Zápis č. 7 – 10. 4. 2019

Místo: Praha, Lékařský dům
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Bc. B. Jahodová


Program:
1. Kontrola zápisu č.6
2. Zhodnocení odborného semináře v Lékařském domě 10.4.2019
3. Příprava programu odborného semináře 9.10.2019 a Biolabu 2020
4. Vyjádření k AKK laboratorní metody
5. Různé

ad 1
• Bez připomínek.
ad 2
• Pracovní konference v Lékařském domě 10.4.2019 s názvem Kardiologická diagnostika proběhla s velmi kladnou odezvou všech účastníků. Podrobná zpráva bude zveřejněna v bulletinu FONS.
ad 3
• Výbor intenzívně připravuje program odborného semináře v Lékařském domě 9.10.2019 s názvem Rizika laboratorní práce. Program bude v nejbližších dnech vyvěšen na webu ČSKB.
• Ve dnech 17.-19.5.2020 se uskuteční jubilejní 50. Biolab pod záštitou ÚLChKB 2. LF UK a FN Motol. Navrhovaná témata odborné části – toxikologie (prevence drog, vyšetřovací metody, spolupráce policie), terapeutické monitorování léčiv.
• Výbor BL ČSKB projednal možné termíny odborných seminářů v Lékařském domě na rok 2020 (jarní – 8.4. nebo 15.4., podzimní – 7.10. nebo 14.10.)
• Členové výboru navrhli a jednohlasně odsouhlasili na udělení čestného členství ČSKB, při příležitosti jednání sjezdu ČSKB v Plzni, pani Miroslavu Šnajdrovou, Brno
ad 4
• Členové výboru sekce BL ČSKB připravili vyjádření ke schváleným a připravovaným programům AKK (kdy za 20, 13 nebo 8 dní studia by absolvent získal oprávnění k výkonu povolání zdravotní laborant) Jedná se o hrubé porušení podmínek kvalifikačních standardů přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotní laborant – vyjádření viz příloha č.1
• Do zápisu aktuálně doplněno (10.5.2019)– Dne- 24.4.2019 proběhlo jednání na MZČR s pani ředitelkou Mgr. A. Strnadovou. Pani Mgr. Alice Strnadová byla na jednání připravena a bylo pozitivní, že byla připravena hledat cestu. Výsledek jednání je velmi nadějný. Rozešly jsme se tím, že v zákoně č.96/2004 Sb. je uvedený AKK (přestože jeho přítomnost v zákoně byla opakovaně připomínkována jak odbornými, tak profesními společnostmi) a tak je jej třeba vytvořit – to je realita. Po vyslovení návrhu, že by bylo přínosné, všechny stávající AKK ať již jsou v přípravě, či schválené, vyrušit a velmi pečlivě připravit jeden, který bude v souladu s „Kvalifikačním standardem přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotní laborant“ (věstník MZČR částka 11/2018 ) a tím i s reálnými potřebami klinických laboratoří a to včetně precizně zpracovaných vstupních podmínek do AKK paní ředitelka vyjádřila souhlas. Paní ředitelka sdělila, že zastaví již rozjetý AKK v NCO NZO, který měl být otevřen po naplnění třídy v listopadu 2019 a MZČR uloží úkolem přípravu kvalitního obsahu AKK a to – ve SPOLUPRÁCI s odbornými společnostmi.
• V NCO NZO byl zastaven příjem přihlášek do výše zmiňovaného AKK
ad 5
• Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční v pondělí 23. září 2019 v průběhu celostátního sjezdu ČSKB v Plzni.
Zapsal: P. Coufal
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru