Zápis č. 7/2019
ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 12.3.2019

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. G. Louženský

Hosté: Ing. Stříž, RNDr. Chmelíková – CZEDMA


Schválený program jednání:
1. Kontrola zápisu č. 6/2019
2. Doporučení společnosti
3. EFLM, IFCC, UEMS
4. Lab Tests on Line
5. Web ČSKB
6. Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci
7. Organizace odborných akcí
8. Časopis KBM – Scopus
9. Zpráva pokladníka, sponzoři ČSKB 2019
10. Zpráva vědeckého sekretáře
11. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
12. Sekce biochemických laborantů
13. KVVPOZ
14. Různé

1. Kontrola zápisu
• Zápis č. 6/2019 byl schválen bez připomínek.

2. Doporučení společnosti – jednotky, DM, štítná žláza, revize doporučení
• Aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu připravuje dr. Pikner s termínem do konce května.
• Doporučení týkající se štítné žlázy se připravuje v návaznosti na připravované evropské doporučení.
• Aktualizace všech doporučení ČSKB budou probíhat do 30.6.2019. MUDr. Malina připravil tabulku s přehledem prvních autorů doporučení, které požádá o případnou revizi.
• Schválené společné Doporučení o diagnostice diabetu (ČDS a ČSKB) vyjde v KBM a bude umístěno na webu ČSKB.
• Aktuální verze Doporučení ČSKB k jednotkám výsledku měření je na webu ČSKB. Dokument schválil výbor dne 17.10.2018.

3. EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner, prof. Zima
• Prof. Zima informoval výbor o finální nominaci do EB 2019-2020, kde se bude volit President-Elect, Secretary, Treasurer a Member-at-large.
• Členské příspěvky do EFLM jsou uhrazeny.
• MUDr. Pikner byl výborem nominován do IFCC Committee „Bone Metabolism“ (C-BM).
• V rámci kongresu EUROMEDLAB v květnu v Barceloně budou probíhat jednání WG, valná hromada a volby do předsednictva EFLM.
• Volby na post prezidenta IFCC – výbor navrhuje prof. Zimu.
4. Lab Tests Online – prof. Racek
• http://www.labtestsonline.cz, http://wwwlaboratornitesty.cz
• Aktualizace článků ze sekce „Nemoci a stavy“.
• Novinky na webu LTO budou průběžně doplňovat členové výboru, prvou (Vitamín D) pošle dr. Pikner.

5. Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
• Web ČSKB budou mít na starosti dr. Verner a dr. Malina, bude umožněn vstup jednotlivých členů výboru do příslušné sekce.
• MUDr. Verner připraví návrh na nové webové stránky společnosti.

6. Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Springer, MUDr. Verner
• Rada pro akreditaci se uskuteční dne 27.3.2019.

7. Organizace odborných akcí
• XIV. Sjezd ČSKB 2019, Plzeň
 Sjezd společnosti se bude konat ve dnech 22.-24.9.2019 v Plzni.
 Webové stránky sjezdu – www.sjezdcskb2019.cz
 Příjem abstrakt do 20.5.2019.
 Příjem přihlášek k účasti se sníženým registračním poplatkem je do 15.6.2019.
• CELME 2019, Praha
 Sympozium CELME se bude konat ve dnech 3.-4.10.2019 v Praze, UK.
 Memorandum of Agreement between EFLM and EFLM Meeting organiser.
• Biolab 2020, Praha
 49. ročník celostátní konference biochemických laborantů se bude konat v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol.

8. Časopis KBM
• Trvalá výzva k členům společnosti ohledně zasílání publikací, kazuistik, přehledných článků do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.
• Ukončena indexace ve SCOPUSu.
• Po konzultaci s ČLS JEP byla podána žádost o indexaci časopisu Medline.

9. Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč
• MUDr. Kubáč informoval o stavu sponzorství firem.
• Výbor odsouhlasil pořízení nového razítka pro sekretariát ČSKB.
• Výbor souhlasí s vyplacením finanční odměny pro P. Bystřickou, sekretářku prof. Racka ve FN Plzeň.

10. Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
• Výbor souhlasí s přijetím: doc. Pharm. Dr. Radek Kučera, Ph.D., Mgr. Táňa Richterová, Bc. Renáta Mazániová, Martina Havranová.

11. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
• 7.3.2019 proběhlo jednání pracovní skupiny k Seznamu výkonu týkající se podaného návrhu registračního listu ProGRP (Pro-Gastrin-Releasing Petide); výkon byl přijat, bude v seznamu výkonů platném od r. 2020.
• Návrh nového výkonu Interleukin 6 (IL-6) – na základě požadavku MZ ČR byla podána ekonomická rozvaha.
• Indikace genetických výkonů klinickým biochemikem (odbornost 881) – Ing. Šmehlík, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči odpověděl na zaslané připomínky výboru ČSKB k indikacím genetických testů. V současné době probíhají jednaní se Společností pro lékařskou genetiku a genomiku, na základě kterých dojde k další aktualizaci stratifikace odbornosti 816.
• Volné lehké řetězce kappa a lambda – registrační listy připraví RNDr. Gotzmannová.

12. Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
• Členové výboru připravují aktualizaci doporučení o převzetí biologického materiálu zdravotnickou laboratoří.
• Příprava podzimního odborného semináře v Lékařském domě bude ukončena a program bude zveřejněn ne webu ČSKB.
• Členové výboru diskutovali adepty na udělení čestného členství při příležitosti sjezdu ČSKB v Plzni v září 2019.
• V ČAS proběhly volby do prezidia, kde úspěšně kandidovala Mgr. V. Hauerová a stala se členem prezidia ČAS. Pozici prezidentky ČAS obhájila PhDr. M. Šochmanová, MBA.
• Mgr. Bunešová se byla za výbor ČSKB rozloučit ve Vsetíně s bývalou vedoucí laborantkou a čestnou členkou ČSKB, s paní Martou Machálkovou, která zemřela dne 4.3.2019, vzpomínka na Martu bude uveřejněna v FONS.
13. Různé
• Zástupci CZEDMA Ing. Stříž a RNDr. Chmelíková seznámili výbor s Kodexem etické obchodní praxe MedTech Europe, který vstoupil v platnost 1.1.2017. Bližší informace http://www.czedma.cz/medtech-europe-kodex-eticke-obchodni-praxe-1.html
• Výbor souhlasí s nominací MUDr. Petra Kocny do Komise pro screening kolorektálního karcinomu při MZ ČR.
• Celoživotní vzdělávání analytiků v oboru KB – zrušení kreditního systému.
• Projekt časný záchyt tyreopatií v letech 2019-2021 – připravuje ÚZIS a MZ ČR. 18.2.2019 se konalo 1. zasedání Pracovní skupiny Časný záchyt tyreopatií v těhotenství (doc. Springer, prof. Racek).
• Vzdělávací program v klinické biochemii pro lékaře:
– znění vzdělávacích programů základních kmenů je obsažen ve vyhlášce MZ č. 221, která vyšla dne 9.10.2018 ve Sbírce zákonů, částka 110.
– Vzdělávací program vlastního specializovaného výcviku v KB je ve Věstníku MZ, částka 11 ze dne 21.12.2018. Pokud chce pracoviště vychovávat lékaře podle nového vzdělávacího programu, musí si podat na Ministerstvo zdravotnictví žádost o akreditaci.

Příští jednání se koná dne 23. dubna 2019 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD v Praze.
Zapsala: M. Beranová; za správnost: členové výboru