OBSAH 1-2009 / CONTENTS 1-2009

 • Editorial
  Čermáková Z.: Lymeská borelióza – onemocnění pro multidisciplinární diagnostiku
  Čermáková Z.: Lyme borreliosis – disease for multidisciplinary diagnostics
 • Fulltext
  Fořtová M., Průša R., Zima T.: Arrestiny a jejich role v regulaci buněčných procesů
  Fořtová M., Průša R., Zima T.: Arrestins and their roles in regulation of cellular processes
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p. 5–16.
 • Fulltext
  Sedláčková T., Racek J.: Metabolismus železa a jeho regulace
  Sedláčková T., Racek J.: The metabolism of iron and its regulation
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p. 17–23.
 • Fulltext
  Bolehovská R., Plíšek S., Plíšková L., Čermáková Z., Palička V.: Lymeská borelióza
  Bolehovská R., Plíšek S., Plíšková L., Čermáková Z., Palička V.: Lyme borreliosis
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p. 24–28.
 • Fulltext
  Bolehovská R., Plíšková L., Plíšek S., Čermáková Z., Honegr K., Palička V.: Detekce DNA Borrelia burgdorferi sensu lato pomocí real-time PCR
  Bolehovská R., Plíšková L., Plíšek S., Čermáková Z., Honegr K., Palička V.: Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato DNA by real-time PCR .
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p. 29–33.
 • Fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Stanovení biochemických markerů akutního koronárního syndromu v roce 2008
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Determination of biochemical markers for acute coronary syndrome in 2008
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p. 34–36.
 • Fulltext
  Tichá A., Hyšpler R., Kriesfalusyová L., Ježková D., Zadák Z.: Vliv huminových látek na absorpci cholesterolu
  Tichá A., Hyšpler R., Kriesfalusyová L., Ježková D., Zadák Z.: Humic substances infl uence on cholesterol absorption
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p. 37–41.
 • Doporučení odborných společností / Recommendations of Professional Societies
  Kolektiv autorů: Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP), České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP), České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) – sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi
  Colective of authors: Recommendation of Czech Society of Clinical Biochemistry CzMA, Czech Society for Clinical Oncology CzMA and Czech Nuclear Medicine Society CzMA – Section of immunoanalytical methods for application of tumor markers in clinical practice .
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p.42–54.
 • Kolektiv autorů: Cílený screening celiakální sprue (CS)
  Colective of authors: Directed screening for celiacal sprue (CS)
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p. 55–56.
 • Osobní zprávy / Personal News
  Průša R.: Jaroslav Masopust (nar. 1929)
  Jabor A.: Mé životní setkání s prof. MUDr. Jaroslavem Masopustem, DrSc.
  Friedecký B., Vávrová J.: Masopust v masopustu
  Průša R.: Jaroslav Masopust (Born 1929)
  Jabor A.: My life encounter with Prof. Jaroslav Masopust, d.SC.
  Friedecký B., Vávrová J.: Masopust in carnival

OBSAH 2-2009 / CONTENTS 2-2009

 • Editorial
  Tichý M., Maisnar V., Hájek R.: Monoklonální gamapatie
  Tichý M., Maisnar V., Hájek R.: Monoclonal gammopathy
 • Fulltext
  Ščudla V., Pika T.: Monoklonální gamapatie nejistého významu ve světle současných poznatků
  Ščudla V., Pika T.: Monoclonal gammopathy of undetermined signifi cance in the light of recent fi ndings
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 62–71.
 • Fulltext
  Maisnar, V., Klimeš, D., Hájek, R.: RMG – Registr monoklonálních gamapatií
  Maisnar, V., Klimeš, D., Hájek, R.:RMG – Registry of monoclonal gammopathies
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 72–74.
 • Fulltext
  Sandecká V., Radocha J., Maisnar V., Hájek R.: MGUS 2010 – výzkumný projekt zaměřený na identifikaci vysoce rizikové prekancerózy
  Sandecká V., Radocha J., Maisnar V., Hájek R.: MGUS 2010 – research project focused on identifi kation of high-risk precancerosis
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 75–76.
 • Fulltext
  Tichý M., Maisnar V., Hrnčíř Z., Vávrová J., Palička V.: Kryoglobuliny v souboru 3 392 monoklonálních imunoglobulinů .
  Tichý M., Maisnar V., Hrnčíř Z., Vávrová J., Palička V.: The cryoglobulins in the group of 3392 monoclonal immunoglobulins
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 77–78.
 • Fulltext
  Čermáková Z., Gottwaldová J.: Kryoglobulinémie a její rizika při laboratorním vyšetřování – kazuistika
  Čermáková Z., Gottwaldová J.: Cryoglobulinemia and its risks on laboratory examination – case report
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 79–80.
 • Fulltext
  Friedecký B., Tichý M., Šolcová L., Špirková J., Maisnar V., Kudlej J., Vávrová J.: Možná interference paraproteinů při stanovení glykovaného hemoglobinu u dvou pacientů
  Friedecky B., Tichy M., Šolcová L., Špirková J., Kudlej J., Vávrová J.: Possible interference of paraprotein in HbA1c determination observed at two diabetic patients
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 81–82.
 • Fulltext
  Hyánek J., Dubská L., Pejznochová H., Pehal F., Vaingátová S., Martiníková V.: Hyperhomocysteinémie – nepoznané, nepoznatelné a zanedbané
  Hyánek J., Dubská L., Pejznochová H., Pehal F., Vaingátová S., Martiníková V.: Hyperhomocysteinemia – unrecognized and neglected
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 83–92.
 • Fulltext
  Dubská L., Hyánek J.: Stanovení homocysteinu v biologickém materiálu
  Dubská L., Hyánek J.: Determination of homocysteine in biological material
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 93–96.
 • Fulltext
  Poledne R., Králová-Lesná I.: Přímé měření reverzního transportu cholesterolu
  Poledne R., Králová-Lesná I.: Direct measurement of reverse cholesterol transport
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 97–100.
 • Fulltext
  Stöckl D.: Time to engage in measurement uncertainty
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 101–105.
 • Fulltext
  Friedecký B.: Bias, nejistota, celková chyba
  Friedecký B.: Bias, uncertainty, total error
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 106–108.
 • Doporučení odborných společností / Recommendations of Professional Societies
  Kolektiv autorů: Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace
  Collective of authors: Recommendation of the Czech Nephrological Society and Czech Society of Clinical Biochemistry for examination of glomelular filtration
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 111–119.
 • Recenze knihy  / Book Review
  Zadák, Z.: Výživa v intenzivní péči (prof. Kazda)
  Zadák, Z.: Nutrition in intensive care (prof. Kazda)
 • Zaujalo nás  / We were captivated
  Franěk T., Průša R.: Endoglin (CD 105) – molekula roku 2008
  Franěk T., Průša R.: Endoglin (CD 105) – molecule of the year 2008

OBSAH 3-2009 / CONTENTS 3-2009

 • Editorial
  Friedecký B.: Péče o pacienta (slova, slova, slova?)
  Friedecký B.: Care of the patient (words, words, words?)
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 3, p. 123–124.
 • Fulltext
  Šlechtová J., Hajšmanová Z.: Farmakogenetika a farmakokinetika warfarinu
  Šlechtová J., Hajšmanová Z.: Pharmacogenetics and pharmacokinetics of warfarin
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 3, p. 125–128.
  Fulltext
  Hubáček J. A., Adámková V., Hirschfeldová K., Češka R., Zlatohlávek L., Štulc T., Hořínek A., Vrablík M.: Farmakogenetika léčby statiny – můžeme připravit pacientům „terapii na míru“?
  Hubáček J. A., Adámková V., Hirschfeldová K., Češka R., Zlatohlávek L., Štulc T., Hořínek A., Vrablík M.: Pharmacogenetics of statin treatment – can it be tailored?
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 3, p. 129–133.
 • Fulltext
  Beránek M., Hegerová J., Voglová J., Bělohlávková P.: Interlaboratory comparability – an important criterion for selection of a method for relative quantifi cation of BCR-ABL
  Beránek M., Hegerová J., Voglová J., Bělohlávková P.: Interlaboratory comparability – an important criterion for selection of a method for relative quantifi cation of BCR-ABL
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 3, p. 134–140.
 • Fulltext
  Friedecký B.: POCT – nejdynamičtěji se rozvíjející úsek laborator ní medicíny?
  Friedecký B.: POCT – quickly developed part of laboratory medicine
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 3, p. 141–145.
 • Fulltext
  Švejkovská K., Doubková K., Živná H., Živný P., Palička V.: Ovlivnění metabolismu kostí u potkanů opakovanými krevními odběry a dietou obohacenou o železo
  Švejkovská K., Doubková K., Živná H., Živný P., Palička V.: Bone metabolism affected by blood withdrawals and iron enriched diet in rats
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 3, p. 146–152.
 • Sborník IX. celostátního sjezdu České společnosti klinické biochemie ČLS JEP .
  The Proceedings of the 9th Meeting of Czech Society of Clinic Biochemistry CzMA

OBSAH 4-2009 / CONTENS 4-2009

 • Editorial
  Palička V.: Máme nebo nemáme mluvit o personalizované medicíně?
  Palička V.: Should or shouldn’t we talk about personalized medicine?
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p. 213-214.
 • Fulltext
  Matýšková M., Čech Z.: Warfarin a farmakogenetika
  Matýšková M., Čech Z.: Warfarin and pharmacogenetics
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p. 215-219.
 • Fulltext
  Ďuračková Z., Andrezálová L.: Paraoxonáza a ateroskleróza
  Ďuračková Z., Andrezálová L.: Paraoxonase and atherosclerosis
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p. 220-226.
 • Fulltext
  Bolehovská R., Červinková Z., Pospíšilová M., Lotková H., Plíšková L., Palička V.: Uncoupling protein 2
  Bolehovská R., Červinková Z., Pospíšilová M., Lotková H., Plíšková L., Palička V.: Uncoupling protein 2
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p. 227-232.
 • Fulltext
  Habrdová V., Voříšek V., Černíková B., Palička V.: Výhody, nevýhody a úskalí imunochemických analytických metod v toxikologické praxi
  Habrdová V., Voříšek V., Černíková B., Palička V.: Advantages, disadvantages and limitations of immunochemical assays in analytical toxicology
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p. 233-238.
 • Fulltext
  Franěk T., Průša R., Kukačka J., Kizek R.: Stroncium v laboratorní medicíně
  Franěk T., Průša R., Kukačka J., Kizek R.: Strontium in the laboratory medicine
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p. 239-244.
 • Fulltext
  Bajnárek J., Maňák J., Vyroubal P., Hyšpler R., Sobotka L.: Modifikuje těžké onemocnění vliv parenterální výživyna energetický metabolismus?
  Bajnárek J., Maňák J., Vyroubal P., Hyšpler R., Sobotka L.: Does severe illness modify the infl uence of parenteral nutrition on energy metabolism?
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p. 245-251.
 • Fulltext
  Tichý M., Maisnar V., Stulík J., Vávrová J., Friedecký B., Palička V., Špirková J., Žaloudková L., Hernychová L., Spáčilová J., Buchler T., Hájek R.: Stanovení koncentrace celkové bílkoviny v moči s pozitivní Bence Jonesovou bílkovinou
  Tichý M., Maisnar V., Stulík J., Vávrová J., Friedecký B., Palička V., Špirková J., Žaloudková L., Hernychová L., Spáčilová J., Buchler T., Hájek R.: Determination of total protein concentration in urine with positive Bence Jones protein
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p. 252-255.
 • Fulltext
  Tesfaye H., Průša R., Kolářová J., Šimonek J., Lischke R.: Rapid decline of serum creatinine and a challenge of aminoglycoside dosing: a case of post bilateral lung transplantation cystic fi brosis patient
  Tesfaye H., Průša R., Kolářová J., Šimonek J., Lischke R.: Rapid decline of serum creatinine and a challenge of aminoglycoside dosing: a case of post bilateral lung transplantation cystic fi brosis patient
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p. 256-259.
 • Zaujalo nás / We were captivated
  Friedecký B.: Diskuse o glukometrech pokračuje
  Friedecký B.: Discussion about glucometers continues
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p. 255.
 • Výbor SLG: Prohlášení Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k problematice prediktivního genetického testování
  Committee of SMG CzMA: Delaration of Society of Medical Genetics CzMA on the problems of predictive genetic testing
  Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 4, p.260.