Zápis č. 9/2019

ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 25.6.2019

 

Přítomni: 

RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč,

MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D.,

MUDr. M. Verner

Omluveni:

 RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Host:

 1. Šenderová, CBT

 

Schválený program jednání:

 1. Kontrola zápisu č. 8/2019
 2. Doporučení společnosti
 3. EFLM, IFCC, UEMS
 4. Lab Tests on Line
 5. Web ČSKB
 6. Organizace odborných akcí
 7. Časopis KBM a FONS
 8. Zpráva pokladníka
 9. Zpráva vědeckého sekretáře
 10. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
 11. Sekce biochemických laborantů
 12. KVVPOZ
 13. Různé

 

 

 • 1. Kontrola zápisu 
 • Zápis č. 8/2019 byl schválen bez připomínek.

 

 

 

 • 2. Doporučení společnosti – jednotky, DM, kostní markery, štítná žláza, revize doporučení

 

  • Aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu připravuje dr. Pikner.
  • Doporučení týkající se štítné žlázy se připravuje v návaznosti na připravované evropské doporučení.
  • Aktualizace všech doporučení ČSKB probíhají do 30.6.2019. MUDr. Malina připravil tabulku s přehledem prvních autorů doporučení, které požádal o případnou revizi.
  • Schválené společné Doporučení o diagnostice diabetu (ČDS a ČSKB). Na webu je uvedeno platné znění doporučení.
  • Prof. Racek zašle členům výboru k posouzení doplněné Doporučení k jednotkám biochemických laboratorních vyšetření.
  • Revize Doporučení: Systém externího hodnocení kvality (EHK (Zima, Kratochvíla, Budina) – platné znění vyjde v časopise KBM a bude aktualizováno na webu společnosti.

 

 

 • 3. EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner, prof. Zima

 

 • Kongresu EuroMedLab se zúčastnilo 6300 účastníků ze 17 zemí, z toho bylo 120 z ČR. Během kongresu proběhlo několik akcí, včetně General Meeting, kde proběhly volby prezidenta EFLM. Ze tří kandidátů byla zvolena prof. Osben z Turecka.
 • Z důvodů náhlého úmrtí prof. Howarda Morisse, prezidenta IFCC, se na podzim uskuteční předčasné volby; t.č. vykonává funkci prezidenta IFCC Maurizio Ferrari. Mezi kandidáty na nového prezidenta IFCC je prof. Zima.

Dále kandiduje zástupce z Finska a zástupce z Kanady.

 • Uznávání povolání „Evropský specialista v laboratorní medicíně“ – prioritou v Evropě je řešení migrace, jednání o EuSpLM v Bruselu váznou.
 • Registr v EFLM Academy – výhody online přístupu k časopisu CCLM, nižší poplatek, bezplatná účast na webinářích – návrh 15Euro ročně.
 • Prof. Racek zaslal do kanceláře EFLM komentář prof. Sošky ke konsenzu EAS a EFLM „Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies“.

 

 • 4. Lab Tests Online – prof. Racek

 

  • http://www.labtestsonline.cz, http://wwwlaboratornitesty.cz
  • Roste návštěvnost stránek – přes 60 tis. měsíčně.
  • Novinky na webu LTO – další téma chronická hypokalémie a štítná žláza (podzim 2019).
  • Prof. Racek pošle členům výboru seznam článků k aktualizaci a nových článků z US stránek, určených k překladu.

 

 

 • 5. Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina 

 

 • Připravuje se nová, modernější verze webových stránek, spuštěna bude co nejdříve.

 

 

 • 6. Organizace odborných akcí
 • XIV. Sjezd ČSKB 2019, Plzeň
 • Sjezd společnosti se bude konat ve dnech 22.-24.9.2019 v Plzni.
 • M. Šenderová z CBT informovala výbor o přípravách sjezdu.
 • V rámci sjezdu obdrží prof. A. Jabor Hořejšího medaili. Čestné členství ČLS JEP obdrží prof. M. Jirsa a paní M. Šnajdrová.
 • CELME 2019, Praha
 • Sympozium CELME se bude konat ve dnech 3.-4.10.2019 v Praze, UK.

 

 • Memorandum of Agreement between EFLM and EFLM Meeting organiser.

 

 • 7. Biolab 2020, Praha
 • 50. ročník celostátní konference biochemických laborantů se bude konat v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol.
 • První informační leták bude vytištěn v časopise KBM ve sjezdovém čísle.

 

 

 

 • 8. Časopis KBM a FONS

 

 • Trvalá výzva k členům společnosti ohledně zasílání publikací, kazuistik, přehledových článků do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.
 • S přibývajícími problémy s financováním časopisu KBM budou po vyúčtování přizvání k jednání zástupci firmy Stapro.

 

 

 • 9. Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč

 

 • Výbor schválil finanční odměnu pro sekretářku prof. Racka, FN Plzeň.
 • Konečná bilance roku 2018 je následující:
 • Výnosy celkem:  661 084,48 kč.
 • Náklady celkem: 459 463,33 kč
 • Daň                         29 783,00 kč
 • Zisk po zdanění:  171 838,15 kč
 • Tento zisk byl převeden do fondu ČSKB, jeho výše tím činí 5 300 429, 48 Kč.
 • Bilance za první pololetí 2019 je zatím neúplná, protože ČLS-JEP nemá zpracováno vyúčtování členských poplatků za rok 2019. Finance ČSKB se však vyvíjejí příznivě, přibližně ve stejných sumách jako v roce 2018.

 

 

 • 10. Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina 

 

 • Výbor souhlasí s přijetím: MUDr. Denisa Viczénová, Praha; RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D., Hradec Králové.
 • V souvislosti s instalací nového SW v oddělení evidence členů ČLS JEP došlo k vytištění složenek za členské příspěvky pro rok 2019 s chybnou částkou.

Správná částka pro SŠ činí 500,- (400,- členství v ČLS a 100,- ČSKB).

Všem, kteří již letošní členské příspěvky uhradili ve vyšší částce, budou hradit v roce 2020 nižší částku.

 

 

 • 11. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny 

 

 • Nový výkon Interleukin 6 (IL-6) byl dne 6.6.2019 na MZ ČR schválen a od roku 2020 bude v Sazebníku.
 • Výběrové řízení – krajský úřad JČ kraje – zúčastní se MUDr. Verner.
 • Prof. Racek obdržel stanovisko od RNDr. Krále, předsedy České společnosti alergologie a klinické imunologie ke stanovení koncentrace prokalcitoninu u ambulantních pacientů: ČSAKL souhlasí, aby byl výkon prováděn i pro ambulantní pro pacienty na urgentním příjmu, a to pro diagnózy J18 (bronchopneumonie) a R50.9 (horečka nejasného původu), kde je vysoká pravděpodobnost výskytu pacientů v kritickém stavu vyžadujících okamžité řešení. Nesouhlasí se širokým uvolněním tohoto kódu do ambulantní péče pro diagnózu J06.9 (infekt horního a dolního respiračního taktu), pravděpodobně by došlo k výraznému navýšení často neoprávněných požadavků na toto vyšetření a zbytečnému finančnímu zatížení zdravotního systému.
 • Indikace genetických výkonů klinickým biochemikem (odbornost 881) – Ing. Šmehlík, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči odpověděl na zaslané připomínky výboru ČSKB k indikacím genetických testů. V současné době probíhají jednaní se Společností pro lékařskou genetiku a genomiku, na základě, kterých dojde k další aktualizaci stratifikace odbornosti 816.
 • Stanovení cTnT, proBNP a D-dimerů v režimu POCT v ordinacích praktického lékaře schválilo MZ ČR, a to i přesto, že odbornost 801 nebyla oslovena k vyjádření. Negativní stanovisko k výkonům POCT již sdělila Česká hematologická společnost společně s ČSKB. Vzhledem k vážnosti situace (poškození pacienta z prodlení) osloví prof. Racek i Kardiologickou společnost.
 • Neochota ze strany Společnosti pro lékařskou mikrobiologii k jednání ohledně sdílení výkonů odbornosti 802, kdy je za stejný výkon lépe hodnoceno mikrobiologické pracoviště; prof. Racek vyzve SLM k revizi stanoviska, zdůvodní požadavek.
 • Stanovení volných lehkých řetězců kappa a lambda – Česká společnost alergologie a klinické imunologie nespěchá s přípravou registračního listu, bude ho muset nejspíše připravit ČSKB.

 

 

 • 12. Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 

 • Na NCONZO proběhlo jednání u kulatých stolů, z pověření MZ ČR, kdy byly diskutovány základní moduly specializačního vzdělávání nelék. zdrav. pracovníků.                   Na MZ ČR byly zpracovány a odeslány návrhy na zkrácení základních modulů napříč obory, z 5 na 3 dny s podrobným rozpisem jednotlivých přednáškových hodin.
 • Akce MZ ČR – „Studuj zdrávku“, která je aktuálně zacílená na profesi zdravotní sestry, bude postupně rozšiřována o další nelékařské profese.
 • Na základě úkolového listu MZ ČR členové výboru BL ČSKB připomínkovali „Plán celoživotního vzdělávání pro jednotlivé nelékařské zdravotnické profese s návrhem intervalu pravidelně se opakujících školení“. Hlavní body návrhu pro zdravotní laboranty v CŽV je 10 hod/rok a povinné vydávání potvrzení o účasti.
 • Na poradě vedoucích laborantek oboru klinická biochemie, která proběhla v rámci setkání vedoucích laborantek klinických laboratoří v červnu na NCONZO, byla diskutována možnost změny v ukončení specializačního vzdělání pro obor klinická biochemie a přechod ze závěrečné praktické zkoušky, konané v laboratoři na písemné zpracování závěrečné práce. Z proběhlé diskuse vyplynulo, že je zájem o ponechání stávajícího stavu – tzn. závěrečné vykonání praktické zkoušky v laboratoři.
 • Pan Mgr. Filip Vrána (vedoucí odd. pracovněprávního a stát. služby MZ ČR), pověřený spoluprací s MPSV informoval o pokračující práci na přesunu zdravotních laborantů z platových tříd z 9. -10. -11 do plat. tříd – 10. -11. -12., plán je takový, že v platnost by tato změna měla přijít v r. 2021, v létě slíbil tento zástupce MZ ČR rozeslat návrhy zástupcům ZL k připomínkám (změna plat. tříd je v návaznosti na vyhlášku o činnostech).

 

 

 • 13. Různé
 • Vzdělávací program v klinické biochemii pro lékaře: 29 pracovišť zažádalo o akreditaci pro vzdělávání lékařů podle nového vzdělávacího programu z r. 2018. Pro analytiky není vzdělávací program stále ještě schválený z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice na MZ ČR. Připravuje se vzdělávací program pro farmaceuty – Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví.

 

 • Ceny ČSKB za rok 2018 – podat přihlášky do 31.7.2019. MUDr. Malina rozešle výzvu.
 • Na příští jednání výboru bude pozvána paní Špačková z laboratoře Tábor k projednání odběrového místa. Odběrové místo je dáno metodikou VZP o odběrových místech.

 

Příští jednání se koná dne 3. září 2019 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD v Praze.

 

Zapsala: M. Beranová

Za správnost: členové výboru