ČSKB prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

 

18.2.1937


Absolvent chemické fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě, specializace analytická chemie (1960). Pracoval většinou ve výzkumu diagnostik (v letech 1991 - 1998 v různých vedoucích funkcích) ve firmě Lachema Brno s výjimkou let 1977 - 1981, kdy působil na oddělení klinické biochemie ve Fakultní nemocnici sv. Anny v Brně v rámci resortního výzkumu. Kandidát věd (1971) Univerzity J.E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita v Brně). Habilitace a jmenování docentem Masarykovy univerzity (1995). Od r. 1999 pracuje na Katedře analytické chemie přírodovědecké fakulty MU a přednáší bioanalytiku, kterou zde zavedl jako nový obor.

Odborným zájmem jsou analyty v tělních tekutinách. Publikoval přes 90 odborných prací, z toho 27 v zahraničních periodicích. Dále je autorem 56 vynálezů a desítek výzkumných zpráv. Přednáší na odborných setkáních. Je hlavním autorem učebnic Analytické metody v klinické chemii (MU v Brně 2000) a Bioanalytika (MU v Brně 2002) a jedním ze spoluautorů učebnice J. Masopusta Patobiochemie buňky (2. LF UK v Praze 2003). V r. 2003 obdržel cenu města Brna za přírodní vědy.

K nejdůležitějším pracem patří publikace v časopise Talanta týkající se reakcí metalochromních indikátorů s micelami a v Clinical Chemistry zabývající se stanovení celkové bílkoviny v lipemických sérech (referenční metoda IFCC) a zavedení nového pufru N-methyl-D-glukaminu pro stanovení alkalické fosfatasy.

Za dlouholetou práci pro obor klinické biochemie a laboratorní medicíny bylo doc. Chromému výborem ČSKB uděleno v r. 2004 čestné uznání „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“.

V r. 2007 byl prof. Chromý oceněn čestným členstvím České společnosti klinické biochemie  

Kontaktní adresa: MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno

 

Absolvent chemické fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě , specializace analytická chemie (1960). Kandidát věd (1971) Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita v Brně). Habilitace a jmenování docentem analytické chemie MU (1995). Atestace MzČR v oboru Vyšetřovací metody v instrumentální chemii a toxikologii (1997). Jmenován profesorem 2006.

 

Pracoval většinou ve výzkumu diagnostik ve firmě Lachema Brno s výjimkou let 1977 - 1981, kdy působil na Oddělení klinické biochemie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně v rámci resortního výzkumu. V létech 1990 - 1998 pracoval ve vedoucích hospodářských funkcích v a.s. Lachema Brno (jako ředitel divize Diagnostika a technický ředitel). Za této činnosti zpracoval desítky výzkumných zpráv a zavedl průmyslovou výrobu několika desítek analytických souprav pro stanovení analytů v biologických tekutinách. Od roku 1999 působí na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty MU. Přednášel organickou analýzu II a obor bioanalytiku (analytické metody v laboratorní medicíně a analýzu vybraných organických látek v biologických tekutinách). Bioanalytiku zavedl jako nový obor přednášený na Katedře analytické chemie PF MU v Brně .
V posledních letech přednáší pravidelně analytické vyšetřovací metody v rámci postgraduálního vzdělávánízdravotních laborantů v Národním centru ošetřovatelství v Brně. Pracuje jako poradce pro vývoj diagnostických metod a souprav pro firmu Pliva-Lachema Brno a jako odborný poradce pro laboratorní medicínu při certifikaci zdravotnických laboratoří dle normy ISO 9001:2000.

 

Jeho celoživotním odborným zájmem jsou analyty v tělních tekutinách. Publikoval 89 odborných prací, z toho 27 v zahraničních periodicích. Je autorem/ spoluautorem 55 čs. vynálezů a desítek výzkumných zpráv. Přednáší na odborných setkáních. Pravidelně, každoročně , přednáší na odborných sjezdech, konferencích a pracovních dnech pořádaných Českou společností klinické biochemie. V posledních letech vedl na KACH diplomové práce, účastní se obhajob diplomantů a přijímacích pohovorů doktorantů . K nejdůležitějším pracem prof. Chromého patří původní práce týkající se reakcí metalochromních indikátorů s micelami (Talanta). Dále původní metoda pro stanovení celkové bílkoviny v lipemických sérech (Clinical Chemistry), která je zařazena do referenčních metod IFCC. Dále je to zavedení nového alkalického pufru N-methyl-D-glukaminu a nové metody stanovení alkalické fosfatasy, která byla doporučena panely expertů pro klinickou chemii v Itálii a v Německu (Clinical Chemistry). Z poslední doby jsou to dvě
učebnice Analytické metody v klinické chemii (MU v Brně, 2000) a Bioanalytika (MU v Brně, 2002), kde je hlavním autorem a spoluautorství na učebnici J. Masopusta a kol. Patobiochemie buňky (UK Praha, 2003). V roce 2003 získal cenu města Brna v oboru přírodních věd a v roce 2004 uznání České společnosti klinické biochemie za celoživotní zásluhy o obor. Dál přednáší bioanalytiku a management kvality a vede studenty na PF MU. Prof. Chromý patří k výrazným osobnostem Československé a České klinické biochemie. Ve svém bohatém profesním životě zastával celou řadu významných funkcí a vykonával různé činnosti vždy s maximálním profesionálním nasazením a standardně kvalitním výsledkem. Svoji aktivitu vědeckého pracovníka s vysokým smyslem pro praktickou aplikaci výsledku výzkumu úspěšně spojil s vysokou manažerskou funkcí výrobního podniku. V nynější životní etapě využívá
svoje vědecké, manažerské, odborné i pedagogické zkušenosti v působení vysokoškolského učitele. Při charakteristice jeho osoby nelze pominout jeho vlastnosti lidské a společenské. Je dobrým oponentem, vyslovující svůj názor břitce a bez obalu. „Byl znám“ svým velmi pozitivním vztahem k sympatickým ženám, kterými nebyl rovněž
ignorován. Na víc bychom se museli zeptat, jak také říká sám, pěkných bývalých kolegyň, nyní již zasloužilých babiček.
Je oblíbeným společníkem a setkání s ním zanechává příjemný pocit vtipu a životního optimismu.

Milan Dastych

česky | english