění vzdělávání v oboru klinická biochemie. V úvahu se bere personální zajištění (školitelé), sortiment metod, přístrojové vybavení a výzkumná aktivita pracoviště. Pokud komise uzná, že pracoviště splňuje požadavky na akreditované pracoviště, navrhne Ministerstvu zdravotnictví ČR, aby byla pracovišti udělena akreditace, opravňující podílet se na specializačním vzdělávání. Akreditovaná pracoviště se dělí na dva typy: pracoviště 1. typu zajišťuje základní výcvik, pracoviště 2. typu zajišťuje specializovaný výcvik.

Statut a jednací řád akreditační komise v příloze (11)

Členové akreditační komise pro klinickou biochemii v příloze (12)

Zkušební komise pro kmeny a klinickou biochemii

Zkušební komise je vybírána ze seznamu členů zkušební komise; ty navrhují lékařské fakulty, fakultní nemocnice, odborná společnost ČLS (tj. ČSKB) a Česká lékařská komora; její člen je vždy členem příslušné zkušební komise.

Členové zkušební komise pro interní kmen v příloze (13)

Členové zkušební komise pro pediatrický kmen v příloze (14)

Členové zkušební komise pro klinickou biochemii v příloze (15)

Termíny atestací

Jsou uvedeny termíny kmenové zkoušky i specializační zkoušky včetně fakult, kde se zkouška koná.

Termíny a místo kmenových zkoušek v příloze (16)

Termíny a místo atestací z klinické biochemie v příloze (17)

Jak probíhá zkouška po kmeni a vlastní atestace?

Toto je popsáno ve vyhlášce č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, přidáváme i manuál pro obě zkoušky.

Vyhláška č. 282/2019 Sb. v příloze (18)

Manuál kmenová zkouška v příloze (19)

Manuál atestační zkouška v příloze (20)

Vzorové otázky ke specializační zkoušce z klinické biochemie v příloze (21)

Časté otázky

Jak se hlásit k atestaci?

Prostřednictvím evidence zdravotnických pracovníků – EZP – https://ezp.mzcr.cz na lékařskou fakultu, která v tom termínu zkoušku pořádá.

Co dělat při změně oboru?

Prostřednictvím evidence zdravotnických pracovníků – EZP  zaslat na fakultu svého zařazení žádost o změnu oboru. Následně lze uznat veškerou shodnou praxi, která obsahem a rozsahem odpovídá novému VP.

Jaká je platnost předatestačních kurzů?

Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, Radiační ochrana, prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí – bez omezení.
Oborové kurzy 5 let.

Jak se vzdělávají lékaři zařazení podle staršího vzdělávacího programu?

Lékař zařazený před 1. 7. 2017 může na základě přechodných ustanovení zákona 67/2017, čl. II, odstavec 3 Sb. dokončit specializační přípravu podle VP do kterého byl zařazen nebo může na základě vlastního rozhodnutí dokončit dle nového VP.

Jak probíhá zkouška po kmeni?

Zkoušku lékař absolvuje na fakultě zařazení. Zkouška po kmeni se pořádá na každé fakultě minimálně 2x ročně (minimálně 1x v jarním a 1x v podzimním zkouškovém období). Lékař se přihlásí ke zkoušce žádostí, kterou nalezne na webu lékařských fakult a spolu s kopiemi dokladů o splněné praxi a teoretické části zašle na fakultu nejpozději 60 dnů před termínem zkoušky, nejdříve ale až po splnění všech povinností kmene dle vyhlášky 221/2018.

Jak probíhá atestace?

Atestace rotují po lékařských fakultách, vždy jeden termín v jarním zkouškovém období a jeden termín v podzimním zkouškovém období. Prostřednictvím evidence zdravotnických pracovníků – EZP se lékař na danou fakultu přihlásí. Spolu s žádostí zasílá kopie dokladů o splněné praxi a teoretické části nejpozději 60 dnů před termínem zkoušky. Splňuje-li podmínky VP, je mu zaslána 30 dnů před termínem atestační zkoušky pozvánka s místem a termínem konání zkoušky. Po úspěšně složené atestační zkoušce obdrží diplom o specializované způsobilosti.

Je k atestaci třeba předložit odbornou práci?

Pokud tak předepisuje daný VP; v oboru Klinická biochemie to není podmínkou. Po předložení práce a její obhajobě je uchazeči prominuta jedna ze tří atestačních otázek.

Jak je uznávána praxe na pracovišti, které není akreditované? Praxi je nutno nechat si na MZČR uznat.

Na základě přechodných ustanovení vyhlášky 221/2018 je možno požádat MZČR o uznání praxe na neakreditovaném pracovišti/pracovišti, které je akreditované pro původní VP nikoliv pro lékaře zařazené po 1. 7. 2017. Je třeba vyplnit žádost; příslušný formulář MZ, pokyny a přechodná ustanovení vyhlášky 221/2018 jsou na webu ČSKB v sekci Vzdělávání lékařů.