211002 Specializační kurz v klinické biochemii - 1. lékařská část

14. - 18. 1. 2008
Určeno pro lékaře před atestací z klinické biochemie.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Cena: 1500,- Kč
Vedoucí kurzu: prof. MUDr. A. Jabor, CSc., antonin.jabor@ikem.cz


 

Program

 

Pondělí 14.1.2008

 • 09:00
  Zahájení
 • 09:15 – 12:00 a 13:00 – 15:30
  Klasické analytické techniky (ing. Šprongl)
  • Úvod – metodiky a postupy chemické analýzy. Základy kvalitativní analýzy (anorganická a organická). Základní metody analytické chemie. Teoretické základy – výpočty (srážecí reakce, acidobazické reakce, oxidačně redukční reakce). Vážková analýza (gravimetrie), postupy a využití. Odměrná analýza – alkalimetrie, acidimetrie, srážecí titrace, oxidimetrie, reduktometrie, komplexometrie, srážecí titrace. Pojmy, principy, příklady, využití. Jednoduché dělící metody – filtrace, srážení, centrifugace, extrakce. Postupy a využití. Základní metody organické analýzy.

Úterý 15.1.2008

 • 09:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
  Metabolismus sacharidů (prof. Kvapil)
  • Metabolismus sacharidů s ohledem na diabetes mellitus. Syndrom hyperglykémie a syndrom hypoglykémie. Glykace, pokročilé produkty glykace. Diabetes mellitus 1. typu. Role autoimunity ve vývoji diabetu. Diabetes mellitus 2. typu. Metabolický syndrom X. Diabetická komata. Komplikace diabetu.

Středa 16.1.2008

 • 09:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
  Metabolismus lipidů a lipoproteinů (doc. Soška)
  • Klasifikace lipidů a lipoproteinů. Syntéza, metabolismus a degradace lipoproteinů, apolipoproteiny, receptory, enzymy a transportní proteiny. Vyšetřování poruch metabolismu lipidů (spektrum vyšetření, jejich indikace, normální hodnoty, preanalytické, analytické a interpretační aspekty). Klinická symptomatologie dyslipoproteinémií, vztah ke kardiovaskulárním onemocněním. Klasifikace dyslipoproteinémií, geneticky podmíněné a sekundární dyslipoproteinémie. Epidemiologie dyslipoproteinémií, diagnostická strategie.

Čtvrtek 17.1.2008

 • 09:00 – 11:00
  Metabolismus sacharidů (prof. Jabor)
  • Klasifikace sacharidů. Metabolismus sacharidů obecně (glykolýza, pentózový cyklus, alaninový cyklus, cyklus Coriho). Klinicky významné sacharidy. Význam stanovení laktátu a pyruvátu. Ketogeneze.
 • 11:00 – 12:00
  Preanalytická fáze (prof. Jabor)
  • Preanalytická fáze – definice, hlavní pojmy. Vztah mezi systémem (ve smyslu definice veličin) a materiálem (ve smyslu vzorku). Zdroje variability před odběrem, při odběru, po odběru. Odběrové nádobky. Způsoby odběru biologického materiálu a hlavní chyby. Stabilita významných analytů. Podmínky transportu biologického materiálu. Postupy při odmítnutí biologického materiálu.
 • 13:00 – 14:30
  Preanalytická fáze v hematologii (Mgr. Mikešová)
  Preanalytická fáze v mikrobiologii (P. Čiháková)
 • 14:30 – 15:30
  Řešení preanalytické fáze v systému SLP (prof. Jabor)

Pátek 18.1.2008

 • 09:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30
  Separační techniky I. (ing. Vávrová) 
  • Pohyb nabité částice v elektrickém poli, mobilita iontu,efekty ovlivnňující elektromigrační postupy, stabilizace zón v elektroforéze, elektromigrační postupy (uspořádání, příklady použití, detekce) – elektroforéza volná, zónová, disková, dvourozměrná, protisměrná, izoelektrická fokusace, radiální imunodifúze, imunoelektroforéza, imunoblotting, imunofixace, kapilární uspořádání elektromigračních postupů (izotachoforéza, HPCE) 
  • prezentace 1 (vstupní heslo sděleno účastníkům kurzu)
  • prezentace 2
  • prezentace 3
  • prezentace 4

 

Vloženo: 3.1.2008

Zpět


česky | english