leden 2019 – zpráva č. 6

ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 29.1.2019

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, MUDr. P. Malina, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: Mgr. M. Bunešová, RNDr. G. Louženský, MUDr. R. Pikner, Ph.D.

Hosté: M. Šenderová


Schválený program jednání:
1. Kontrola zápisu č. 5/2018
2. Doporučení společnosti
3. EFLM, IFCC, UEMS
4. Lab Tests on Line
5. Web ČSKB
6. Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci
7. Organizace odborných akcí
8. Časopis KBM, FONS
9. Zpráva pokladníka, sponzoři ČSKB 2019
10. Zpráva vědeckého sekretáře
11. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
12. Sekce biochemických laborantů
13. Různé

1. Kontrola zápisu
• Zápis č. 5/2018 byl schválen bez připomínek.

2. Doporučení společnosti – jednotky, DM
• Aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu připravuje dr. Pikner.
• Doporučení týkající se štítné žlázy se připravuje v návaznosti na připravované evropské doporučení. V únoru proběhne setkání pracovní skupiny.
• Aktualizace všech doporučení ČSKB budou probíhat do 30.6.2019. MUDr. Malina osloví první autory doporučení a požádá je o revizi.
• Doporučení o diagnostice diabetu byl schválen Českou diabetologickou společností a Českou společností pro klinickou biochemii. Doporučení vyjde v KBM a bude umístěno na webu ČSKB.

3. EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner, prof. Zima
• Výbor souhlasí s uhrazením dvou noclehů prof. Racka, který se v květnu zúčastní mezinárodní koordinační rady projektu Lab Tests Online před kongresem Euromedlab 2019 v Barceloně.
4. Lab Tests Online, 10 let projektu – prof. Racek
• http://www.labtestsonline.cz, http://wwwlaboratornitesty.cz
• Probíhá revize asi 100 článků, týkajících se nemocí a stavů.
• Novinky na webu LTO budou průběžně doplňovat členi výboru.

5. Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
• Průběžná kontrola a aktualizace. Web ČSKB budou mít na starosti dr. Verner a dr. Malina, bude umožněn vstup jednotlivých členů výboru do příslušné sekce.
• Žádost České společnosti pro aterosklerózu o souhlas s umístěním loga České společnosti klinické biochemie ČLS JEP na webu České společnosti pro aterosklerózu; recipročně jsme požádali ČSAT o její logo.

6. Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Springer, MUDr. Verner
• Rada pro akreditaci zatím nebyla svolána.

7. Organizace odborných akcí
• BIOLAB – příprava Praha
50. Biolab se bude konat v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol.
• XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Plzeň
Sjezd společnosti se bude konat ve dnech 22.-24.9.2019 v Plzni.
6 odborných bloků (Těhotenství; Diabetes + doporučení; Lipidy a kardiologie; POCT a preanalytika; Kazuistiky; Endokrinologie – funkční testy v endokrinologii). Budou osloveni navržení garanti bloků a zahraniční řečníci.
M. Šenderová z CBT informovala výbor o přípravách na sjezd.
Jsou připraveny webové stránky sjezdu – www.sjezdcskb2019.cz
Informace o sjezdu budou umístěny na stránkách webu společnosti, v časopisech KBM a ve FONSu, budou vytištěny plakáty ve formátu A3 a rozeslány na pracoviště.
Smlouva o zajištění sjezdu je připravena k odeslání na ČLS JEP.
Společenský večer se bude konat v restauraci Na Spilce.
Výbor odsouhlasil částky pro sponzorské firmy.
Na sjezd byli pozváni zástupci Slovenské spoločnosti klinickej biochémie.
• CELME 2019
Sympozium CELME se bude konat ve dnech 3.-4.10.2019 v Praze, UK.
Memorandum of Agreement between EFLM and EFLM Meeting organiser.
• Akce ČSKB, 2019
Plán akcí společnosti pro rok 2019 https://www.cskb.cz/res/file/pla-akci-CSKB-20181126.pdf

8. Časopis KBM, FONS
• Stále trvá výzva k členům společnosti ohledně zasílání publikací, kazuistik, přehledných článků do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.
• Časopis se řídí podle pravidel Mezinárodní komise lékařských časopisů.
• Vyúčtování časopisů KBM a FONS – bude vystavena faktura pro společnost Stapro.
• Časopis KBM nebude od 1. 1. 2019 excerptován v databázi Scopus

9. Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč
• Dopisy se žádostí o sponzorství byly rozeslány firmám v únoru 2019.
• Podíl ČSKB na ztrátě časopisu Klinická biochemie a Metabolismus a na zisku časopisu FONS činí 52 011,- Kč. Tato suma bude od firmy Stapro převedena na účet ČSKB.
• Předběžná bilance ČSKB za rok 2018: náklady 458 979,- Kč; výnosy 661 084,- Kč. Hrubý zisk před zdaněním činí 202 105,- Kč. Definitivní vyúčtování včetně čistého zisku po zdanění a stavu fondu ČSKB bude k dispozici po 1.7.2019.

10. Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
• Členům společnosti byl odeslán e-mail týkající se souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vyplněný a podepsaný souhlas či jeho sken zasílejte prosím mailem na adresu malina@nemopisek.cz nebo poštou na adresu: MUDr. Pavel Malina, Ph.D., OKB Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 01 Písek.
• Členové společnosti mají možnost si zažádat o cestovní grant. Podmínky pro podání žádosti https://www.cskb.cz/cskb.php?pg=akce–granty-cskb–zahranicni-kongresy

11. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
• Česká společnost klinické farmakologie navrhuje připravit vzdělávací program pouze pro lékaře – nositel výkonu L3, atestace z KB + kurz. Kurz by byl dvoutýdenní v Ostravě a v Praze. Absolventi kurzu by mohli vykazovat výkon 99113 Farmakologické zhodnocení léčby klinickým farmakologem (tj. zhodnocení farmakokinetiky za pomoci počítačového programu). Zájem projevilo 19 lékařů – klinických biochemiků. Prof. Racek požádá výbor České společnosti klinické farmakologie, aby tato společnost iniciovala vznik kurzu, nejlépe jako funkční licence České lékařské komory.
• V březnu bude probíhat jednání pracovní skupiny k Seznamu výkonu týkající se podaného návrhu registračního listu ProGRP (Pro-Gastrin-Releasing Petide) – zúčastní se doc. Springer.
• Bude se podávat návrh na registrační list – Interleukin 6 – MZ ČR požaduje dodat ekonomický dopad.
• Prof. Racek projedná s prof. Mackem výkon Indikace genetických kódů pro ambulance klinické biochemie (odb. 881).

12. Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
• Program odborného semináře v Lékařském domě, který se koná dne 10.4.2019 je uzavřen a v nejbližších dnech bude vyvěšen na webu ČSKB.
• Probíhá aktualizace webu ČSKB v souvislosti se změnou ve složení výboru BL ČSKB. Členové výboru sekce BL ČSKB projednali Stanovisko výboru ČSKB k uvolňování výsledků laboratorních vyšetření zdravotním laborantem se specializovanou způsobilostí.
• Členové výboru sekce BL ČSKB se zúčastní sjezdu ČSKB 22.-24.9.2019 v Plzni.
• Členové výboru sekce BL ČSKB pracují na aktualizaci „Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří“ a „Pokyny pro odběr moče na toxikologické vyšetření“. Tyto aktualizace budou následně v definitivní podobě předány výboru ČSKB.
• V Brně proběhlo jednání prezídia ČAZL proběhne ve dnech 2.-3.12.2019 v Ostravě. Hlavním tématem bude Preanalytická fáze laboratorních vyšetření. Probíhá příprava.
• Pokračuje příprava odborného semináře v Lékařském domě dne 9.10.2019 – téma: Rizika laboratorní práce.
• Příprava témat odborného programu Biolabu 2020.
• Výbor prodiskutoval navýšení příplatků pro zdravotní laboranty ve směnném provozu od 1.1.2019.
• Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční ve středu 10.4.2019 po skončení odborného semináře v Lékařském domě.
• Vyjádření ministra MZ ČR k platovým třídám pro profesi zdravotní laborant, na podnět prezidentky ČAZL (Česká asociace zdravotních laborantů). Příloha č. 1

13. Různé
• Vzdělávací program z KB lékaře již vyšel v příslušných vládních dokumentech a může tedy být aplikován v praxi. Znění vzdělávacích programů základních kmenů (včetně internistického a pediatrického, na který navazuje vzdělávání v klinické biochemii) je obsaženo ve vyhlášce MZ č. 221, která vyšla dne 9. 10. 2018 ve Sbírce zákonů, částka 110. Vzdělávací program vlastního specializovaného výcviku v klinické biochemii najdeme ve Věstníku MZ, částka 11, z 21. 12. 2018. Specializační vzdělávání trvá 4,5 roku, navazuje na interní nebo pediatrický kmen, má redukovánu praxi na pracovištích ostatních oborů a akreditovaných pracovištích, splňuje podmínky EFLM pro vzdělávání Evropského specialisty v laboratorní medicíně (EuSpLM).
• Představitelům MZ ČR, MPSV ČR a předsedkyni OSZSP ČR byly odeslány doporučené dopisy ohledně úpravy Katalogu prací, který by umožnil bioanalytikům zařazení do stejných platových tříd jako lékařům. JUDr. Policar, náměstek pro legislativu a právo MZ ČR odpověděl, že dopis bude postoupen nově zřizované mezirezortní skupiny MZ a MPSV, která má za úkol navrhnout změny celého systému řazení prací ve zdravotnictví do platových tříd tak, aby odpovídalo aktuálním potřebám rezortu. Druhým reagujícím byl doc. JUDr. Hůrka, Ph.D. z MPSV; uvádí, že změny již nemohou být zahrnuty do novely nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nové návrhy však budou průběžně shromažďovány a mohou být předmětem dalších úprav.
• Poslat prof. Rackovi připomínky ke Koncepce primární péče v ČR.
• Prof. Racek informoval o výsledku voleb ČLS JEP – předseda prof. Svačina, prof. Zima – vědecký sekretář.
• Výbor doporučí ČIA, aby se novými auditorkami staly dr. Beňovská, dr. Dobrovolná.
• Odborná specializační způsobilost – diskutována problematika uznání odborné způsobilosti na žádost ředitele NASKL.
• Uvolňování výsledků laboratorních vyšetření – stanovisko výboru ČSKB: Mgr. Bunešová doplní a zajistí vložení na webové stránky ČSKB.

Příští jednání se koná dne 12.3.2019 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD v Praze.
Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru