OBSAH č. 1-2014 / CONTENTS 1-2014

 • Editorial
  Friedecký B.: Nová doporučení k diagnóze a klasifikaci chronických ledvinových onemocnění
  Friedecký B.: New recommendations for the diagnosis and classification of chronic kidney diseases
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 3.
 • Fulltext
  Šálek T., Ponížil P.: Hodnocení rychlosti glomerulární filtrace u diabetických pacientů
  Šálek T., Ponížil P.: Estimated glomerular filtration rate in diabetic patiens
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 4–7.
 • Fulltext
  Jabor, A., Franeková, J., Kubíček, Z., Šálek, T.: eGFR a problémy interpretace rovnic CKD-EPI
  Jabor, A., Franeková, J., Kubíček, Z., Šálek, T.: Estimated glomerular filtration rate and problems in the interpretation of CKD-EPI equations
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 8–10
 • Fulltext
  Brodská H., Malíčková K., Marková Šťastná M., Kazda A., Benáková H., Zima T.: Možná úskalí při laboratorním vyšetřování pacienta s hematologickým onemocněním
  Brodská H., Malíčková K., Marková Šťastná M., Kazda A., Benáková H., Zima T.: Possible pitfalls in laboratory examination of patient with a hematological disease
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 11-15
 • Fulltext
  Malina P., Novotný D., Krumpholcová P., Tozzi I., Procházka V.: Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí
  Malina P., Novotný D., Krumpholcová P., Tozzi I., Procházka V.: Possibility of prediction of acute pancreatitis severity by determination of adipokines (adiponectin, FGF-21 and A-FABP) during admission to hospital
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 16-21.
 • Fulltext
  Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP), České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) a České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) – sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi
  Recommendation of the Czech Society for Clinical Biochemistry (ČSKB ČLS JEP), Czech Oncological Society (ČOS ČLS JEP) and Czech Society of Nuclear Medicine (ČSNM ČLS JEP) – Section of Immunoanalytical Methods for the Application of tumor markers in clinical practice
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 22-39.
 • Fulltext
  Doporučení Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP: Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad
  Recommendation of the Society of medical genetics ČLS JEP: Implementation of general prenatal screening of inborn developmental defects
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 40-42
 • Smuteční oznámení / Obituary
  prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 43

OBSAH č. 2-2014 / CONTENTS 2-2014

 • Editorialy
  Bunešová M.: Biolab – slovo úvodem
  Bunešová M.: Biolab – Introduction
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 2, p. 47.
  Konference na téma monoklonálních gamapatií v Hradci Králové již podvanácté
  Conference on the topic of monoclonal gammopathies in Hradec Králové already for the twelfth time
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 2, p. 48.
 • Fulltext
  Ščudla V., Pika T., Látalová P., Flodr P., Maisnar V., Hájek R., Česká myelomová skupina: Diagnostika a stratifikace systémové AL amyloidózy ve světle „Doporučení České myelomové skupiny 2013“
  Ščudla V., Pika T., Látalová P., Flodr P., Maisnar V., Hájek R., Česká myelomová skupina: Diagnosis and stratification of Systemic AL Amyloidosis in the Light of the 2013
  Czech Myeloma Group Recommendation

  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 2, p. 49-60.
 • Fulltext
  Pika T., Flodr P., Novák M., Lochman P., Látalová P., Minařík J., Ščudla V.: Klinická problematika IgM monoklonálních gamapatií
  Pika T., Flodr P., Novák M., Lochman P., Látalová P., Minařík J., Ščudla V.: Clinical Problems of IgM Monoclonal Gammapathies
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 2, p. 61-64.
 • Fulltext
  Kufová Z., Ševčíková S., Hájek R.: Detekce hereditárních amyloidóz
  Kufová Z., Ševčíková S., Hájek R.: Detection of Hereditary Amyloidosis
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 2, p. 65-69.
 • Fulltext
  Machálková K. , Maisnar V.: Rizikové faktory asymptomatického mnohočetného myelomu
  Machálková K., Maisnar V.: Risk factors of Asymptomatic (Smoldering) Multiple Myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 2, p. 70-73.
 • Fulltext
  B. Friedecký, D. Springer, J. Kratochvíla: Stanovení koncentrace glukózy v krvi glukometry. Přehled současné úrovně, kvality. Možnosti a meze používání
  Friedecký B., Springer D., Kratochvíla J.: The Standard of Analytical Quality of Glucometers
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 2, p. 74-80.
 • Fulltext
  Kovalská, M., , Kovalská, L., Kaplán P., Kmeťová M., Furjelová M., Jurková K., Adamkov M., Malachovský I., Tatakrová Z.: Vplyv indukovanej hyperhomocysteinémie na kardiomyocyty v experimentálnom modeli
  Kovalská, M., , Kovalská, L., Kaplán P., Kmeťová M., Furjelová M., Jurková K., Adamkov M., Malachovský I., Tatakrová Z.: Effect of Induced Hyperhomocysteinemia on Cardiomyocytes under the Experimental Conditions
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 2, p. 81-86.
 • Biolab 2014 – sborník abstrakt
  Biolab 2014 – Book of abstracts

OBSAH č. 3-2014 / CONTENTS 3-2014

 • Editorialy
  Zima T.: Harmonizace referenčních intervalů
  Zima T.: Harmonization of reference intervals
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 113.
  Friedecký B.: Validní referenční intervaly a rozhodovací limity zcela závisí na úrovni harmonizace výsledků laboratorních měření
  Friedecký B.: Valid reference intervals and decision making limits thoroughly depend on the level of harmonization of laboratory measurement results
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 114-115.
 • Fulltext
  Novotný D., Vaverková H., Karásek D., Bartková M., Lukeš J.: Pozitivní asociace adiponektinu s adipocytárním proteinem vázajícím mastné kyseliny u pacientů s nepříznivým dyslipidemickým genotypem
  Novotný D., Vaverková H., Karásek D., Bartková M., Lukeš J.: Positive association of adiponectin with adipocyte fatty acid binding protein in patients with unfavourable dyslipidemic
  Phenotype

  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 116-122.
 • Fulltext
  Šálek T., Palička V.: Srovnání clearance kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů s chronickým onemocněním ledvin
  Šálek T., Palička V.: Comparison of creatinine clearance and estimated glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 123-126.
 • Fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Požadavky na kvalitu stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c a možnost využití jeho výsledků pro diagnostické účely
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Quality requirements for the determination of glycated hemoglobin HbA1c and possibilities of its application for diagnostic purposes
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 127-131.
 • Fulltext
  Šprongl L., Pláňková H., Stejskal D.: Sjednocení a validace referenčních intervalů – pilotní studie
  Šprongl L., Pláňková H., Stejskal D.: Unification and validation of reference intervals – pilot study
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 132-137.
 • Fulltext
  Zima T., Racek J., Tesař V., Viklický O., Teplan V., Schück O., Janda J., Friedecký B., Kubíček Z., Kratochvíla J., Rajdl D., Šálek T., Kalousová M., Granátová J.: Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie)
  Zima T., Racek J., Tesař V., Viklický O., Teplan V., Schück O., Janda J., Friedecký B., Kubíček Z., Kratochvíla J., Rajdl D., Šálek T., Kalousová M., Granátová J.: Recommendations for diagnostics of chronic kidney diseases (glomerular filtration estimate and proteinuria examination)
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 138-152.
 • Fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J., Budina M., Zima T.: Doporučení: Systém externího hodnocení kvality (EHK)
  Friedecký B., Kratochvíla J., Budina M., Zima T.: Recommendation: the system of external quality evaluation
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 153-154.
 • Fulltext
  Friedecký B., Springer D., Kratochvíla J., Škrha J., Zima T.: Doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů
  Friedecký B., Springer D., Kratochvíla J., Škrha J., Zima T.: Recommendations for the use, selection and kontrol of glucometers
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 155-164.
 • Fulltext
  Krátké sdělení
  J. Vávrová, B. Friedecký: Pracovní zasedání redaktorů časopisů oborů laboratorní medicíny
  Short communication
  J. Vávrová, B. Friedecký: Working meeting of the editors of journal in the laboratory medicine fields

  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 165.

OBSAH č. 4-2014 / CONTENTS 4-2014

 • Fulltext
  Kazda A., Brodská H., Novák F., Ševela S.: Realimentační syndrom – patobiochemie, iontové dysbalance a jejich korekce
  Kazda A., Brodská H., Novák F., Ševela S.: Refeeding syndrome – pathobiochemistry, electrolyte dysbalances and thein correction
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 4, p. 169-176.
 • Fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Harmonizace, standardizace, metrologická návaznost v roce 2014. Princip, význam, data
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Harmonization, standardization, metrologic, succession in 2014. Principles, importace and data
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 4, p. 177-183.
 • Fulltext
  Dastych M., Číhalová M., Dastych M., jr.: Stanovení železa a mědi v jaterní bioptické tkáni pacientů s různou jaterní patologií: diagnostický význam a vztah k sérovým parametrům železa a mědi
  Dastych M., Číhalová M., Dastych M., jr.: Liver Iron and Copper Assessment in Bioptic Material from Patients with Different Hepatic Pathology – Diagnostic Significance and Relationship to Serum Iron and Copper Parameters
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 4, p. 184-188.
 • Fulltext
  Chmátalová Z., Skoumalová A.: Oxidační stres u Alzheimerovy choroby a jeho důsledky
  Chmátalová Z., Skoumalová A.: Role of oxidative stress in Alzheimer´s disease and related consequences
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 4, p. 189-195.
 • Fulltext
  Cernei N., Heger Z., Veselý Š., Zítka O., Adam V., Kizek R.: Chromatografická charakterizace aminokyselinových profilů vzorků moči pacientů s karcinomem prostaty
  Cernei N., Heger Z., Veselý Š., Zítka O., Adam V., Kizek R.: Chromatographic characterization of amino acid profiles in urinary samples of patients suffering from prostate carcinoma
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 4, p. 196-202.
 • Fulltext
  Horáková L., Pudil R., Vašatová M., Tichý M.: Využití proteinových biočipů v diagnostice ischemického poškození myokardu
  Horáková L., Pudil R., Vašatová M., Tichý M.: Use of the protein biochip in the diagnosis of the myocardial ischemic damane
  Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 4, p. 203-207
 • Pokyny pro autory / Instructions to authors