Úvodní slovo předsedy

Vážené kolegyně, kolegové,

otevřeli jste stránky České společnosti klinické biochemie (ČSKB). Ta jako součást České lékařské společnosti (ČLS) odborně garantuje jeden ze základních lékařských oborů, klinickou biochemii. Klinická biochemie resp. laboratorní medicína přináší o nemocném mnoho informací, bez nichž si dnes nedovedeme představit stanovení diagnózy a sledování průběhu a léčby mnohých chorob včetně těch nejzávažnějších.
Jak už jsem zmínil, hlavním úkolem ČSKB je garantovat odbornou úroveň oboru, jehož aplikací v praxi je činnost klinicko-biochemických laboratoří. Ve své práci ČSKB úzce spolupracuje s mnohými organizacemi a institucemi, mj. s Ministerstvem zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami, akreditačními komisemi, lékařskými fakultami, Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Českou lékařskou komorou, Asociací sester i Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví. Důležitým úkolem ČSKB je sledovat vývoj oboru ve světě, navrhovat nové metody a prosadit jejich využití v praxi, včetně úhrady zdravotními pojišťovnami. ČSKB vytváří odborná doporučení k využití laboratorního vyšetřování v celé řadě oblastí; úzce přitom spolupracuje s ostatními odbornými společnostmi ČLS, ať již laboratorními nebo klinickými. ČSKB se spolupodílí na zajištění analytické kvality vyšetření v biochemických laboratořích a vůbec na dodržování zásad správné laboratorní práce podle příslušných norem – vytvářením odborných doporučení a spoluprací s dalšími organizacemi, jako je SEKK, NASKL a ČIA. Pro činnost ČSKB a její styk s členy je důležitý časopis Klinická biochemie a metabolismus, bulletin FONS a další způsoby komunikace.
Nezastupitelná je úloha ČSKB při vzdělávání laboratorních i ostatních zdravotnických pracovníků – organizuje celostátní sjezdy, semináře, webináře a další akce, důležité pro kontinuální vzdělávání zdravotnických pracovníků. ČSKB se významně podílela na tvorbě a aktualizaci vzdělávacích programů v klinické biochemii pro lékaře i analytiky; její zástupce je přítomen i při atestačních zkouškách. ČSKB garantuje internetový projekt Lab Tests Online, který má za úkol vysvětlovat význam laboratorních vyšetření laické veřejnosti.
V rámci ČSKB velmi aktivně pracuje sekce zdravotních laborantů; zajišťuje vzdělávání zdravotních laborantů pořádáním pracovních dnů i celostátních sjezdů, účastní se všech jednání s orgány státní správy, profesními organizacemi a ministerstvem zdravotnictví, kde hájí práva a zájmy zdravotních laborantů.
Pro zajištění činnosti ČSKB je nesmírně důležitá spolupráce s firmami, zajišťujícími výrobu a distribuci in vitro diagnostik, sdružených v CZEDMA.
ČSKB je součástí mezinárodních organizací, zaštiťujících klinickou chemii a laboratorní medicínu ve světě (IFCC) a v Evropě (EFLM). Počtem členů patří ČSKB mezi sedm největších společností laboratorní medicíny v Evropě, řada našich kolegů aktivně pracuje v komisích a pracovních skupinách EFLM a IFCC. Nový vzdělávací program v klinické biochemii pro lékaře i analytiky je jako jediný z laboratorních oborů v ČR plně v souladu se Evropským sylabem a požadavky EFLM na Evropského specialistu v laboratorní medicíně (EuSpLM).
Věřím, že webové stránky ČSKB zrcadlí všechny činnosti naší Společnosti. Pokud budete mít jakoukoliv připomínku anebo dotaz, neváhejte a obraťte se na členy výboru ČSKB.

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
předseda České společností klinické biochemie ČLS JEP