Pracovní setkání uživatelů POC techniky – zkušenosti z terénu

22březenCelý denPracovní setkání uživatelů POC techniky – zkušenosti z terénu

Detaily akce

Místo: FN Olomouc, přednáškové prostory II. Interní kliniky

Organizátor: Mgr. V. Kučerová, OKB, FN Olomouc, Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Veronika.Kucerova@fnol.cz

web a registrace: https://www.fnol.cz/kalendar-akci/pracovni-setkani-supervizoru-poc-techniky-1

Program:

9:00 Zahájení – Úvodní slovo
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické biochemie,
FN Olomouc

1. BLOK POCT ASTRUP
09:10 – 09:30 Organizace POCT ve FN Olomouc – úskalí a výhody centrálního řízení.
Mgr. Mgr. Isabela Pospíšilová, Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc
Jaký přínos má centrální řízení POCT? Jak funguje „běžný provoz“? Kde je hranice
mezi uživatelem, supervizorem a servisním technikem? Co vše je možné v rámci
lidové tvořivosti?

09:35 – 09:55 Přínos POCT vyšetření v dětské intenzivní péči.
MUDr. Zdeněk Přivřel, Dětská klinika, FN Olomouc
Přínos měření krevních plynů, minerálií, laktátu a glukózy v režimu POCT. Kazuistiky
pacientů z dětské JIP.

10:00 – 10:20 Astrup v kritickém stavu – klíčová bedside metoda.
MUDr. Anny Amanatidu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny, FN Olomouc
Využití analyzátoru pro vyšetření acidobazické rovnováhy u pacientů v kritickém
stavu u lůžka pacienta na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Hodnocení
výsledků. Kazuistiky.

10:25 – 10:45 Hyperkalémie a její interpretace.
MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D. EuSpLM, primář Oddělení klinické biochemie
a farmacie, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín
Úskalí interpretace výsledků hyperkalémie. Diskrepance výsledků v závislosti
na měřícím systému.

Přestávka na kávu

2. BLOK POCT GLUKOMETRIE
11:10 – 11:30 Systémy pro měření glykémie ve FN Olomouc.
Mgr. Kučerová Veronika, Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc
Organizace kontroly kvality, provozu a školení uživatelů sítě profesionálních POCT
glukometrů Roche, palety glukometrů pro osobní použití pacientů diabetologické
ambulance a sítě glukometrů Beurer telemedicínského centra FN Olomouc.

11:35 – 12:05 Nemocniční glukometry v režii fy Tecom.
RNDr. Alena Krnáčová, Ústav laboratorní medicíny, FN Ostrava
Verifikace glukometrů, nastavení interní kontroly kvality, srovnávání s laboratoří
a EHK, systém implementace a správa dat (LIS/NIS, middleware Novanet).

12:10 – 12:30 Možnosti měření glykémií z pohledu diabetologa.
MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D., III. Interní klinika, FN Olomouc
Přednáška se bude zabývat současnými doporučeními na frekvenci stanovení
glykovaného hemoglobinu a jeho cílovými hodnotami u diabetiků. Dále ukážeme
možnosti monitorace glykémií pomocí senzorů a nově používané cíle k sledování
kompenzace diabetiků vycházející z kontinuálního monitoringu glykémií.

Přestávka na oběd

3. BLOK OSTATNÍ
13:15 – 13:35 Význam vyšetření kapilárního CRP v pediatrii.
MUDr. Radka Drápalová, Dětská klinika, FN Olomouc
Infekční onemocnění jsou nejčastějším důvodem návštěvy pediatra. Vyšetření
kapilárního CRP má zásadní význam především v primární pediatrické praxi
v diferenciální diagnostice virových a bakteriálních infekcí. Mnohdy totiž nelze pouze
na základě fyzikálního vyšetření rozlišit, zda se jedná o virový infekt, který bývá léčen
pouze symptomaticky či bakteriální infekci, v jejíž léčbě jsou indikována antibiotika.
Cílená antibiotická léčba má zásadní význam ve snižování antibiotické rezistence.
V přednášce je také uvedeno několik kazuistik z klinické praxe.

13:40 – 14:00 POCT stanovení troponinu ve FN Motol – postřehy z praxe.
Mgr. Jan Illner, Ústav klinické lékařské chemie a klinické biochemie,
2. LF UK a FN Motol, Praha
Zkušenosti s měřením troponinu v režimu POCT ve FN Motol. Návaznost na metodu
v laboratoři, systém hodnocení výsledků. Výběr přístroje.

14:05 – 14:25 POCT laboratoř na urgentním příjmu. Danajský dar?
Mgr. Mgr. Michaela Gehrová, vrchní sestra Oddělení urgentního příjmu,
FN Olomouc
Prezentace se věnuje uplatnění POCT analyzátorů v prostředí Oddělení
urgentního příjmu FN Olomouc.

15:00 Ukončení akce

 

Více

Čas

Celý den (Středa)(GMT-11:00)