1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011        

1991

 • V průběhu roku opakovaně diskutováno zajištění systému externího hodnocení kvality (EHK). Předpokládá se 8 cyklů, vzata kriteria Instandu.
 • Zřízen poradní sbor Národní kontrolní a referenční laboratoře pro klinickou biochemii (NKRL), který je společným orgánem Společnosti a NKRL.
 • Předsedou se stal prim. Schneiderka, místopředsedou Dr. Friedecký, sekretářem Dr. Kloudová, členové: prof. Hyánek, Dr. Pollak, Dr. Hendl, Dr. Bilyk, Dr. Bartek.
 • Odsouhlaseno 11 laboratoří pro zajišťování atestace kontrolních vzorků.

1.10 1991

 • upřesněno zajištění EHK na rok 1992: 4 cykly po 2 vzorcích, 1 cyklus močový, 1 kontrola fotometrů

1992

 • Federální výbor zasedal 8.4.1992, projednával také zajištění externí kontroly kvality.

Květen 1992

 • projednáváno konkrétní zajištění EHK – placení kontrolních cyklů.
 • Nákup sér na jeden kontrolní cyklus stál 230.000 Kč.
 • Placení odmítla jak FN, tak i ČLS.
 • Bylo jednáno se Staprem, které by zajišťovalo nákup sér a rozesílání za přímou úhradu z jednotlivých laboratoří. Stapro by zajišťovalo provozní stránku, odbornou NKRL.
 • Za poplatek 4000 Kč bylo možné se přihlásit k EHK v r. 1992.
 • Stapro začalo rozesílat 2. cyklus kontrolních vzorků.
 • Udělena Cena společnosti za soubor prací o externí kontrole kvality Dr. B. Friedeckému

1993

 • V r 1993 bylo počítáno se šesti cykly EHK (4krát sérum, 2krát moč za cenu 8500 Kč/1 laboratoř).
 • Bylo konstatováno, že od 1.1.1994 bude VZP proplácet vyšetření pouze na základě předložení certifikátů z EHK.

1994

 • Byla vytvořena pracovní skupina pro kontrolu glukometrů.
 • Naši tři zástupci se zúčastnili sjezdu holandské společnosti klinické chemie.
 • Holandská strana nabídla možnost bezplatného začlenění do jejich systému externího hodnocení kvality.

1995

 • 22.-24.5. 1995 – v "Holandském kurzu" přednášeli Dr. Badenhuis o kontrole jakosti a Dr. Goldschmidt o vyhodnocovacích postupech
 • Do EHK bude zahrnuta i suchá chemie a tumorové markery.
 • V EHK se počítalo s 50 cykly i pro další obory.
 • Bude vydáváno osvědčení o účasti.
 • Součástí plnění dohody s holandskou společností bylo i rozeslání dvou holandských cyklů kontrolních materiálů osmi laboratořím u nás.
 • Výbor byl informován Staprem, že hodlá odstoupit od smlouvy s ČSKB v zajišťování EHK a informuje o vytvoření SEKK s.r.o., který by tuto činnost mohl zajišťovat.
 • Na vyhlášené výběrové řízení k externí kontrole kvality přišla pouze jedna přihláška od SEKK s.r.o.

1996

 • Byla schválena smlouva se SEKK o zajišťování EHK.
 • SEKK začal vydávat osvědčení o účasti a na vyžádání certifikát.
 • Výbor souhlasí, aby SEKK zajišťoval pro OKB 2 povinné cykly. Doporučené jsou 4 cykly.
 • Před dokončením je materiál o odběrech biologického materiálu, jeho skladování a transportu, který vypracoval Dr. Friedecký.

1997

 • Byla vytvořena stálá pracovní skupiny pro zabezpečení kvality.

1998

 • V EHK přijato stanovisko, že informace o opakovaném neúspěchu při EHK provede SEKK, pokud vedoucí pracovišť nebudou na toto upozornění reagovat bude uvědomen výbor společnosti.
 • U opakovaně neúspěšných pracovišť bude informováno příslušné okresní sdružení ČLK.

1999

 • Byla upřesněna spolupráce se SEKK a postup u neúspěšných laboratoří. Výbor bude reagovat až když laboratoř nebude reagovat na doporučení supervizora k doškolení.
 • Výbor začíná pracovat na doporučeních pro klinickou biochemii – prvním je doporučení o EHK.

2000

 • Byly stanovena pracovní skupina pro vypracování doporučení k vnitřní kontrole kvality.
 • V listopadu bylo publikováno doporučení o kontrole glukometrů.

2001

 • Dr.Pollak se spolupracovníky předložili vypracované doporučení o Systému intralaboratorní kontroly spolehlivosti výsledků.

2003

 • 6.5.2003 došlo ke schůzce zástupců laboratorních oborů k systému managementu kvality v klinických laboratořích. Všichni souhlasili se vznikem pracovní skupiny pod hlavičkou ČLS JEP.
 • Při ČLS JEP vznikla Rada pro akreditaci klinických laboratoří. Rada měla iniciovat vznik akreditačního orgánu pro klinické laboratoře. Rada viděla svou budoucnost v pozici vědecké a správní rady akreditačního orgánu.

2004

 • Výbor vyslovil souhlas se změnou smlouvy se SEKK pro rok 2005 ve smyslu nápravných opatření (upozornění vedení laboratoře, v dalším kroku vedení zařízení, pokud ani potom nedojde k nápravě pak plátce zdravotní péče).
 • Bylo založeno národní akreditační středisko pro klinické laboratoře (NASKL) jako samostatný odborný orgán při sekretariátu ČLS JEP pro provádění akreditační činnosti.
  • Činnost NASKL byla řízena Radou pro akreditaci klinických laboratoří.
  • V čele NASKL stál předseda této Rady, který byl jmenován předsednictvem ČLS JEP.
  • Prvním předsedou Rady a NASKL se stal prof. Palička.

2005

 • Začíná diskuse NASKL a ČIA o akreditaci laboratoří.
 • Na zasedání Rady pro akreditaci bylo jasně definováno postavení a role Rady a NASKL. Národní středisko pro akreditaci (NASKL) je výkonným orgánem Rady pro akreditaci, která je orgánem předsednictva ČLS JEP. NASKL může být Radou pověřen některými činnostmi (vedení registru, akreditace).
 • NKRL začala rozesílat opakovaně neúspěšným v kontrolních cyklech SEKK dopisy s návrhem pomoci.
 • Ing. Šprongl odstoupil z funkce ředitele NASKL.
 • Rada pro akreditaci navázala spolupráci s ČIA.
 • Bylo dohodnuto, že registr a NASKL budou nadále fungovat jako edukační a poradenské středisko pro klinické laboratoře s možností ověřovat úroveň laboratoří v průběhu procesu zvyšování kvality.
 • Došlo ke změně názvu NASKL na Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře ČLS JEP, neboť došlo k dohodě o spolupráci v oblasti zvyšování kvality práce klinických laboratoří a ke Společnému prohlášení ČLS JEP a ČIA a vzniku statutu Společného koordinačního výboru pro klinické laboratoře.

2006

 • Byla novelizována doporučení o EHK

2007

 • Výbor schválil poslední znění doporučení o vnitřní kontrole kvality.
 • Místo prof. Jabora se stal druhým zástupce v Radě pro akreditaci doc. Dastych.
 • Prof. Jabor se stal výkonným ředitelem NASKL.
Podklady poskytl K. Kalla (v plném znění publikovány v brožuře věnované jubileu společnosti),
pro webovou prezentaci připravila J. Vávrová