OBSAH č. 1-2020 / CONTENTS 1-2020

 • Editorialy:
  Springer D.: Doporučení ČSKB
  Friedecký B: Nový koronavirus 2019. Pár základních informací a jejich dostupnost
  Springer D.: Recommendations of CSCB
  Friedecky B: New coronavirus 2019. Some basic information and their availability
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 1, p. 3-4.
 • KBM_1_2020_Loucky-5
  Loucký J., Průša R.:
  Patobiochemie inhibinu A a jeho využití ve screeningu vrozených vývojových vad.
  Loucky J., Průša R.: Pathobiochemistry of inhibin A and its use in the screening of congenital developmental defects
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 1, p. 5-10.
 • KBM_1_2020_Jirsa-11
  Husová L., Sticová E., Žampachová V., Neřoldová M., Jirsa M.:
  Progressive familial intrahepatic cholestasis in adulthood: 60 years’ follow-up
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 1, p. 11-14.
 • KBM_1_2020_Zahradka-15
  Zahrádka I., Petr V., Roháľ T., Malušková J., Povýšil C., Viklický O.:
  Nefrokalcinóza po transplantaci ledviny jako vzácný projev karcinomu příštítných tělísek
  Zahradka I., Petr V., Rohaľ T., Maluškova J., Povyšil C., Viklicky O.: Nephrocalcinosis after kidney transplantation as a rare manifestation of parathyroid carcinoma
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 1, p. 15-19.
 • KBM_1_2020_Friedecky-20
  Friedecký B., Kratochvíla J.:Zpráva o biotinu a jeho interferencích u imunoanalytických metod

  Friedecky B., Kratochvila J.: Report on biotin and its interferences in immunoanalytical methods
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 1, p. 20-23.

Doporučení / Recommendations

OBSAH č. 2-2020 / CONTENTS 2-2020

 • KBM-2-20-editorial
  Průša R., Bunešová M.: Úvodem k BIOLABu 2020
  Průša R., Bunešová M.: BIOLAB 2020
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 2, p. 39.
 • KBM-2-20-Racek
  Racková S., Racek J., Janů L.: Detekce opiátů v moči po jednorázovém požití máku setého v kuchyňské úpravě
  Racková S., Racek J., Janů L.: Detection of opiates after poppy seed consumption in urine samples
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 2, p. 40.
 • KBM-2-20-Friedecky
  Dopis redakci / Letter to editors
  Friedecký B.: Jak se mění výsledky biochemických, hematologických, koagulačních a zánětlivých markerů u COVID-19?
  Friedecký B.: How do the results of biochemical, hematological, coagulation and inflammatory markers in COVID-19 change?
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 2, p. 46.
 • KBM-2-20-dop-osteo
  Doporučení / Recommendations
  Pikner R. , Palička  V., Rosa J., Zikán V., Švagera Z., Racek J., Friedecký B., Kratochvíla J. , Zima T.: Markery kostního obratu u osteoporózy –  společné stanovisko k jejich využití Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie (ČSKB) ČLS JEP
  Pikner R. , Palička  V., Rosa J., Zikán V., Švagera Z., Racek J., Friedecký B., Kratochvíla J. , Zima T.: Bone turnover markers in osteoporosis – a common position on their use by the Society for Metabolic Skeletal Diseases (SMOS) of the Czech Medical Association JEP and the Czech Society of Clinical Biochemistry (CSCB)
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 2, p. 48.
 • KBM-2-20-osteo-DXA
  Palička V., Dusilová Sulková S., Brunerová L.: Pracovní návrh doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu kostních poruch při CKD MBD se specifickým zaměřením na nálezy nízkého obsahu kostního minerálu při vyšetření DXA
  Palička V., Dusilová Sulková S., Brunerová L.: Background theses for the formulation of guidelines on diagnosis and therapy metabolic bone disease as a part of CKD-MBD, with specific focus on low mineral bone content in DXA examination
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 2, p. 64.
 • KBM_2_2020_Sbornik-73
  BIOLAB
  Sborník abstrakt / Book of abstracts
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 2, p. 73.

OBSAH č. 3-2020 / CONTENTS 3-2020

 • KBM-3-20-editorial-91
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 3, p. 91
 • KBM-3-20-Lochman-93
  Lochman I., Kratochvíla J., Friedecký B.: Laboratorní diagnostika COVID-19
  Lochman I., Kratochvíla J., Friedecký B.: Laboratory diagnostics of COVID-19
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 3, p. 93-96
 • KBM-3-20-Friedecky-Covid-97
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Laboratorní aspekty COVID-19. Diagnostika, epidemiologie, prognóza pacientů
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Laboratory aspects of COVID-19. Diagnosis, epidemiology, prognosis of patients
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 3, p. 97-105
 • KBM-3-20-Kalvachova-106
  Kalvachová B.: Vitamin D – prevence a léčba u dětí a dospívajících
  Kalvachová B.: Vitamin D – prevention and treatment in children and adolescents
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 3, p. 106-109
 • KBM-3-20-Mayer-110
  Mayer O. Jr.: Vitamin D a kardiovaskulární choroby. Co víme v roce 2020?
  Mayer O. Jr.: Vitamin D and cardiovascular disease. What do we know about this in 2020
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 3, p. 110-113
 • KBM-3-20-Fridecky-vitD-114
  Friedecký B., Vávrová J.: Vitamin D 2019 – standardizace i chaos. Miniaturní model prezentace laboratorní vědy v současnosti
  Friedecký B., Vávrová J.: Vitamin D 2019 – standardization and chaos. Miniature model of the presentation of laboratory science at present
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 3, p. 114-116
 • KBM-3-20Friedecky-glukoza-117
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Současný stav kontinuálního sledování glukózy. Minirewiew
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Current state of continuous glucose monitoring. Minirewiew
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 3, p. 117-120
 • KBM-3-20-Friedecky-biopsie-121
  Friedecký B.: Kapalné biopsie se přibližují rutinním klinickým laboratořím
  Friedecký B.: Liquid biopsies are approaching routine clinical laboratories
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 3, p. 121-126

 Čestné členství ČSKB / Honorary membership

 • KBM-3-20-Safarcik-127
  Čestné členství ČSKB pro doc. RNDr. Kristiana Šafarčíka, Ph.D.
  Honorary membership of CSCB for Assoc. Prof. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 3, p. 127

OBSAH č. 4-2020 / CONTENTS 4-2020

 • KBM_4_2020_editorial-131
  Kalousová M.: Předání žezla
  Kalousová M.: Passing the scepter
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 4, p.131
 • KBM_4_2020_Platenik-132
  Pláteník J.: Biochemická podstata stárnutí
  Pláteník J.: Biochemical Essence of Aging
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 4, p.132-138
 • KBM_4_2020_Macatova-139
  Mačátová L., Kovaříková H., Palička V.: MikroRNA u pacientů s osteoporózou
  Mačátová L., Kovaříková H., Palička V.: MicroRNAs in osteoporotic patients
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 4, p.139-143
 • KBM_4_2020_Kusnierova-144
  Kušnierová P., Zeman D., Michnová O., Všianský F., Stejskal D., Bartoš V., Jelínek T., Hájek R.: Poměr volných lehkých řetězců u pacientů s chronickým selháním ledvin
  Kušnierová P., Zeman D., Michnová O., Všianský F., Stejskal D., Bartoš V., Jelínek T., Hájek R.: Free light chain ratio in patients with chronic renal failure
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 4, p.144-149
 • KBM_4_2020_Kocna-150
  Kocna P.: Laboratorní stanovení exokrinní funkce pankreatu
  Kocna P.: Laboratory diagnostics of exocrine function of the pancreas
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 4, p.150-160
 • KBM_4_2020_Friedecky-161
  Friedecký B.: Automatická strojová diagnostika – machine learning a precizní medicína. Pojmy, principy, perspektivy
  Friedecký B.: Automatic machine diagnostics – machine learning and precision medicine. Concepts, principles, perspectives
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 4, p.161-165
 • KBM_4_2020_Friedecky-dopis-166
  Dopis redakci / Letter to editors

  Friedecký B., Kratochvíla J.: Nové trendy při zajištění vnitřní kontroly kvality
  Friedecký B., Kratochvíla J.: New trends in ensuring internal quality control
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 4, p.166-168
 • KBM_4_2020_rejstriky-169
  Rejstřík / Index

  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 4, p.169-172
 • KBM_4_2020_pokyny-173
  KBM_4_2020_instructions-180
  Pokyny pro autory / Instruction to Authors
  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 4, p.173-178
 • KBM_4_2020_etika-179
  KBM_4_2020_ethics-185
  Publikační etika / Publication ethics

  Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 4, p.179