211001104 Specializační kurz v klinické biochemii – 1. lékařská část

8. 3. - 12. 3. 2010 

Určeno pro: lékaře před atestací z klinické biochemie
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena: 5 000 Kč

Vedoucí: prof. MUDr. JABOR Antonín, CSc., antonin.jabor@ikem.cz  

program zveřejněn


Tématický obsah:

  • Klasické analytické techniky.
  • Metabolismus sacharidů.
  • Metabolismus lipidů a lipoproteinů.
  • Metabolismus sacharidů.
  • Preanalytická fáze.
  • Preanalytická fáze v hematologii a mikrobiologii.
  • Řešení preanalytické fáze v systému SLP.
  • Separační techniky.

PROGRAM

PONDĚLÍ 8.3.2010

09:00 Zahájení

09:05 – 12:00 a 13:00 – 15:30
Klasické analytické techniky
ing. Kukačka
 
Úvod – metodiky a postupy chemické analýzy. Základy kvalitativní analýzy (anorganická a organická). Základní metody analytické chemie. Teoretické základy – výpočty (srážecí reakce, acidobazické reakce, oxidačně redukční reakce). Vážková analýza (gravimetrie), postupy a využití. Odměrná analýza – alkalimetrie, acidimetrie, srážecí titrace, oxidimetrie, reduktometrie, komplexometrie, srážecí titrace. Pojmy, principy, příklady, využití. Jednoduché dělící metody – filtrace, srážení, centrifugace, extrakce. Postupy a využití. Základní metody organické analýzy.

ÚTERÝ 9.3.2010

09:00 – 11:00
Metabolismus sacharidů 
prof. Jabor
Klasifikace sacharidů. Metabolismus sacharidů obecně (glykolýza, pentózový cyklus, alaninový cyklus, cyklus Coriho). Klinicky významné sacharidy. Význam stanovení laktátu a pyruvátu. Ketogeneze.

11:00 – 12:00
Preanalytická fáze 
prof. Jabor
Preanalytická fáze – definice, hlavní pojmy. Vztah mezi systémem (ve smyslu definice veličin) a materiálem (ve smyslu vzorku). Zdroje variability před odběrem, při odběru, po odběru. Odběrové nádobky. Způsoby odběru biologického materiálu a hlavní chyby. Stabilita významných analytů. Podmínky transportu biologického materiálu. Postupy při odmítnutí biologického materiálu.

13:00 – 14:30
Preanalytická fáze v hematologii 
Mgr. Mikešová
Preanalytická fáze v mikrobiologii 
P. Čiháková

14:30 – 15:30
Řešení preanalytické fáze v systému SLP 
prof. Jabor

STŘEDA 10.3.2010

09:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
Metabolismus lipidů a lipoproteinů 
doc. Soška
Klasifikace lipidů a lipoproteinů. Syntéza, metabolismus a degradace lipoproteinů, apolipoproteiny, receptory, enzymy a transportní proteiny. Vyšetřování poruch metabolismu lipidů (spektrum vyšetření, jejich indikace, normální hodnoty, preanalytické, analytické a interpretační aspekty). Klinická symptomatologie dyslipoproteinémií, vztah ke kardiovaskulárním onemocněním. Klasifikace dyslipoproteinémií, geneticky podmíněné a sekundární dyslipoproteinémie. Epidemiologie dyslipoproteinémií, diagnostická strategie.

ČTVRTEK 11.3.2010

09:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30
Separační techniky I. 
ing. Vávrová
Pohyb nabité částice v elektrickém poli, mobilita iontu,efekty ovlivnňující elektromigrační postupy, stabilizace zón v elektroforéze, elektromigrační postupy (uspořádání, příklady použití, detekce) – elektroforéza volná, zónová, disková, dvourozměrná, protisměrná, izoelektrická fokusace, radiální imunodifúze, imunoelektroforéza, imunoblotting, imunofixace, kapilární uspořádání elektromigračních postupů (izotachoforéza, HPCE)

PATEK 12.3.2010

09:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
Metabolismus sacharidů 
prof. Kvapil
Metabolismus sacharidů s ohledem na diabetes mellitus. Syndrom hyperglykémie a syndrom hypoglykémie. Glykace, pokročilé produkty glykace. Diabetes mellitus 1. typu. Role autoimunity ve vývoji diabetu. Diabetes mellitus 2. typu. Metabolický syndrom X. Diabetická komata. Komplikace diabetu.

Vloženo: 15.7.2009

Zpět


česky | english