ČSKB doc. RNDr. Petr Štern, CSc.

Petra Šterna jsem mohl poznat jako začínající klinický biochemik skoro před patnácti lety. Běh času je neúprosný a Petr se koncem října 2006 dožívá významného životního jubilea, ke kterému výbor České společnosti klinické biochemie mu udělil čestné členství společnosti.

Svoji profesní dráhu zasvětil klinické biochemie. Po studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně a krátkém působení v Lachemě nastoupil jako aspirant a později jako odborný asistent na VŠCHT v Praze, odkud přechází na Oddělení klinické biochemie FN na Bulovce jako vedoucí úseku automatizovaných metod. Od roku 1978 dosud vyučuje na Katedře klinické biochemie ILF, nyní IPVZ, nejprve na buloveckém pracovišti, později ve Thomayerově nemocnici a nakonec na Karlově náměstí. Ve fakultní Thomayerově nemocnice působil řadu let též jako vedoucí úseku imunochemie, oboru, který má nejraději.

Od roku 2000 je zástupcem přednosty pro vědeckou a výzkumnou činnost na našem ústavu (ÚKBLD 1. LF UK a VFN), kde byl hlavním řešitelem tří grantových projektů a spoluřešitelem řady dalších.

Docent Štern je autorem či spoluautorem více než 250 odborných publikací, je spoluautorem 13 monografií, z nichž řada získala ocenění nejen Společnosti klinické biochemie, ale též České lékařské společnosti JEP a České internistické společnosti.

Petr Štern své bohaté znalosti a zkušenosti získané v laboratořích předává studentům a kolegům více než třicet let na katedře klinické biochemie, ale nyní zejména na 1. a 2. lékařské fakultě UK a VŠCHT. Jeho studenty byli a jsou významní představitelé klinické biochemie a lékařské chemie a biochemie.

Milý Petře,
přeji Ti hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let jménem výboru naší společnosti a Tvých žáků a kolegů.

Ad multos annos.

Tomáš Zima

Nejvyšší ocenění České společnosti klinické biochemie – Hořejšího cena –udělena v roce 2015 panu doc. RNDr. Petru Šternovi, CSc.

Doc. RNDr. Petr Štern, CSc. absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor organická chemie. Po krátkém působení ve Výzkumném ústavu čistých chemikálií v Brně nastoupil jako aspirant a později jako odborný asistent na VŠCHT v Praze, odkud přechází na Oddělení klinické biochemie FN na Bulovce jako vedoucí úseku automatizovaných metod a na Bulovce pracuje do roku 1999. V roce 1988 byl jmenován docentem pro obor biochemie. Od roku 1978 do roku 2013 vyučoval na Katedře klinické biochemie ILF, nyní IPVZ, a několik let stál v jejím čele. Jeho práce na katedře byla na bulovském pracovišti, později v Thomayerově nemocnici a nakonec na Karlově náměstí. Ve fakultní Thomayerově nemocnici působil řadu let též jako vedoucí úseku imunochemie, v oboru, který má nejraději.

Od roku 2000 do konce června 2013 byl zástupcem přednosty pro vědeckou a výzkumnou činnost na našem ústavu (ÚKBLD 1. LF UK a VFN), kde byl hlavním řešitelem tří grantových projektů a spoluřešitelem řady dalších. Kromě působení na 1. Lékařské fakultě, kde vyučoval magisterský a bakalářský obor, byl zapojen do výuky na 2. LF UK, PřF UK a VŠCHT Praha. Byl školitelem či konzultantem mnoha bakalářských, magisterských i doktorských prací.
Docent Štern je autorem a spoluautorem více než 250 odborných publikací, je spoluautorem 13 monografií, z nichž řada získala ocenění nejen České společnosti klinické biochemie, ale též České lékařské společnosti JEP a České internistické společnosti. Zmíním alespoň 3 vydání monografie Laboratorní diagnostika, kde byl jedním z hlavních editorů.

Petr rád poznává nové kraje, miluje svoji rodinu a vnoučata, která jej odvedla od klinické biochemie.
Petr Štern zasvětil svůj profesní život klinické biochemii a své životní znalosti a zkušenosti získané v laboratořích předával a předává studentům a kolegům více než třicet let. Vychoval několik generací klinických biochemiků – lékařů, analytiků, laborantek a laborantů. Jeho studenty byli a jsou významní představitelé klinické biochemie, lékařské chemie a biochemie. Poznal jsem jej jako začínající klinický biochemik před více než 20 lety a necelých patnáct let pařil mezi mé nejbližší spolupracovníky na ústavu. Vždy jsem se na něho mohl obrátit s radou či prosbou a věděl jsem, že Petr mi pomůže obětavě a bez ohledu na čas.

Doc. RNDr. Petr Štern, CSc. patří mezi nejvýznamnější osobnosti našeho oboru a udělení Hořejšího medaile České společnosti klinické biochemie ČLS JEP je výrazem poděkování a uznání jeho práci pro českou klinickou biochemii.

Tomáš Zima

česky | english