Podpora účasti na zahraničních kongresech

Výbor ČSKB udělí grant pro podporu aktivní účasti na zahraničním kongresu za následujících podmínek:

Žadatel(ka) o grant

  • nedosáhne v roce podané žádosti věku 35 let,
  • stal členem ČSKB před rokem podání žádosti a je jejím řádným členem,
  • je prvním autorem abstraktu posterového sdělení příslušného kongresu (plné znění abstraktu je součástí žádosti),
  • připraví jako první autor krátké sdělení (strukturovaný rukopis, do 5 normostran, max. 2 grafy, max. 2 tabulky, vše podle podmínek redakce) pro publikaci v časopise Klinická biochemie a metabolismus, text může být v angličtině nebo v češtině – při použití českého jazyka je podmínkou krátký abstrakt anglicky, je-li text v angličtině, je podmínkou krátký abstrakt v jazyce českém (koncept je součástí žádosti),
  • abstrakt podle specifikace organizátorů je přijat k prezentaci na kongresu (tato podmínka nemusí být splněna v době přihlášení grantu, je však podmínkou v době čerpání grantu).

Odborná porota zhodnotí význam zahraničního kongresu, abstrakty podané k účasti na kongresu a krátká sdělení určená pro publikaci v KBM, vyhodnotí pořadí žadatelů bez ohledu na termín konání kongresu a doporučí výboru ČSKB udělit grant a publikovat sdělení v časopise KBM (při konečném rozhodnutí o publikování přihlíží redakce k vyjádření recenzenta).

  • Uchazeč o grant samostatně žádá o přijetí abstraktu organizátory kongresu podle specifikace v kongresových materiálech, výbor ČSKB negarantuje přijetí abstraktu organizátory mezinárodního kongresu.
  • Finanční čerpání grantu doporučeného odbornou komisí bude realizováno pouze s dokladem o přijetí abstraktu.
  • Přijetím grantu se autor zavazuje, že poskytne výboru ČSKB cestovní zprávu, která bude pak zveřejněna v bulletinu FONS.

Výbor podpoří náklady na cestu v celkové částce do 30 000,- Kč na jednoho úspěšného uchazeče.

Možnost podání žádosti není v průběhu roku časově limitována, granty budou posuzovány a přidělovány do vyčerpání počtu stanoveného výborem ČSKB.

Žádosti o grant s abstraktem pro organizátory kongresu a krátkým sdělením pro zveřejnění v KBM zasílejte na adresu vědeckého sekretáře ČSKB:

MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
nebo elektronicky: malina@nemopisek.cz

pozn.: výbor ČSKB podpoří jednoho žadatele pouze jedním grantem v roce