Seznam uvádí chronologický přehled nositelů této ceny a současně jejich autorských děl, za která toto ocenění obdrželi.

2002 MUDr. Petr Kubáč
za on-line Internetový atlas močového sedimentu
http://sediment.d2.cz/
2003 MUDr. Petr Kocna, CSc.
za soubor multimediálních edukačních materiálů dostupných on-line na internetu a na CD ROM médiích (GastroLAb, GastroWeb, GastroAtlas a Laboratorní diagnostika v gastroenterologii v obrazech a schématech)
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/ginet/
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/biochem/index2.htm
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/ge_atlas/ge_frames.htm
2004 Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. a spolupracovníci
za učební texty Kapitoly z klinické biochemie (2. doplněné vydání) vydané v r. 2004 nakladatelstvím Karolinum Praha (ISBN 80-246-0678-X)
2005 Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. a spolupracovníci
za učební texty Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi (ISBN 80-238-9775-6, verze 05.00: prosinec 2005)
2006 Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. a spolupracovníci
za učební text druhého přepracovaného vydání: Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, Galén 2006, ISBN 80-7262-324-9
 2007 Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA a spolupracovníci
za soubor učebních textů publikovaných v r. 2007
M. Dastych: Instrumentální technika, obor zdravotní laborant. (Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978–80–210-4226-1)
M. Dastych, L. Červený a I. Najman: English for laboratory technicians. (Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978–80–210-4241-4)
M. Dastych, L. Červený a I. Najman: English for laboratory technicians (Klíč). (Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978–80–210-4242-1)
2008 Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. a spolupracovníci
za publikaci
Antonín Jabor a kolektiv: Vnitřní prostředí. Grada Publishing, Praha, 2008, 560 s., ISBN 978-80-247-1221-5
2009 Prof. MUDr. Richard Průša, CSc. a kolektiv
za publikaci
Richard Průša a kol.: Průvodce laboratorními nálezy. Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., ISSN 1803-5728
2010 Ing. Jiří Kukačka, Ph.D, Ing. Eva Klapková, Ph.D. a Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
za výukové texty
Bioanalytická chemie v příkladech a cvičeních. Karolinum, Praha, 2010, 230 s. ISBN 978-80-246-1853-1
2011 Doc. RNDr. Petr Štern, CSc. a spolupracovníci
za výukové texty
Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Karolinum, Praha, 2011, 2., upravené vydání. ISBN 978-80-246-1979-8
2012 Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. a spolupracovníci
za publikaci
Kritické stavy – Metabolická a laboratorní problematika. Galén, Praha, 2012. ISBN 978-80-7262-763-9
2013 Projekt – “Klinická biochemie – inovovaná, interaktivní výuky e-learningem”.
Multimediální portál, pokrývající všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu (všechny texty jsou také k dispozici ve formě elektronické knihy), prezentace s mluveným komentářem a interaktivním testem. Odborný garant projektu: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Odborní garanti zúčastněných lékařských fakult: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.; doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA; prof. MUDr. Richard Průša, CSc.; doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.
2014 MUDr. Norbert Cibíček, Ph.D. a Doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D. (ed.) a kol.: Principy a využití vybraných analytických metod v laboratorní medicíně – učební text (pdf); ISBN978-80-244-3951-8; vyd. UP Olomouc; 1. vydání 2014
a
RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D., Mgr. Ondřej Wiewiorka:
Mikroskopické vyšetření moče (1.vydání); e-publikace. Elportál, Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2014
2015 MUDr. Matěj Kohutiar a spolupracovníci
Kohutiar, M., Chmátalová, Z., Illner, J., Popelková, T.: Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie, Praha, 2. LF UK a FN Motol, 2015, 250 stran, ISBN 978-80-87347-19-5.
2016 Prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Molekulární genetika pro bioanalytiky (učební text-skripta). 1. vydání. Karolinum, Praha, 2016, s. 196. ISBN 978-80-246-3224-7.
2017 Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.;  prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. dvě na sebe navazující kapitoly v monografii editorů Zadák a Havel: Jabor, A., Kazda, A.: Biochemie a metabolizmus vodní a minerálové rovnováhy. In: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, 2., doplněné a přepracované vydání, s. 146-168. Kazda, A., Jabor, A.: Poruchy acidobazické rovnováhy. In: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, 2., doplněné a přepracované vydání, s. 168-182. Eds. Zdeněk Zadák, Eduard Havel. Grada Publishing, Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0282-2
2018 Prof. MUDr. Jaroslav Racek, Dr.Sc., prof. MUDr. Miloš Velmínský, CSc.   Edukační video „Zisk energie oxidací živin“