Zápis č. 17 – 16.2.2021

Místo: Praha, FN Motol

Účast: Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Bc. B. Jahodová

Omluvena: Bc. J. Blažková

Program:

 1. Kontrola zápisu č.16

 2. Příprava aktualizace webu ČSKB – sekce ZL

 3. Informace z výboru ČSKB, příprava jarního Pracovního dne v Lékařském domě

 4. Připomínkování materiálů k aprobační zkoušce pro NCO NZO

 5. Různé

ad 1

 • Bez připomínek.

ad 2

 • Členové výboru připravují aktualizaci informací sekce BL na webu ČSKB dle podkladů připravených Mgr. Hauerovou. Do příštího jednání sestaví upravené materiály Mgr. Hauerová a Mgr. Bunešová, všichni členové je pročtou a připraví konkrétní připomínky.

ad 3

 • Předsedkyně výboru Mgr. Bunešová podala informace z jednání výboru ČSKB:

 • 50. Biolab se z důvodů stále neutěšené epidemiologické situace překládá na 22.-24.5.2022. Přihlášení zůstává v platnosti, všichni budou informováni firmou CBT.

 • Jarní Pracovní den v Lékařském domě proběhne online 19.4.2021,12:00 – 16:00 hod, přihlašovací formulář bude uveřejněn na webu ČSKB. Informace bude rozeslána na adresář členské základny. Seminář proběhne ve spolupráci s firmou CBT. Aktuálně jsou diskutovány technické možnosti včetně využití chatu.

ad 4

 • Členové výboru připomínkovali materiály k aprobační zkoušce z českého jazyka pro uchazeče o povolání zdravotního laboranta, kteří získali vzdělání mimo státy EU. Za obor klinická biochemie navrhují Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří, ze kterého se podstatné informace využijí pro přípravu materiálu společného všem laboratorním odbornostem. P. Coufal zašle Doporučení Mgr. Vaculové, prezidentce ČAZL. Definitivní podoba dokumentu pak bude odeslána na NCO NZO.

ad 5

 • Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční ve čtvrtek 18. března 2021 v 18 hodin formou on-line setkání.

Zapsal: P. Coufal

Za správnost: M. Bunešová a členové výboru