Místo: Praha, FN Motol
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Bc. B. Jahodová


Program:

 1. Kontrola zápisu č.5
 2. Uzavření programu odborného semináře v Lékařském domě 10.4.2019
 3. Informace z výboru ČSKB
 4. Aktualizace doporučení ČSKB
 5. Informace z ČAZL
 6. Různé

ad 1

 • Bez připomínek.

ad 2

 • Program odborného semináře v Lékařském domě 10.4.2019 uzavřen, v nejbližších dnech bude vyvěšen na webu ČSKB.

ad 3

 • Předsedkyně výboru Mgr. M. Bunešová podala informace z jednání výboru ČSKB. Probíhá aktualizace webu ČSKB. Členové výboru sekce BL ČSKB projednali Stanovisko výboru ČSKB k uvolňování výsledků laboratorních vyšetření zdravotním laborantem se specializovanou způsobilostí. Byla též diskutována účast členů výboru sekce BL ČSKB na sjezdu ČSKB 22.-24.9.2019 v Plzni.

ad 4

Členové výboru sekce BL ČSKB zrevidovali Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří a Pokyny pro odběr moče na toxikologické vyšetření. Tyto aktualizace budou následně v definitivní podobě předány výboru ČSKB.

ad 5

 • P. Coufal a Bc. J. Blažková informovali o jednání prezídia ČAZL 15.1.2019 v Brně. Proběhla volba nového prezídia ČAZL. Předány informace o aktualizaci specializačních vzdělávacích programů pro zdravotní laboranty a o možnostech jejich financování. Sjezd ČAZL proběhne ve dnech 2.-3.12.2019 v Ostravě. Hlavním tématem bude Preanalytická fáze laboratorních vyšetření. Probíhá příprava.

ad 6

 • Výbor intenzívně připravuje odborný program semináře v Lékařském domě 9.10.2019 – téma Rizika laboratorní práce.
 • Příprava témat odborného programu Biolabu 2020.
 • Výbor prodiskutoval navýšení příplatků pro zdravotní laboranty ve směnném provozu od 1.1.2019.
 • Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 po skončení odborného semináře v Lékařském domě.

Zapsal: P. Coufal
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru