OBSAH č. 1-2011  / CONTENTS 1-2011

 • Editorial
  Friedecký B.: Matricové vlivy u laboratorních vzorků
  Friedecký B.: Matrix effects in laboratory samples
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 1, p. 3 – 4. 
 • Fulltext
  Klapková E., Uřinovská R., Průša R.: Vliv matricových efektů ři vývoji a validaci metod pomocí vysokoúčinné kapalinové hromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií
  Klapková E., Uřinovská R., Průša R.: The influence of matrix effects on high performance liquid chromatography-mass spectrometry methods development and validation
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 1, p. 5 – 8.
 • Fulltext
  Marinov I., Luxová A., Tkáčová V.: Standardizované postupy ro analýzu krevních destiček metodou průtokové cytometrie ve vztahu k riziku trombózy a krvácení
  Marinov I., Luxová A., Tkáčová V: Standardized techniques for platelet analysis by flow cytometry in relation to the risk of bleeding and thrombosis
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 1, p. 9- 14.
 • Fulltext
  Hyánek J., Hájek Z., Dubská L., Pejznochová H., Vaingátová S., aťoška V.,Hejtmánková J., Křížová M., Vondráčková A., Pehal F., Hoffman R., Matoušková J., Hyánek T., Martiníková V., Privarová J.: Praktický diagnostický benefit z rutinního stanovení holotranskobalaminu u pacientů metabolické ambulance
  Hyánek J., Hájek Z., Dubská L., Pejznochová H., Vaingátová S., Maťoška V., Hejtmánková J., Křížová M., Vondráčková A., Pehal F., Hoffman R., Matoušková J., Hyánek T., Martiníková V., Privarová J.: Practical diagnostic benefit of routine holotranscobalamin estimation in patients from metabolic surgery
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 1, p. 15- 22.
 • Fulltext
  Vostrý M., Rajdl D., Eiselt J., Malánová L., Pikner R., Trefil L., Racek J.: Prognostický význam metabolického syndromu u hemodialyzovaných pacientů – krátké sdělení
  Vostrý M., Rajdl D., Eiselt J., Malánová L., Pikner R., Trefil L., Racek J.: Prognostic impact of metabolic syndrome (MS) in hemodialyzed (HD) patients
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 1, p. 23- 25.
 • Fulltext
  Pitělínová J., Šolcová L., Tichý M.: Interference léku při sledování pacienta s diabetes mellitus – kazuistika
  Pitělínová J., Šolcová L., Tichý M.: Interference of drug in monitoring of a diabetic patient – case report
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 1, p. 26- 27.

Doporučení / Recommendations

 • Osobní zprávy / Personal news
  Blažej V.: In memoriam MUDr. Jan Buryška
  Blažej V.: In memoriam of Jan Buryška, M.D.
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 1, p. 62.
  Jabor A.: Moje setkání s primářem Buryškou
  Jabor A.: My first meeting of Senior Consultant Buryška
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 1, p. 62.

OBSAH č. 2-2011 / CONTENTS 2-2011

 • Editorial
  Tichý M.: Monoklonální gamapatie
  Tichý M.: Monoclonal gammopathies
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p.71
 • Fulltext
  Ščudla V., Heřman M., Minařík J., Pika T., Hrbek J., Bačovský J.: Přínos celotělové magnetické rezonance v diagnostice monoklonální gamapatie nejistého významu a mnohočetného myelomu
  Ščudla V., Heřman M., Minařík J., Pika T., Hrbek J., Bačovský J.: Contribution of whole-body magnetic resonance in the diagnostics of monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 72-78
 • Fulltext
  Maisnar, V., Klimeš, D., Pelcová, J., Hájek, R.: Přínos registru monoklonálních gamapatií pro sledování nemocných s MGUS a mnohočetným myelomem – aktuální stav
  Maisnar V., Klimeš D., Pelcová J., Hájek R.: Contribution of registry of monoclonal gammopathies for monitoring of patients with MGUS and multiple myeloma – current state
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 79-81
 • Fulltext
  Radocha J., Maisnar V., Klincová M., Vávrová J., Kaisarová P., Hájek R., Tichý M., Malý J.: Výsledky prvních analýz z registru RMG – význam volných lehkých řetězců v prognóze MGUS a hodnocení kompletní remise MM
  Radocha J., Maisnar V., Klincová M., Vávrová J., Kaisarová P., Hájek R., Tichý M., Malý J.: Results of primary analysis from the RMG registry – importance of free short chains in the MGUS prognosis and evaluation of complete remission of MM
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 82-84
 • Fulltext
  Pika T., Heřmanová Z., Lochman P., Zapletalová J., Minařík J., Bačovský J., Ščudla V.: Systém HevyLiteTM u IgA monoklonálních gamapatií – první zkušenosti
  Pika T., Heřmanová Z., Lochman P., Zapletalová J., Minařík J., Bačovský J., Ščudla V.: System HevyLiteTM and IgA monoclonal gammopathy – first experience
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 85-90
 • Fulltext
  Tichý M., Vávrová J., Maisnar V.: Zdvojené paraproteinémie
  Tichý M., Vávrová J., Maisnar V.: Double paraproteinemia – short communication
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 91-92
 • Fulltext
  Machálková K., Radocha J., Maisnar V.: Hyperviskózní syndrom u pacientů s mnohočetným myelomem
  Machálková K., Radocha J., Maisnar V.: Hyperviscosity syndrome in patiens with multiple myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 93-95
 • Fulltext
  Kovářová L., Hájek R.: Prognostický význam imunofenotypizace u nemocných s monoklonální gamapatií nejasného významu a mnohočetným myelomem
  Kovářová L., Hájek R.: The prognostic significance of immunophenotyping in monoclonal gammopathy
  of undetermined significance and multiple myeloma subjects
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 96-100
 • Fulltext
  Spěváčková V., Krsková A., Čejchanová M., Wranová K., Šmíd J., Černá M.: Biologický monitoring v České republice – stopové prvky a profesionálně neexponovaná populace
  Spěváčková V., Krsková A., Čejchanová M., Wranová K., Šmíd J., Černá M.: Biological monitoring in the Czech Republic – trace elements and occupationally unexposed population
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 101-107
 • Fulltext
  Racek J., Růžičková V., Rajdl, D.: Srovnání diagnostiky diabetu pomocí glukózového tolerančního testu a stanovením glykovaného hemoglobinu
  Racek J., Růžičková V., Rajdl D.: Comparison of diabetes mellitus diagnostics using glucose tolerance test and determination of glycated hemoglobin
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 108-112
 • Fulltext
  Fialová L., Bartoš A., Švarcová J., Doležil D., Malbohan I.: Stanovení tau proteinu v mozkomíšním moku pacientů s roztroušenou sklerózou dvěma metodami ELISA
  Fialová L., Bartoš A., Švarcová J., Doležil D., Malbohan I.: Tau protein determination in cerebrospinal fluid
  in patients with multiple sclerosis by two ELISA kits
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 113-118
 • Fulltext
  Dobrovolná H., Soška V.: Porovnání odhadů glomerulární filtrace ze sérových hladin cystatinu C a kreatininu, stanoveného enzymaticky
  Dobrovolná H., Soška V.: A comparison between glomerular filtration rates estimated by means of serum cystatin C and those through creatinine determined enzymatically
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 119-125
 • Glykovaný hemoglobin a jeho stanovení v režimu POCT. Minimum potřebných informací.
  Glycated hemoglobin and its determination in the POCT regimen – minimal required information
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 126-127
 • Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří.
  Recommendation for acceptance of biological material by a clinical laboratory
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 128-130

OBSAH č. 3-2011 / CONTENTS 3-2011

 • Editorial
  Friedecký B.: Čas čekání a nejistot
  Friedecký B.: Time of waiting and uncertainties
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No.3, p. 135
 • Fulltext
  Hyánek a kol.: Praktické zkušenosti s rutinním použitím vybraných necholesterolových sterolů (zvláště lathosterolu a kampesterolu)
  při diferencování, dietní či medikamentózní léčby hypercholosterolémií u dětí a adolescentů
  Hyánek J., Pehal, F., Dubská, L.,Táborský L., Přindišová H., Dudková V., Martiníková V., Privarová J.: Practical experiencewith a routine use of non-cholesterol sterols (especially lathosterol and campesterol) in differentiating the dietetic and drug therapy of hypercholesterolemia in children and adolescents
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No.3, p. 136-142
 • Fulltext
  Brdička R.: Kam směřuje molekulárně-genetická analýza
  Brdička R.: Where is the molecular genetic analysis heading?
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No.3, p. 143-148
 • Fulltext
  Friedecký B., Vávrová J.: Stanovení 25-hydroxyvitaminu D v séru/plazmě – minireview
  Friedecký B., Vávrová J.: The determinativ of 25-hydroxyvitamin D in serum or plasma – a mini-review
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No.3, p. 149-154
 • Fulltext
  Szentiványi K., Hansíková H., Krijt J., Zeman J., Honzík T.: Význam vyšetření hladiny metabolitů biogenních aminů v mozkomíšním
  moku vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií v diagnostice dětských neurotransmiterových onemocnění
  Szentiványi K., Hansíková H., Krijt J., Zeman J., Honzík T.: The importance of biogenic amines metabolites determination in
  cerebrospinal fluid by high performance liquid chromatogramy in the diagnostics of pediatric neurotransmitter disorders

  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No.3, p. 155-161
 • X. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí – SBORNÍK
  10th National Congress of Czech Society of Clinical Biochemistry CzMA
  Abstrakta přednášek
  Abstracts of lectures
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No.3, p. 178-191
  Abstrakta posterů
  Abstracts of posters
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No.3, p. 192-209
  Rejstřík abstrakt sborníku
  Index of the book of abstract
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No.3, p. 210-212

OBSAH č. 4-2011 / CONTENTS 4-2011

 • Editorial
  Vávrová J.: Rok jubilantů
  Vávrová J.: The year of jubilees
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p.217.
 • Fulltext
  Skoumalová A.: Periferní markery oxidačního stresu u Alzheimerovy choroby
  Skoumalová A.: Peripheral markers of oxidation stress in Alzheimer disease
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 218 – 222.
 • Fulltext
  Kelbich P., Procházka J., Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Hušková E., Peruthová J., Hanuljaková E., Špička J.: Principy a zvláštnosti neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie (1. část: Úvod do problematiky)
  Kelbich P., Procházka J., Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Hušková E., Peruthová J., Hanuljaková E., Špička J.: Principles and specificities of neurosurgical andneurointensive liquorology (Part 1: Introduction)
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 223 – 228.
 • Fulltext
  Nováčková L., Zeman D.: Detekce oligoklonálních IgG pásů v likvoru a séru: srovnání komerčně dostupné imunofixační metody s „home-made“ metodou s afinitním imunoblottingem a posouzení shody mezi hodnotícími
  Nováčková L., Zeman D.: Detection of oligoclonal IgG bands in cerebrospinal fluid and serum: comparison between commercial immunofixation method and home-made affinity immunoblotting method and evaluation of interobserver agreement
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 229 – 233.
 • Fulltext
  Sedláčková T., Racek J., Eiselt J., Kielberger L., Malánová L.: Hepcidin a ferritin u dialyzovaných pacientů
  Sedláčková T., Racek J., Eiselt J., Kielberger L., Malánová L.: Hepcidin and ferritin in hemodialyzed patiens
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 234 – 236.
 • Dopisy redakci / Letters to the Editor
  • Verner M.: Jsme opravdu nedocenění?
   Verner M.: Aren’t we duly appreciated indeed?
   Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 237.
  • Kratochvíla J.: Reakce na článek: Srovnání diagnostiky diabetu pomocí glukózového tolerančního testu a stanovení glykovaného hemoglobinu
   Kratochvíla J.: Reaction to the article: Comparison of diabetes mellitus diagnostics by means of glucose tolerance test and determination of HbA1c
   Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 238.
  • Racek J., Rajdl D.: Odpověď na dopis dr. Kratochvíly
   Racek J., Rajdl D.: Response to the letter of Dr. Kratochvíla
   Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 239.
 • Zaujalo nás / We were captivated
  • Významné ocenění prof. MUDr. Ondřeje Topolčana, CSc.
   An import honor of prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
   Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 222.
 • Osobní zprávy / Obituary
  • Masopust J., Engliš M., Tichý M.: Vzpomínka na MUDr. Jiřího Rádla
   Masopust J., Engliš M., Tichý M.: In memory of Jiří Rádl, M.D.
   Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 240.
 • Doporučení ČSKB / Recommendation
  Schneiderka P., CZEDMA (Hlavačková P., Nováková L., Stříž L.), Friedecký B., Kajabová M., Kratochvíla J., Novotný D., Palička V., Zima T.: Správné zavádění a používání prostředků POCT
  Schneiderka P., CZEDMA (Hlavačková P., Nováková L., Stříž L.), Friedecký B., Kajabová M., Kratochvíla J., Novotný D., Palička V., Zima T.: Correct implementation and use of POCT resources
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 241 – 243.
 • Rejstřík / Index
  Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 245 – 252.