*1929

Narozen: 28. ledna 1929 v Liberci

Pracoviště:
Univerzita Karlova v Praze,

2. lékařská fakulta , Ústav klinické biochemie a patobiochemie a Fakultní nemocnice Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol

Studoval na lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1948/50) a Plzni (1950/53), kde byl nejprve pomocným asistentem a

po promoci (1953) odborným asistentem na Ústavech pro lékařskou chemii. Od roku 1956 pracuje v různém postavení na Fakultě dětského

lékařství Univerzity Karlovy v Praze (nyní 2. lékařská fakulta UK) a v Dětské fakultní nemocnici v Praze (nyní: Fakultní nemcnice s

poliklinikou v Praze 5 – Motole); nejprve jako vědecký pracovník, později jako přednosta oddělení klinické biochemie a dále jako vedoucí

Ústavu klinické biochemie a patobiochemie až do roku 1997. Na ústavu pracuje dosud jako emeritní profesor. Atestaci z oboru klinické

biochemie (dříve laboratorní vyšetřovací metody) absolvoval v roce 1957, hodnost kandidáta lékařských věd získal v r. 1960 (disertační práce

„Sérové bílkoviny za vývoje a v průběhu nemoci“), docentem pro obor klinické biochemie se stal v r. 1967, doktorem lékařských věd v

r. 1975 (vědecká práce „Fyziologie a patologie fetoproteinu“). V roce 1987 byl jmenován profesorem pro obor klinické biochemie. V

letech 1990 až 1996 byl proděkanem 2. lékařské fakulty UK v Praze. Od roku 2000 je členem vědecké rady University Karlovy v Praze.

Jeho zaměření je klinická biochemie a laboratorní diagnostika; vyučuje klinickou biochemii a patobiochemii pro studenty

lékařství, přednáší lékařům v postgraduálních kurzech.

Ve výzkumné a vědecké činnosti se zabývá problematikou nádorových

markerů (alfa1-fetoprotein – udělena cena ministra zdravotnictví), bílkovinami krevního séra, počítačovým vyhodnocováním biochemických

laboratorních testů, vyšetřováním aminokyselin u nádorových onemocnění, modernizací výuky studentů na lékařských fakultách v oborech

patobiochemie a klinické biochemie. V poslední době se zaměřuje na výuku molekulové patobiochemie ve snaze přiblížit studentům lékařství,

přírodních věd a farmacie nejnovější poznatky tzv. postgenomové éry.

Byl dlouholetým členem výboru České společnosti

klinické biochemie při ČLS JEP, od r. 1990 čestným členem ČSKB, v r. 1992 udělena cena společnosti za příručku “Požadování a hodnocení

biochemických vyšetřen”. Za práci na 2. lékařské fakultě UK vyznamenán zlatou pamětní medailí (1992) a dále pamětní medailí k 650.

výročí Univerzity Karlovy (1998). V říjnu r. 2003 se stává prvním nositelem Hořejšího medaile za mimořádné zásluhy o klinickou biochemii a

laboratorní medicínu.

Tvůrčí a publikační aktivita za posledních 5 let (1998 – 2003)

Vědecko-výzkumná činnost
Grant IGA MZČR:
Č. 4349-3 “ Změny spektra

aminokyselin v biologických tekutinách a tkáních u dětí s nádorovým onemocněním“ (odpovědný řešitel)
Č. 3958-2

„Monitorování poměru acetoacetát a 3-hydroxybutyrát ve srovnání s dalšími parametry v léčbě život ohrožujících akutních nitrobřišních

příhod jako společného prognostického faktoru “ (spoluřešitel)

Publikační činnost
Učebnice, skripta, kapitola v učebnici:
Masopust J.: Vybrané kapitoly z patobiochemie orgánů. Karolinum – nakl.

Univerzity Karlovy, Praha, 1997, 175 stran
Masopust J.: Testy z klinické biochemie v: Klener, P. et al. Vnitřní lékařství. Testy.

Praha: Galén, Karolinum, 1999, 336 stran
Masopust J.: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Část I.

a II., 832 stran, Karolinum – nakl. UK, Praha 1998
Masopust J., Průša R.: Patobiochemie metabolických drah. Univerzita Karlova – 2.

lékařská fakulta , 182 stran, Praha 1999
Masopust J. (in: Pediatrie. O. Hrodek, J. Vavřinec, ed.), kap. 34: Biochemické vyšetření,

s. 705-733, Galén, Praha 2002
Masopust J. (a spol.): Patobiochemie buňky, Univerzita Karlova – 2. lék. fakulta, (345 stran), Praha

2003 (v tisku)
Odborné články
Masopust J.: Racionální schéma pro diagnostiku hepatopatií. Klin. Biochem. Metab., 5, 1997,

s. 71-72
Masopust J.: Některé nové testy v paletě biochemických vyšetření. Medica Revue, 2, 1998, s. 12-16
Masopust J.,

Šprongl L.: Metabolismus aminokyselin u nádorových onemocnění. Klin. Biochem. Metab., 6 (27), 1998, s. 150-158
Hoch J., Šprongl L.,

Charvát D., Masopust J.: Sledování některých parametrů energetického metabolismu u nemocných s akutními nitrobřišními příhodami – možný

prognostický faktor?, Rozhledy v chirurgii (2001), 80: 416-420, ISSN 0035-9351
Šídlová K., Průša R., Masopust J.: Total antioxidant

capacity in healthy newborns. Clin. Chem. Lab. Med. (2001), Spec. Suppl. 39: 298, ISSN 1437-8523