211001105 Specializační kurz v klinické biochemii – 2. lékařská část

17. 5. - 21. 5. 2010

Určeno pro: lékaře před atestací z klinické biochemie
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena: 5 000 Kč

Vedoucí: prof. MUDr. JABOR Antonín, CSc., antonin.jabor@ikem.cz  

program zveřejněn


PROGRAM

PONDĚLÍ 17.5.2010

09:00 – 12:00

Poruchy vodního a solného hospodářství – část a. (prof. Jabor)
Voda a tělesné kompartmenty (celková tělesná voda, rozdělení, jednotlivé kompartmenty). Sodný kation a voda (vztah voda-Na, hyperhydratace, dehydratace, hypernatrémie, hyponatrémie, nadbytek a ztráta ECT, klasifikace poruch, graf Siggaard-Andersena). Renální regulace vody a iontů (tubulární mechanismy, protiproudový systém, role sběrného kanálku, význam aquaporinů). Systém natriuretických peptidů (ANP, BNP, NT-proBNP, CNP, urodilatin), digoxinu podobné imunoreaktivní substance. Osmolalita - teoretický úvod (koligativní vlastnosti obecně, význam solutů).

13:00 - 16:00

Zátěžové stavy organismu (prof. Kazda)
Patobiochemie a klinická biochemie v intenzivní medicíně, rozsah a frekvence laboratorního vyšetření v intenzivní péči, metabolická odpověď na trauma, systém zánětlivé odpovědi organismu (SIRS), sepse (sepse, těžká sepse, septický šok), markery zánětu

ÚTERÝ 18.5.2010

09:00 – 12:00

Klinické hodnocení laboratorních dat (prof. Jabor)
Konstrukce referenčních intervalů, parametrické a neparametrické přístupy. Principy hodnocení diagnostické efektivity laboratorních testů: senzitivita, specifičnost, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty, věrohodnostní poměry, Bayesův vzorec. Diagnostické strategie (diagnostické panely, sekvenční testování, rozhodovací analýza).

13:00 – 15:00

Obecné znalosti nutné pro konzultační činnosti (prof. Jabor)
Principy lékařské kontroly výsledků. Plausibilita dat, delta-check, používání referenčních hodnot, kritické diference, cut-off hodnoty, obecné principy indikace, obecné principy interpretace, vliv poločasu na interpretaci aktivit a koncentrací enzymů, léků, tumormarkerů.

STŘEDA 19.5.2010

09:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Řízení jakosti v klinických laboratořích (Dr. Kubíček)
Pojem jakosti, přístupy ke zvyšování jakosti, normy ISO 17 025, ISO 15 189, principy ISQua, princip EFQM. Analytické znaky metody - základní pojmy (nejistota, opakovatelnost, reprodukovatelnost, mez detekce, mez stanovitelnosti, robustnost, specifičnost). Kalibrace metody. Validace metody. Vnitřní kontrola jakosti (IQC), Westgardova pravidla. Externí posuzování jakosti (EQA). 

ČTVRTEK 20.5.2010

09:00 – 12:00
13:00 – 14:00

Poruchy vodního a solného hospodářství (prof. Kazda)
Osmolalita plazmy, moče, osmolal gap, efektivní osmolalita, koloidně-osmotický tlak. Osa renin-angiotenzin-aldosteron. Osa ADH-ledviny (charakteristika hormonu, receptorů, funkce, možnosti monitorování, Shokerův přístup). Poruchy vodního a solného hospodářství u poruch CNS (SIADH, diabetes insipidus, CSWS). Draselný kation (vztah k acidobazické rovnováze, graf Halmagyiho, hypokalémie, hyperkalémie, příčiny, klinická rizika, terapie). Chloridový aniont (hyperchlorémie, hypochlorémie, vztah k acidobazické rovnováze, graf závislosti natrémie a korigovaných chloridů). Poruchy metabolismu kalcia, magnezia a fosforu v intenzivní péči.

14:00 – 15:30 (doc. Balík)

Syndrom multiorgánové dysfunkce, trauma a polytrauma.
Syndrom multiorgánové dysfunkce: definice, primární MODS, sekundární MODS. Hlavní postižené orgány. Syndrom DIC, ARDS, AKI, hepatorenální a kardiorenální syndrom. Patofyziologické mechanismy, časový průběh. Vhodné ukazatele pro monitorování MODS. Pohled anesteziologa na skórovací systémy a schemata. Kritické zhodnocení dalších pomocných vyšetření pro posouzení závažnosti MODS. Parametry charakterizující hrozící MOF. Podíl traumatu a polytraumatu na rozvoji MODS, MOF.

PÁTEK 21.5.2010

KONÁ SE V SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI ÚKBLD, KARLOVO NÁMĚSTÍ 32, 3. PATRO

09:00 – 11:00

Optické metody I-a. (doc. Štern)
Podstata vlnění, druhy spekter, absorpční fotometrie, barvy, fotometry a spektrofotometry, zdroje světla, optické spojovací, rozdělovací a selekční prvky, detektory, zpracování signálu.

12:00 – 14:00

Optické metody I-b. (doc. Štern)
Praktické příklady fotometrů a spektrofotometrů, UV spektra a jejich využití v klinické biochemii, vyhodnocování spekter, derivace spekter, vyhodnocování optického signálu kinetických a „nepravých“ kinetických reakcí, vertikální fotometrie, infračervená spektrometrie, využití blízké IR spektrometrie v klinické biochemii.

Vloženo: 15.7.2009

Zpět


česky | english