211081105 Specializační kurz v klinické biochemii - 2. lékařská část

7. - 11. 4. 2008
Určeno pro lékaře před atestací z klinické biochemie.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Cena: 1500,- Kč
Vedoucí kurzu: prof. MUDr. A. Jabor, CSc., antonin.jabor@ikem.cz

zveřejněn podrobný program


 

PROGRAM

Pondělí 7. dubna 2008

Zahájení 09:00

09:15 – 12:00

  • Zátěžové stavy organismu (prof. Kazda)

Patobiochemie a klinická biochemie v intenzivní medicíně, rozsah a frekvence laboratorního vyšetření v intenzivní péči, metabolická odpověď na trauma, systém zánětlivé odpovědi organismu (SIRS), sepse (sepse, těžká sepse, septický šok), markery zánětu

13:00 – 15:30

  • Syndrom multiorgánové dysfunkce, trauma a polytrauma (Dr. Balík)

Úterý 8. dubna 2008

09:00 – 12:00

  • Poruchy vodního a solného hospodářství – část a. (prof. Jabor)

Voda a tělesné kompartmenty (celková tělesná voda, rozdělení, jednotlivé kompartmenty). Sodný kation a voda (vztah voda-Na, hyperhydratace, dehydratace, hypernatrémie, hyponatrémie, nadbytek a ztráta ECT, klasifikace poruch, graf Siggaard-Andersena). Renální regulace vody a iontů (tubulární mechanismy, protiproudový systém, role sběrného kanálku, význam aquaporinů). Systém natriuretických peptidů (ANP, BNP, NT-proBNP, CNP, urodilatin), digoxinu podobné imunoreaktivní substance. Osmolalita - teoretický úvod (koligativní vlastnosti obecně, význam solutů).

13:00 – 16:00

  • Klinické hodnocení laboratorních dat (prof. Jabor)

Konstrukce referenčních intervalů, parametrické a neparametrické přístupy. Principy hodnocení diagnostické efektivity laboratorních testů: senzitivita, specifičnost, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty, věrohodnostní poměry, Bayesův vzorec. Diagnostické strategie (diagnostické panely, sekvenční testování, rozhodovací analýza).

Středa 9. dubna 2008

09:00 – 12:00
13:00 – 14:30

  • Řízení jakosti v klinických laboratořích (Dr. Kubíček)

Pojem jakosti, přístupy ke zvyšování jakosti, normy ISO 17025, ISO 15189, principy ISQua, princip EFQM. Analytické znaky metody - základní pojmy (nejistota, opakovatelnost, reprodukovatelnost, mez detekce, mez stanovitelnosti, robustnost, specifičnost). Kalibrace metody. Validace metody. Vnitřní kontrola jakosti (IQC), Westgardova pravidla. Externí posuzování jakosti (EQA).

Čtvrtek 10. dubna 2008

09:00 – 12:00
13:00 – 14:00

  • Poruchy vodního a solného hospodářství (prof. Kazda)

Osmolalita plazmy, moče, osmolal gap, efektivní osmolalita, koloidně-osmotický tlak. Osa renin-angiotenzin-aldosteron. Osa ADH-ledviny (charakteristika hormonu, receptorů, funkce, možnosti monitorování, Shokerův přístup). Poruchy vodního a solného hospodářství u poruch CNS (SIADH, diabetes insipidus, CSWS). Draselný kation (vztah k acidobazické rovnováze, graf Halmagyiho, hypokalémie, hyperkalémie, příčiny, klinická rizika, terapie). Chloridový aniont (hyperchlorémie, hypochlorémie, vztah k acidobazické rovnováze, graf závislosti natrémie a korigovaných chloridů). Poruchy metabolismu kalcia, magnezia a fosforu v intenzívní péči.

14:00 – 16:00

  • Obecné znalosti nutné pro konzultační činnosti (prof. Jabor)

Principy lékařské kontroly výsledků. Plausibilita dat, delta-check, používání referenčních hodnot, kritické diference, cut-off hodnoty, obecné principy indikace, obecné principy interpretace, vliv poločasu na interpretaci aktivit a koncentrací enzymů, léků, tumormarkerů.

Pátek 11. dubna 2008

(koná se v seminární místnosti ÚKBLD, Karlovo náměstí 32, 3. patro)

09:00 – 11:00

  • Optické metody I-a. (doc. Štern)

Podstata vlnění, druhy spekter, absorpční fotometrie, barvy, fotometry a spektrofotometry, zdroje světla, optické spojovací, rozdělovací a selekční prvky, detektory, zpracování signálu.

12:00 – 14:00

  • Optické metody I-b. (doc. Štern)

Praktické příklady fotometrů a spektrofotometrů, UV spektra a jejich využití v klinické biochemii, vyhodnocování spekter, derivace spekter, vyhodnocování optického signálu kinetických a „nepravých“ kinetických reakcí, vertikální fotometrie, infračervená spektrometrie, využití blízké IR spektrometrie v klinické biochemii.

Vloženo: 7.1.2008

Zpět


česky | english