OBSAH č. 1-2012 / CONTENTS 1-2012

 • Editorial
  Friedecký B.: Analytická kvalita, nejistota měření a biologické variace
  Friedecký B.: Analytical quality, uncertainties of measurement and biological variability
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 3-4.
 • Fulltext
  Stepman H., Stöckl D.: Analytical Quality in the Medical Laboratory – The ASAP Concept. Part 1: Analytical Quality pecifications
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 5-7.
 • Fulltext
  Stepman H., Stöckl D.: Analytical Quality in the Medical Laboratory – The ASAP Concept. Part 2: Internal Quality Control
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 8-10.
 • Fulltext
  Kelbich P., Procházka J., Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Hušková E., Peruthová J., Hanuljaková E., Špička J.: Principy a zvláštnosti neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie (2. část: Kazuistika)
  Kelbich P., Procházka J., Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Hušková E., Peruthová J., Hanuljaková E., Špička J.: Principles and peculiarities of neurosurgical and neurointensive liquorology (Part 2 – Case reports)
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 11-16.
 • Fulltext
  Kelbich P., Hejčl A., Procházka J., Hanuljaková E., Peruthová J., Špička J.: Cytologie a energetika jako důležité atributy vyšetření likvoru
  Kelbich P., Hejčl A., Procházka J., Hanuljaková E., Peruthová J., Špička J.: Cytology and energeticsm as important attributes of liquor examination
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 17-24.
 • Fulltext
  Sečník P. Jr., Franeková J., Komínková M., Kotrbatý J., Hunal Z., Tlučhořová D., Jabor A.: Interference dobutaminu při stanovení analytů s využitím Trinderovy reakce
  Sečník P. Jr., Franeková J., Komínková M., Kotrbatý J., Hunal Z., Tlučhořová D., Jabor A.: Dobutamine interference in the analyte determination with the use of Trinder reaction
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 25-30.
 • Fulltext
  Beránek M., Hegerová J., Drastíková M.: „Alternativní“ biologický materiál pro rutinní analýzu nukleových kyselin – validace preanalytické fáze vyšetření DNA
  Beránek M., Hegerová J., Drastíková M.: “Alternative“ biological material for routine analysis of nucleid acids – validation of preanalytical determination of DNA
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 31-37.
 • Fulltext
  Wojtowicz P., Dostálová E., Adam T.: Analýza biologického materiálu dvojrozměrnou plynovou chromatografií
  Wojtowicz P., Dostálová E., Adam T.: Analysis of biological material by two-dimensional gas chromatoraphy
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 38-40.
 • Osobní sdělení / Obituary
  Významné životní jubileum prof. MUDr. Miroslava Engliše, DrSc.
  Significant jubilee of prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 41-43.

Doporučení ČSKB / Recommendation of CSCB

Stanovisko ČSKB / Attitude of CSCB

OBSAH č. 2-2012 / CONTENTS 2-2012

 • Editorial
  Tichý M.: Monoklonální gamapatie – téma stále aktuální
  Tichý M.: Monoclonal gammopathy – still a contemporary theme
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 51
 • Fulltext
  Ščudla V., Tichý T., Minařík J., Pika T., Krejčí K., Zadražil J.
  Onemocnění z depozice lehkých řetězců imunoglobulinu (light chain deposition disease)

  Ščudla V., Tichý T., Minařík J., Pika T., Krejčí K., Zadražil J.: Light chain deposition disease
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 52-58.
 • Fulltext
  Pika T., Lochman P., Minařík J., Bačovský J., Ščudla V.
  Úskalí interpretace výsledků společné analýzy hladin volných lehkých řetězců a elektroforézy séra

  Pika T., Lochman P., Minařík J., Bačovský J., Ščudla V.: The pitfalls of the interpretation of the results of common analysis of serum free light chains and serum electrophoresis
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 59-62.
 • Fulltext
  Pika T., Lochman P., Klincová M., Maisnar V., Tichý M., Zapletalová J., Sandecká V., Ščudla V., Hájek R.
  Suprese alternativního páru imunoglobulinu koreluje s mírou rizikovosti MGUS výrazněji nežli suprese hladin polyklonálních imunoglobulinů – dílčí výsledky vyšetření HevyLiteTM u MGUS

  Pika T., Lochman P., Klincová M., Maisnar V., Tichý M., Zapletalová J., Sandecká V., Ščudla V., Hájek R.: Suppression of alternative immunoglobulin pairs correlates with the MGUS risk degree more significantly than suppression of polyclonal immunoglobulin levels – partial results from HevyLiteTM examination in MGUS
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 63-71.
 • Fulltext
  Říhová L., Sandecká V., Klincová M., Varmužová T., Suská R., Zarbochová P., Mikulášová A., Smetana J., Grešliková H., Kupská R., Němec P., Bartoňová J., Kuglík P., Penka M., Hájek R.
  Analýza moderních prognostických faktorů na buněčné a molekulární úrovni určujících riziko transformace monoklonální gamapatie nejasného významu do mnohočetného myelomu

  Říhová L., Sandecká V., Klincová M., Varmužová T., Suská R., Zarbochová P., Mikulášová A., Smetana J., Grešliková H., Kupská R., Němec P., Bartoňová J., Kuglík P., Penka M., Hájek R.: Analysis of Modern Prognostic Factors on Cellular and Molecular Level Determining Risk of Transformation of Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance into Multiple Myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 72-78.
 • Fulltext
  Heřmanová Z., Pika T., Lochman P., Ščudla V.
  Stanovení proteinu BAFF u pacientů s monoklonálními gamapatiemi – první zkušenosti

  Heřmanová Z., Pika T., Lochman P., Ščudla V.: The determination of BAFF protein in patients with monoclonal gammopathies – first experience
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 79-83.
 • Fulltext
  Radocha J., Klincová M., Maisnar V., Sandecká V., Vávrová J., Špička I., Ščudla V., Gregora E., Machálková K., Tichý M., Malý J., Hájek R.
  Význam stanovení FLC u nemocných MGUS a v kompletní remisi u mnohočetného myelomu

  Radocha J., Klincová M., Maisnar V., Sandecká V., Vávrová J., Špička I., Ščudla V., Gregora E., Machálková K., Tichý M., Malý J., Hájek R.: Importance of FLC determination in patients with MGUS and in complete remission of multiple myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 84-87.
 • Fulltext
  Spáčilová J., Šolcová L., Tichý M.
  Transientní monoklonální gamapatie – kazuistiky

  Spáčilová J., Šolcová L., Tichý M.: Transient monoclonal gammopathy – case reports
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 88-90.
 • Fulltext
  Mikulášová, A., Kuglík, P., Smetana, J., Grešliková, H., Říhová, L., Klincová, M., Hájek, R.
  Úloha chromozomových aberací v patogenezi monoklonální gamapatie nejasného významu

  Mikulášová, A., Kuglík, P., Smetana, J., Grešliková, H., Říhová, L., Klincová, M., Hájek, R.: The role of chromosomal aberrations in pathogenesis of monoclonal gammopathy of undetermined signifikance
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 91-96.
  Erratum

Doporučení ČSKB a ČDS / Recommendation of CSCB and CSD

OBSAH č. 3-2012 / CONTENTS 3-2012

 • Editorial
  Kelbich P.: Jsem skeptický vůči výpočtům intrathekální syntézy imunoglobulinů
  Kelbich P.: I am sceptical against calculations of intrathecal synthesis of immunoglobulins
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 133.
 • Editorial
  Friedecký B.: Kvalita měření glukózy v krvi osobními a POCT glukometry
  Friedecký B.: Quality of glucose determination in blood by personal and POCT glucometers.
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 134-135.
 • Fulltext
  Zeman D., Kušnierová P., Gottwaldová J., Kloudová A., Lochman I., Ženková J., Švagera Z., Bartoš V., Všianský F.: Úskalí kvantifikace IgM v likvoru

  Zeman D., Kušnierová P., Gottwaldová J., Kloudová A., Lochman I., Ženková J., Švagera Z., Bartoš V., Všianský F.: Difficulties of IgM quantification in cerebrospinal fluid.
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 136-142.
 • Fulltext
  Springer D., Omastová K., Budina M., Zima T.: Který kontrolní materiál je vhodný pro externí hodnocení kvality glukometrů?
  Springer D., Omastová K., Budina M., Zima T.: Which sample matrix is suitable for glucometer external quality control?
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 143-151.
 • Fulltext
  Friedecký D., Lemr K.: Úvod do hmotnostní spektrometrie, 1. díl.

  Friedecký D., Lemr K.: Introduction to mass spectrometry, Part 1
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 152-157.
 • Fulltext
  Vajrychová M., Tambor V., Lenčo J.: Možnosti proteomických metod v klinické diagnostice
  Vajrychová M., Tambor V., Lenčo J.: Possibilities of proteomic methods in clinical diagnostics
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 158-164.
 • Fulltext
  Janečková H., Wojtowicz P., Hron K., Friedecký D., Adam T.: Necílená metabolomická analýza suchých krevních skvrn pro diagnostiku dědičných metabolických poruch
  Janečková H., Wojtowicz P., Hron K., Friedecký D., Adam T.: Untargeted metabolomic analysis of dry blood spots for diagnosing inherited metabolic disorders
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 165-167.
 • Fulltext
  Kučera R, Presl J., Topolčan O., Novotný Z., Fuchsová R., Vrzalová J., Betincová L., Rokyta Z.: Změny sérových hladin nádorových markerů u ovariálního karcinomu a benigních onemocnění
  Kučera R, Presl J., Topolčan O., Novotný Z., Fuchsová R., Vrzalová J., Betincová L., Rokyta Z.: Changes of serum levels of tumor markers in ovarian cancer and benign diseases
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 168-171.
 • Fulltext
  Friedecký B., Vávrová J.: Současný stav stanovení vitaminu D v séru
  Friedecký B., Vávrová J.: Present state of vitamin D determination in serum
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 172-176.
 • Fulltext
  Stepman H., Stöckl D.: Analytická kvalita v klinické laboratoři – koncepce ASAP. Část 3: Measurand
  Stepman H., Stöckl D.: Analytical Quality in the Medical Laboratory – The ASAP Concept. Part 3: Measurand
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 177-178.
 • Fulltext
  Stepman H., Stöckl D.: Analytická kvalita v klinické laboratoři – koncepce ASAP. Část 4: Statistická síla
  Stepman H., Stöckl D.: Analytical Quality in the Medical Laboratory – The ASAP Concept. Part 4: Power
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 179-181.
 • Fulltext
  Klusáčková Z., Skoumalová A.: Úloha mastných kyselin v rozvoji Alzheimerovy choroby
  Klusáčková Z., Skoumalová A.: The role of fatty acids in the pathogenesis of Alzheimer‘s disease
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 182-187.
 • Fulltext
  Vávrová L., Kodydková J., Macášek J., Ulrych J., Žák A.: Oxidační stres v průběhu akutní pankreatitidy
  Vávrová L., Kodydková J., Macášek J., Ulrych J., Žák A.: Oxidative stress in the course of acute pankreatitis
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 188-193.

Zaujalo nás / We are captivated

Zpráva o monografii Monoklonální imunoglobuliny – výskyt, význam a možnosti jejich průkazu
Information about monography Monoclonal immunoglobulins – incidence, importance and possibilities of identification
Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 194-195.

Osobní zprávy / Obituary

OBSAH č. 4-2012 / CONTENTS 4-2012

 • Editorial
  L. Šprongl: Validace, verifikace a možné postupy?
  L. Šprongl: Validation, verification and possible procedures?
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 209
 • Fulltext
  Friedecký D., Lemr K.: Hmotnostní spektrometrie – zdroj analytických informací

  Friedecký D., Lemr K.: Mass spectrometry – source of analytical informatik
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 210-215.
 • Fulltext
  M. Fořtová, E. Klapková, R. Průša: Stanovení albuminurie – porovnání imunoturbidimetrické metody a vysokoúčinné kapalinové chromatografie
  Fořtová M., Klapková E., Průša R.: Assessment of albuminuria – Comparison between immunoturbidimetric and high performance liquid chromatographic methods
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 216-221.
 • Fulltext
  Mičová K., Friedecký D., Faber E., Adam T.: Rutinní terapeutické monitorování tyrosinkinasových inhibitorů metodou LC-MS/MS
  Mičová K., Friedecký D., Faber E., Adam T.: Routine therapeutic monitoring of tyrosine kinase inhibitors by the LC-MS/MS method
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 222-225.
 • Fulltext
  Kuta J., Machát J., Benová D., Kořistková T.: Prvková analýza konkrementů močového traktu
  Kuta J., Machát J., Benová D., Kořistková T.: Elemental analysis of urinary calculi
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 226-230.
 • Fulltext
  Ambrožová J.: Poznámky k provádění verifikace preciznosti analytické metody
  Ambrožová J.: Notes to user verification of performance for analytical method precision
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 231-237.
 • Fulltext
  Vecka M., Tvrzická E., Votruba M.: Vztah mezi koncentrací triacylgelcerolů a volných radikálů způsobený složením triacylglycerolů u diabetických pacientů
  Vecka M., Tvrzická E., Votruba M.: The relationship between concentration of triacylglycerols and free radicals caused by fatty acid composition of triacylglycerols in diabetic patients
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 238-243.
 • Fulltext
  Malina P., Cejp V., Jabor A.: Těžká akutní pankreatitida – laboratorní monitorování zaměřené na rozlišení sterilní a infikované nekrózy
  Malina P., Cejp V. , Jabor A.: Severe acute pancreatitis – laboratory monitoring aimed to discriminate sterile and infected necrosis
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 244-247.
 • Fulltext
  Kučera R, Topolčan O., Presl J., Novotný Z., Svobodová Š., Vrzalová J., Fuchsová R., Betincová L., Rokyta Z.: Klinický přínos ROMA indexu při diagnostice ovariálního karcinomu
  Kucera R., Topolcan O., Presl J., Novotny Z., Svobodova S., Vrzalova J., Fuchsova R., Betincova L., Rokyta Z.: Clinical benefit of ROMA index in the diagnosis of ovarian cancer
  Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 248-252.

Rejstřík/Index
Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 253