ČSKB MUDr. Vladimír Blažej, CSc.

*1940

Dědečkova továrna v Ostravě-Porubě značně zkomplikovala vysokoškolská studia mladého Vladimíra. Po maturitě (1957) nebyl přijat na medicínu a těžkou kaňku na svém třídním původu se pak snažil umazávat „převýchovou“ jako dělník ve slévárně Nové Huti Klementa Gottwalda ( NHKG ). Roční práce k převýchově nestačila. Byl přijat do dvouletého nadstavbového kurzu pro zdravotní laboranty v Olomouci a po absolvování nastoupil do centrální laboratoře Vítkovické nemocnice v Ostravě ( ZÚNZ VŽKG) v Ostravě, vedené RNDr. Lichnovskou.  V této laboratoři pak pracoval pět let. Načerpal zde mnoho cenných znalostí a získal i manuální zručnost při obsluze dobového spektra laboratorních přístrojů (fotometr Pulfrich, analyzátor Van Slyke a další) i při manipulaci s biologickým materiálem.

Po dvouleté vojenské presenční službě (1960 – 1962) vedení nemocnice a laboratoře mu umožnilo při stálé práci v laboratoři dálkové studium medicíny na lékařské fakultě Palackého University v Olomouci a až po třech letech přešel na řádné studium. Tři roky- až do promoce - pak zde pracoval i jako asistent s polovičním úvazkem na katedře lékařské chemie a biochemie prof. MUDr. Šantavého u docenta MUDr. Langa.

Po promoci (1969) se vrátil do mateřské nemocnice a pracoval 4 roky jako sekundární lékař na interním oddělení u primáře Neuwirta. Po interní atestaci (1973 ) přijal nabídku převzít vedení laboratoří v ZÚNZ NHKG. Spolu s chemikem RNDr. Vaňkem pak rychle dovybavili laboratoř moderní přístrojovou technikou – vesměs od firmy Eppendorf. Podobně jako Vítkovická laboratoř i vytvářená laboratoř ZÚNZ NHKG dostávala neobvykle bohaté devizové prostředky od podniku. MUDr. Blažej byl brzy jmenován primářem oddělení klinické biochemie a hematologie, současně pracoval u lůžka na interním oddělení nemocnice a vykonával zde pravidelně i pohotovostní služby. Trvale si udržoval a zlepšoval klinické znalosti a do kolektivu interních lékařů přinášel podněty z laboratoře a také podněty pro rozvoj biochemických metodik.

Primář Blažej se stal jedním z pionýrů využívání výpočetní techniky v biochemických laboratořích u nás. Začal spolupracovat s výpočetním oddělením podniku NHKG. Měl možnost denně používat výpočetní systém IBM 370/148 vzdálený od laboratoře řadu kilometrů a využívat dálkový přenos dat. V OKB byl instalován dálnopis, byla vybudována dálnopisová síť mezi OKB, interním a chirurgickým oddělením a detašovanou laboratoří v poliklinice , kde sídlili závodní lékaři. Později OKB pořídilo první personální počítač slušovické produkce. Oddělení vybavilo počítačovými terminály všechny lůžkové stanice nemocnice a výsledky z počítače byly dostupné přímo na obrazovkách terminálů. OKB vytvářelo vlastní počítačové programy, např. hodnocení kreatininové clearence, hodnocení acidobasické rovnováhy, hodnocení glykemické křivky, rozsáhlý program bilancí a návrh léčby parenterální a enterální výživou.
O programy byl zájem i v řadě dalších ústavů v ostravském regionu, ale i mimo něj.

Ve spolupráci s RNDr. Kubíčkem z Třince zpracoval primář Blažej referenční hodnoty biochemických ukazatelů ve vztahu k pohlaví a věku. Oddělení obhájilo i dva výzkumné úkoly MZ ČSR.

Primář Blažej atestoval v roce 1978 z klinické biochemie II.stupně a v roce 1989 obhájil kandidátskou disertační práci (Formalizovaný laboratorní nález). Hojně přednáší, spolupracuje s řadou laboratoří v ostravském regionu. Sám rád vzpomíná na těsné kontakty, které udržoval se slovenskými biochemiky. Zvláště Bánská Bystrica (prim. Bielik), Topolčany (prim. Müller), Košice - Šaca (prim. Sedlák), Bratislava – Kramáre (prim. Valovičová), Žilina (prim. Vavrík) mu přirostly k srdci.

Primář Blažej publikoval 16 prací z biochemie.

Koncem svého působení v laboratoři ZÚNZ NHKG ( později Ostrava – Jih ) kromě primářování pracoval několik let i jako ředitel nemocnice.

V důchodovém věku – v roce 2003 – nastoupil jako revizní lékař do Všeobecné Zdravotní Pojišťovny v Ostravě a působí zde dosud. Stále velmi aktivní, i zde publikuje (viz nedávné 2 publikace z revizního lékařství ).

V prosinci letošního roku se MUDr. Vladimír Blažej, CSc. dožívá významného životního jubilea.

Udělení čestného členství ČSKB je výrazem ocenění celoživotního díla jubilanta.

jb

česky | english