Zápis

dne 6.4.2023 v 9.30 hod. (v seminární místnosti ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze, Praha 2)

Vybrané body, které se projednávaly (podrobnosti níže):

 • organizace sjezdu ČSKB v Hradci Králové, snížený registrační poplatek je do 30.6.
 • souhlas s návrhem mikrobiologů na rozšíření kódů 82301 a 82302 o další agens (RSV – respiratory syncycial virus respirátory syncycial virus, Chřipka A, Chřipka B a Streptocosus A) se zachováním sdílení pro odbornost 801; ideálně od 1.10.2023.
 • Doc. Springer informovala o jednání společného stanoviska VZP, ČGPS, SLG a ČSKB týkající se Screeningu vrozených vad v těhotenství se začleněním NIPT (jednání se konalo na VZP).
 • Vytvoření nového registračního listu (kód 801) pro stanovení léků a hormonů metodou LC/MS/MS – prof. Friedecký připravil dopis pro Toxikologickou společnost.

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, Mgr. M. Bunešová, MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D.,
prof. MUDr. J. Racek, DrSc., MUDr. D. Rajdl, Ph.D., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner,
prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni:
M. Beranová, prof. RNDr. D. Friedecký, Ph.D., Mgr. V. Hauerová, MUDr. P. Kocna, CSc.,

Hosté:
Z. Pecková, CBT

Schválený program jednání:

 1. Kontrola zápisu č. 6/2023
 2. Organizace odborných akcí
 3. EFLM, IFCC
 4. Web ČSKB – kontrola stavu
 5. Časopisy KBM a FONS
 6. Zpráva pokladníka
 7. Zpráva vědeckého sekretáře
 8. Lab Tests Online 15. výročí
 9. Doporučení společnosti
 10. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
 11. Sekce biochemických laborantů
 12. Různé

1. Kontrola zápisu č. 6/2023

 • Zápis č. 6/2023 byl schválen bez připomínek.

2. XVI. Celostátní sjezd ČSKB – 17.-19.9.2023 v Hradci Králové.

 • http://www.sjezdcskb2023.cz
 • Online registrace – včasný registrační poplatek do 30.6.
 • Deadline abstrakt do 20.5.2023 (abstrakta budou zveřejněna v KBM č.3/2023)
 • Z. Pecková z CBT informovala výbor o přípravách sjezdu:
  • rámcový program na webu
  • žádost o záštitu EFLM a IFCC
  • bude doplněna online form pro ubytování během měsíce dubna
  • podepsána smlouva s ČLS JEP včetně základního rozpočtu
  • na sjezdu budou udělena čestná členství
  • Čestné členství obdrží i zahraniční host prof. Mario Plebani
 • MUDr. Kala vypracoval historii ČSKB do roku 2022 – čestný host sjezdu; rok 2022 na web dá prim Malina

3. EFLM, IFCC – MUDr. Pikner, prof. Racek, prof. Zima

 • EUROMEDLAB 2023 v Římě 21.-25.5.2023 https://2023roma.org/
 • Prof. Karel Kotaška – korespondenční člen Traceaibility in Laboratory Medicine (C-TLM) EFLM.
 • Prof. Karel Kotaška – korespondenční člen Working Group: Biological Variation IFCC.
 • Dr. Aleš Kvasnička – člen Working Group: Promotion and Publications IFCC.
 • Doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D. – korespondenční člen EFLM Working Group: Congresses and Postgraduate Education

4. Web ČSKB

 • Finalizace úprav nových webových stránek.
 • Doplněny atestace lékařů.

5. Časopisy KBM a FONS

 • Nový formát bulletinu FONS.
 • Časopis KBM již vyšel v tomto roce 1x elektronicky, všichni členové výboru vyzváni k propagaci. Informace rozeslána všem v mejlinglistu, je na úvodní straně webu ČSKB + vycházejí upozornění na jednotlivé články na sociálních sítích ČSKB.

6. Zpráva pokladníka

 • Členské příspěvky – elektronická dokumentace ČLS JEP

7. Zpráva vědeckého sekretáře

 • Nově přijatí členové: Ing. Jakub Hodík, Praha; RNDr. Zdeněk Tokár, Chýně; RNDr. Jana Hradiská, Turnov.
 • Bude vypracování přehled životních jubileí (60+).

8. Lab Tests Online – prof. Racek

 • https://www.labtestsonline.cz/
 • 15 let od zahájení provozu webových stránek Lab Test Online v České republice – oslavy se spojí s Českou asociací výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro (CZEDMA).

9. Doporučení společnosti

 • Zjednodušené prodloužení platnosti verifikace – zpracovává se.

10. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny

 • Výbor nominuje MUDr. Richarda Piknera, Ph.D. jako dalšího zástupce oprávněného navrhovat, měnit seznam zdravotních výkonů v odbornosti 801 a žádá MZČR o udělení elektronického přístupu a příslušných oprávnění k Seznamu zdravotních výkonů https://szv.mzcr.cz/
 • Výbor ČSKB souhlasí s výborem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii s rozšířením kódů 82301 a 82302 o další agens (RSV – respiratory syncycial virus respirátory syncycial virus, Chřipka A, Chřipka B a Streptocosus A) se zachováním sdílení pro odbornost 801.
 • Zároveň doporučuje urychlené přijetí této změny, aby byla platná již na nadcházející sezónu respiračních onemocnění 2023/2024, ideálně od 1.10.2023 či nejpozději od 1.1.2024.
 • Doc. Springer informovala o jednání společného stanoviska VZP, ČGPS, SLG a ČSKB týkající se Screeningu vrozených vad v těhotenství se začleněním NIPT (jednání se konalo na VZP).
 • Vytvoření nového registračního listu (kód 801) pro stanovení léků a hormonů metodou LC/MS/MS – prof. Friedecký připravil dopis pro Toxikologickou společnost.

11. Sekce biochemických laborantů

 • Pracovní den v Lékařském domě dne 17.5.2023.

12. Různé

 • Na žádost prof. Freiberga a prof. Sošky byl jmenován prof. Soška zástupcem za ČSKB v komisi pro Screening kongenitální hypercholesterolémie.
 • Certifikovaný kurz farmakokinetika – prof. Slanař připravil program kurzu a čeká se na odsouhlasení prof. Grundmannem.

Příští jednání:
10.5.2023 ve 13.00 hod. online
27.6.2023 v 9.30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru