Zápis

Zápis ze schůze výboru ČSKB č. 2/2022

dne 14.9.2022 v 9.30 hod.

v seminární místnosti ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze, Praha 2

Přítomni:

RNDr. H. Benáková, M. Beranová, doc. RNDr. D. Friedecký, Ph.D., Mgr. Hauerová, MUDr. P. Kocna, CSc.,

MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., MUDr. D. Rajdl, Ph.D.,

doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 

Omluveni:

Mgr. M. Bunešová

Schválený program jednání:

 1. Kontrola zápisu č. 1/2022
 2. Doporučení společnosti
 3. EFLM, IFCC
 4. Lab Tests on Line
 5. Web ČSKB
 6. Organizace odborných akcí
 7. Časopis KBM a FONS
 8. Zpráva pokladníka
 9. Zpráva vědeckého sekretáře
 10. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
 11. Sekce biochemických laborantů
 12. Různé

 

Kontrola zápisu

 • Zápis č. 1/2022 byl schválen bez připomínek.

 

Doporučení společnosti

 • Doporučení o vnitřní kontrole kvality – archív „Doporučení“ na webu společnosti.

 

EFLM, IFCC – MUDr. Pikner, prof. Racek, prof. Zima

 • Etický kodex  IFCC  přeložen a   schválen  výborem CSKB , dostupný na   https://www.cskb.cz/cskb/eticky-kodex-ifcc-2021/
 • CBT travel ve spolupráci s výborem CSKB  vypracovala  a podala  žádost  o  konání EUROMEDLABu   2025 v Praze
 • ELFM vydalo   EFLM Guidelines for Green and Sustainable Medical Laboratories, bude v originále dostupné od října na cskb.cz sekce Provoz laboratoří a následně je předpoklad udělování Certifikátů „EFLM GREEN Lab“
 • Do IFCC professional Exchange programe  se  s nabídkou na  umožnění  stáží  se  přihlásily: klinické  biochemie   FN Brno,  Odd. klinické  biochemie  FN Olomouc, stále  je otevřená možnost na přihlášení pracoviště  do  oboru. https://www.ifcc.org/ifcc-education-division/pep-professional-exchange-programme/
 • EFLM Academy:  vzdělávací online portál  EFLM,  za  15  euro ročně  přístup  od  online  časopisů  ,e – books a  EFLM  sylabus   course  (edukační videopřednášky s testovými  otázkami)
 • I přes narůstající počet účasti českých biochemiků v pracovních skupinách ELFM a IFCC trvá nedostatečný zájem z řad členů. Za CSKB je možné nominovat vždy 1 člena ČSKB  jako korespondenčního člena. Seznam skupin bude vyvěšen  na stránkách cskb.cz včetně odkazů
 • EUROMEDLAB 2023 v Římě  -25.5.2023  https://2023roma.org/  ,  nyní  otevřena  možnost   žádostí na EFLM  awards  https://www.eflm.eu/site/page/a/1051

Lab Tests Online – prof. Racek

 

Web ČSKB

 • Rajdl připravil dotazník pro členy ČSKB, který zmapuje jejich potřeby ke vztahu k práci výboru ČSKB.
 • Výbor souhlasí s návrhem doc. Friedeckého s aktualizovanou verzí loga společnosti.
 • Nové webové stránky ČSKB (budou představeny na FONS 2022) – jednotlivé sekce a garanti jejich obsahu:
 • výbor, členská základna, historie → MUDr. Pikner
 • vzdělávání → prof. Racek
 • akce → Mgr. Bunešová
 • časopisy (KBM) → MUDr. Kocna
 • doporučení, stanoviska → doc. Springer
 • spolupráce → MUDr. Rajdl
 • provoz laboratoří → MUDr. Malina
 • provozní záležitosti → Beranová

 

Organizace odborných akcí

 • FONS, Pardubice ve dnech 18.-20.9.2022
  • Sympozium Klinické biochemie se koná ve dnech 18.-20.9.2022, Univerzita Pardubice.
  • prof. Racek obdrží na sympozium medaili ČLS JEP.
  • Na zahájení sympozia budou předány ceny ČSKB „Za nejlepší publikaci z oboru klinická biochemie a laboratorní diagnostika a „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní diagnostika.“. V rámci sympozia se bude konat plenární schůze, na které členové výboru přednesou shrnutí své práce ve výboru.
 • Sjezd ČSKB 9/2023, Hradec Králové
  • Po domluvě s prof. Paličkou se příští biochemický sjezd bude konat v Hradci Králové. Termín bude v nejbližší době oznámen. 

 

Časopis KBM a FONS

 • Výzva k publikování v odborném časopise Klinická biochemie a metabolismus.
 • Redakční rada časopisu KBM se sejde 19.9. v rámci sympozia FONS.

 

Zpráva pokladníka

 • Výbor odsouhlasil odměnu ve výši 10000,- Kč pro RNDr. Gotzmannovou za přípravu registračních listů pro MZ ČR.
 • Výbor odsouhlasil finanční odměnu ve výši 6000,- Kč pro p. Hermana za fotografické služby.
 • Výbor schvaluje zřízení nové sekce s názvem „EFLM Academy“ za registrační poplatek 15€/ ročně s tím, že 5€ z částky uhradí ČSKB. Roční poplatek za členství v subsekci „EFLM Academy“ bude 250 Kč. Následně požádáme EFLM o „en bloc“ registraci, která členům umožní využívat nadstandardní výhody oproti individuálnímu členství (více informací zde). Možnost registrace do sekce EFLM Academy bude přidána do členské databáze https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena
 • Sponzoři společnosti – příprava systému benefitů od r. 2023.

 

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina

 • Výbor odsouhlasil přijetí nových členů do ČSKB: Ing. Jana Jeníčková, Bystřice nad Pernštejnem; Mgr. Tomáš Jurečka, Praha; Ing. Karel Toman, Moravské Budějovice; RNDr. Mgr. Helena Vondráčková, Libice nad Cidlinou; Mgr. Kateřina Vojtěchová, Brno; Ing. Vanda Filová, Ph.D., Praha; Žaneta Hozová; Mgr. Eva Janůjová, Olomouc;
 • Nově přijatí členové sekce biochemických laborantů: Kateřina Žížalová, Petr Coufal;
 • https://databaze.cls.cz/prihlaska – přihláška pro nové členy.
 • Prosíme stávající členy, aby si opravili a případně doplnili své údaje https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena
 • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny v roce 2021“ bude udělena autorům knihy Klinická biochemie: Třetí přepracované a rozšířené vydání – Jaroslav Racek, Daniel Rajdl (2021)
 • Cena ČSKB „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 2021“ bude udělena autorům publikace: SLIDE—Novel Approach to Apocrine Sweat Sampling for Lipid Profiling in Healthy Individuals; autoři: Aleš Kvasnička, David Friedecký, Alena Tichá, Radomír Hyšpler, Hana Janečková, Radana Brumarová, Lukáš Najdekr a Zdeněk Zadák

 

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny

 • Obhájení nově navrhovaných výkonů na MZ ČR dne 1.12. zúčastní MUDr. Pikner, RNDr. Benáková a MUDr. Kocna.
 • Problém s nasmlouváním nového výkonů Stanovení GDF-15 ze strany Oborové pojišťovny – Dr. Pikner projedná s náměstkem Bodnárem.
 • Certifikovaný kurz farmakokinetika – obnovení jednání.
 • Indikace genetických testů KB – MUDr. Pikner obnoví jednání se zástupci VZP.

 

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Seminář v Lékařském domě v Praze dne 12.10.2022 bude na téma „Toxikologická a molekulárně-genetická laboratorní diagnostika v klinické biochemii“ – zahájí předsedkyně ČSKB doc. Ing. D. Springer, Ph.D.
 • Zpráva o činnosti výboru biochemických laborantů ČSKB bude přednesena na členské schůzi, která proběhne na sympziu FONS
 • Pokračuje práce na AKK kurzech, jejichž absolventi získají způsobilost k výkonu profese zdravotního laboranta – předáno na NCONZO – dr.Hofštetrová
 • Probíhá práce na dokumentu – „Koncepce zdravotního laboranta“, metodické vedení NCONZO, úkol byl zadán ministrem zdravotnictví
 • Na MZČR byla podána žádost o rezidenční místa pro studenty specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie
 • Dne 14.9. proběhlo jednání vzdělavatelů DiS – zdravotních laborantů a laboratorních asistentů, kde byla konstatována situace v oblasti nedostatku zdravotních laborantů v praxi a vyslovena naděje, že po realizování připravovaných AKK (viz výše) by mohlo dojít ke zlepšení v oblasti absolventů laboratorních asistentů, kteří by absolvováním AKK získali způsobilost k výkonu profese zdravotního laboranta

 

Různé

 • Během 11/2022 proběhne inventura majetku společnosti – zajišťuje MUDr. Verner.
 • Záštita primátora hl.m.Prahy a předsedy ČLS JEP nad případným konáním Euromedlabu 2025 v Praze – nominaci připravuje CBT.
 • Výbor schválil dotazník pro uchazeče o výkon posuzovatele NASKL ČLS JEP Lence Břendové.

 

Příští jednání se koná dne 22.11.2022 v 9.30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha.

 

Zapsala: M. Beranová

Za správnost: členové výboru