Výbor ČSKB udělí grant pro podporu aktivní účasti na zahraničním kongresu za následujících podmínek:

Žadatel(ka) o grant

  • nedosáhne v roce podané žádosti věku 35 let,
  • je řádným členem ČSKB,
  • je prvním autorem abstraktu posterového sdělení příslušného kongresu (plné znění abstraktu je součástí žádosti),
  • abstrakt podle specifikace organizátorů je přijat k prezentaci na kongresu (tato podmínka nemusí být splněna v době přihlášení grantu, je však podmínkou v době čerpání grantu).

Odborná porota zhodnotí význam zahraničního kongresu a abstrakty podané k účasti na kongresu, vyhodnotí pořadí žadatelů bez ohledu na termín konání kongresu a doporučí výboru ČSKB udělit grant.

  • Uchazeč o grant samostatně žádá o přijetí abstraktu organizátory kongresu podle specifikace v kongresových materiálech, výbor ČSKB negarantuje přijetí abstraktu organizátory mezinárodního kongresu.
  • Finanční čerpání grantu doporučeného odbornou komisí bude realizováno pouze s dokladem o přijetí abstraktu.

Výbor podpoří náklady na cestu v celkové částce do 30 000,- Kč na jednoho úspěšného uchazeče.

Možnost podání žádosti není v průběhu roku časově limitována, granty budou posuzovány a přidělovány do vyčerpání počtu stanoveného výborem ČSKB.

Žádosti o grant zasílejte na adresu vědeckého sekretáře ČSKB:

MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
nebo elektronicky: malina@nemopisek.cz

pozn.: výbor ČSKB podpoří jednoho žadatele pouze jedním grantem v roce