Zápis č.8/2019
ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 23.4.2019

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Malina, Ph.D.,
MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner,
prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský


Schválený program jednání:
1. Kontrola zápisu č. 7/2019
2. Doporučení společnosti
3. EFLM, IFCC, UEMS
4. Lab Tests on Line
5. Web ČSKB
6. Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci
7. Organizace odborných akcí
8. Časopis KBM a FONS
9. Zpráva pokladníka, sponzoři ČSKB 2019
10. Zpráva vědeckého sekretáře
11. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
12. Sekce biochemických laborantů
13. KVVPOZ
14. Různé

1. Kontrola zápisu
• Zápis č. 7/2019 byl schválen bez připomínek.

2. Doporučení společnosti – jednotky, DM, kostní markery, štítná žláza, revize doporučení
• Aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu připravuje dr. Pikner s termínem do konce května.
• Doporučení týkající se štítné žlázy se připravuje v návaznosti na připravované evropské doporučení.
• Aktualizace všech doporučení ČSKB budou probíhat do 30.6.2019. MUDr. Malina připravil tabulku s přehledem prvních autorů doporučení, které požádá o případnou revizi.
• Schválené společné Doporučení o diagnostice diabetu (ČDS a ČSKB). Na webu je uvedeno platné znění doporučení.

3. EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner, prof. Zima
• Výbor obdržel zprávu o úmrtí dosavadního prezidenta IFCC pana profesora H. Morrise.
• Byla odeslána nominace prof. Zimy jako kandidáta za ČR na pozici prezidenta IFCC.
• General Meeting EFLM se uskuteční během kongresu EuroMedLab 2019 v květnu v Barceloně.
• Úhradu cestovního grantu v rámci podpory EFLM získala L. Hanousková.

4. Lab Tests Online – prof. Racek
• http://www.labtestsonline.cz, http://wwwlaboratornitesty.cz
• Aktualizace článků ze sekce „Nemoci a stavy“.
• Výbor odsouhlasil odměnu pro MUDr. Lenku Bultasovou za aktualizaci článků.
• Aktualizace tabulky revize článků – členům výboru zašle prof. Racek.
• Novinky na webu LTO budou průběžně doplňovat členové výboru – další téma spalničky.
• Díky medializaci LTO se zvýšila návštěvnost webových stránek.

5. Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
• MUDr. Verner připraví návrh na nové webové stránky společnosti.
• Optimalizace webových stránek pro snadnější prohlížení v chytrých telefonech.
• Členové výboru zkontrolují a případně navrhnou sekce, které na nových stránkách budou či nebudou.
• Prezentace firmy, která připraví návrh nových stránek, bude na příštím jednání výboru.

6. Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Springer, MUDr. Verner
• Rada pro akreditaci se konala dne 27.3.2019.
• Prof. Racek navrhne pozvání zástupců ČIA alespoň na část jednání Rady pro akreditaci.

7. Organizace odborných akcí
• XIV. Sjezd ČSKB 2019, Plzeň
 Sjezd společnosti se bude konat ve dnech 22.-24.9.2019 v Plzni.
 Webové stránky sjezdu – www.sjezdcskb2019.cz
 Příjem abstrakt do 20.5.2019.
 Příjem přihlášek k účasti se sníženým registračním poplatkem je do 15.6.2019.
 Smlouva o spolupráci při pořádání XIV. Celostátního sjezdu ČSKB s firmou CBT byla podepsána na ČLS JEP.
• CELME 2019, Praha
 Sympozium CELME se bude konat ve dnech 3.-4.10.2019 v Praze, UK.
 Memorandum of Agreement between EFLM and EFLM Meeting organiser.
• Biolab 2020, Praha
 50. ročník celostátní konference biochemických laborantů se bude konat v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol.
Do nově podepisovaných sponzorských smluv by se měla implementovat možnost dlouhodobých smluv a formulace možnosti zaštítění odborné akce firmy ze strany ČSKB.

8. Časopis KBM a FONS
• Trvalá výzva k členům společnosti ohledně zasílání publikací, kazuistik, přehledných článků do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.

9. Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč
• Definitivní bilance za rok 2018 (i s daněmi) bude až po 30.6.
• Bilanci za I. čtvrtletí 2019 předloží dr. Kubáč na příštím jednání výboru.

10. Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
• Výbor souhlasí s přijetím: Denisa Lešenarová, Šumperk; Milan Bořek, Litomyšl; Mgr. Jarmila Mitrengová, Olomouc; Bc. Lenka Mikulová, Chrášťany u Prahy; Jana Turnwaldová, Plaňany; Bc. Jitka Hájková, Holohlavy; MUDr. Zuzana Šutová, Olomouc; Mgr. Magdaléna Durďáková, Slavičín; RNDr. Marek Vecka, Ph.D., Praha;
• Výbor souhlasí se změnami:
o zrušení členství – RNDr. Vladimír Vecka, Domažlice
o snížení členských příspěvků: Mgr. Soňa Pawlikovská, Zlín; MUDr. Petr Kocna, CSc., Praha

11. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
• Nové výkony v aktualizovaném Seznamu výkonů (žlučové kyseliny, proGRP).
• Návrh nového výkonu Interleukin 6 (IL-6) – na základě požadavku MZ ČR byla podána ekonomická rozvaha (na Pracovní skupině k seznamu výkonů se bude projednávat 6.6.2019).
• Hodnota bodu u sdílených výkonů odbornosti 802 – platby za stejné výkony by měly být ohodnoceny pro oba typy laboratoří stejně. Stanovisko výboru České společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP je zamítavé. Prof. Racek napíše vysvětlující dopis s tím, že biochemie provádí urgentní vyšetření ve statimovém režimu na stejných analyzátorech jako mikrobiologové.
• Farmakokinetika – dopis České společnosti klinické farmakologie ohledně kódu ke zhodnocení výsledku vyšetření léků pomocí softwaru. Přihlášeno asi 20 osob do kurzu, předsedkyně ČSKF odpověděla, že na schválení akreditovaného kurzu se pracuje.
Na dotaz o vhodnosti molárních nebo hmotnostních jednotek přišla z ČSKF odpověď, že jsou preferovány hmotnostní jednotky. Pouze Li a metotrexát v molárních koncentracích stejně jako endogenní látky (Fe, hormony, vitaminy…).
• Výběrové řízení – krajský úřad JČ kraje – zúčastní se MUDr. Verner.
• Jednání s Českou společností alergologie a klinické imunologie o rozšíření indikací pro stanovení prokalcitoninu uvízlo na mrtvém bodě. RNDr. Vlastimil Král, CSc. nereaguje.
• Indikace genetických výkonů klinickým biochemikem (odbornost 881) – Ing. Šmehlík, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči odpověděl na zaslané připomínky výboru ČSKB k indikacím genetických testů. V současné době probíhají jednaní se Společností pro lékařskou genetiku a genomiku, na základě kterých dojde k další aktualizaci stratifikace odbornosti 816.
• Volné lehké řetězce kappa a lambda – registrační listy připraví RNDr. Gotzmannová.

12. Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
• Výbor schválil finanční podporu semináře v Lékařském domě. Seminář se konal 10.4.2019 a měl velmi pozitivní odezvu. Děkujeme přednášejícím za výborné přednášky. Zpráva z akce bude uveřejněna ve FONS.
• Plánované narovnání platových tříd a návazné zařazování zdravotních laborantů bude řešit MZ ČR ve spolupráci s MŠMT v souladu s připravovanou novelizací „Katalogu prací“.
• Na webových stránkách MZ ČR se objevily informace o AKK – Akreditovaných kvalifikačních kurzech, pro možnost „rekvalifikace“ absolventů Bc. Přírodovědného atp. studia (AKK v délce 8-20 dnů studia). Zástupci zdravotních laborantů napříč odbornostmi zpracovali vyjádření k absolutní nedostatečnosti obsahu AKK a vyjádření zaslali na zodpovědná místa – viz. příloha č. 1.
Následovalo jednání na MZ ČR dne 24.4.2019 s paní ředitelkou Mgr. A. Strnadovou, předsedkyní akreditační komise, Hlavní sestra MZ ČR. Jednání byly dále přítomny zástupkyně zdravotních laborantů: Mgr. M. Bunešová, předsedkyně BL ČSKB; Mgr. J., Vaculová, prezidentka ČAZL; Z. Pavlíková, vedoucí sekce ZL ČHS; Bc. R. Spěšná, Společnost lékařské genetiky a genomiky.
Jednání s Mgr. Strnadovou se ukázalo jako velmi nadějné. Vzhledem k tomu, že stávající zákon č. 96/2004 nebyl odsouhlasen odbornými společnostmi, bude potřeba velmi pečlivě připravit nový zákon tak, aby byl v souladu s „Kvalifikačním standardem přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotní laborant“ (Věstník MZ ČR, částka 11/2018) a tím i s reálnými potřebami klinických laboratoří, např. pečlivé zpracování vstupních podmínek do AKK. Mgr. Strnadová vyjádřila souhlas s tímto řešení, sdělila, že bude zastaven již rozpracovaný AKK v NCO NZO, který měl být otevřen po naplnění třídy v listopadu 2019 a bude zastaven požadavek, aby NCO NZO zpracovalo akreditaci AKK. Dále bude vydán úkol MZ ČR, aby NCO NZO provedl zrevidování obsahu AKK a připravili jej ve SPOLUPRÁCI s odbornými společnostmi.

13. Různé
• Vzdělávací program v klinické biochemii pro lékaře:
– Vzdělávací program vlastního specializovaného výcviku v KB je ve Věstníku MZ, částka 11 ze dne 21.12.2018. Pokud chce pracoviště vychovávat lékaře podle nového vzdělávacího programu, musí si podat na Ministerstvo zdravotnictví žádost o akreditaci. K dnešnímu datu podalo asi 15 pracovišť žádost o schválení vlastního spec. výcviku v KB.
• Vzdělávací program analytiků v oboru KB – vzdělávání je zpracováno na MZ, čekají se připomínky, následně bude předáno na IPVZ a poté zpět vráceno na MZ ČR.
• Vzdělávací program pro farmaceuty – zcela nevyhovující program s ohledem na biochemii. Ani ostatní obory nesouhlasí, vzhledem k tomu, že je program nevyhovující pro dostatečnou odbornost. Prof. Racek se spojí s předsedy dalších odborných společností, aby se sjednotil názor na vzdělávání farmaceutů, kteří by pak podle návrhu mohli zastupovat odborníky ze všech oborů.
• K otázce uvolňování výsledků platí verze na webu společnosti.
• Zpráva ze zasedání vědecké rady SEKK (prof. Racek) – certifikáty dříve podepisované sekcí nukleární medicíny (prof. Topolčan) budou napříště podepsané předsedou ČSKB. Proteiny krevního séra budou v gesci České společnosti alergologie a klinické imunologie.
• Ceny ČSKB za rok 2018 – podat přihlášky do 30.6.2019. MUDr. Malina rozešle výzvu.
• P. Špačková z laboratoře Tábor vytvořila dokument zabývající se odběry na detašovaném pracovišti – výbor dostane text k posouzení elektronickou poštou.

Příští jednání se koná dne 25. června 2019 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD v Praze.

Zapsala: M. Beranová, doc. Springer; za správnost: členové výboru