ČSKB MUDr. Miroslava Nekulová, CSc.

Paní MUDr. Miroslava Nekulová, CSc. promovala v roce 1971 na Lékařské fakultě University J. E. Purkyně v Brně. Po promoci začala pracovat jako sekundární lékař na dětském oddělení nemocnice ve Znojmě. Její profesionální dráha poté pokračovala na Lékařské fakultě UJEP v Brně, kde v roce 1972 nastoupila jako asistent na katedře anatomie.

Od roku 1973 pracuje v oboru klinické biochemie. Od roku 1978 pracuje v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
Atestaci prvního stupně složila v roce 1976 a v roce 1984 i atestaci druhého stupně. V roce 1988 obhájila kandidátskou disertační práci v oboru onkologie na SAV v Bratislavě na téma "Biochemické sledování cytostatické nefrotoxicity ".

Věnuje se monitorování toxicity terapie onkologických nemocných a problematice nádorových markerů.
Podílí se na výuce studentů lékařské fakulty Masarykovy university, postgraduálnímu vzdělávání lékařů, chemiků, laborantů a sester.

Řadu let pracovala ve Vědecké radě Masarykova onkologického ústavu.

Je členka Onkologické společnosti ČLS JEP i členka České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.

Zúčastnila se zahraničních stáží v Maďarsku, Německu a Velké Británii.

Přednesla 220 přednášek na domácích i zahraničních vědeckých setkáních.

Publikovala 189 odborných prací v našich i zahraničních periodicích, podílela se na několika monografiích, učebních textech i učebnicích pro lékařské fakulty.

Participovala na řešení řady výzkumných projektů - byla hlavním řešitel významných projektů:
 • "Optimální kombinace sérových nádorových markerů karcinomu prsu a diagnostika progrese (1991 - 1993);
 • "Optimální klinická a matematická interpretace nádorových markerů v různých etapách nádorových onemocnění" (1996-1998);
 • "Algoritmus predikce účinnosti chemoterapie založený na trendech nádorových markerů"(2000 - 20002).

Jako spoluřešitel se podílela na těchto projektech:
 • "Onkofetální, fázově specifické a receptorové antigeny asociované s nádory prsu" (1981-1985, hlavní řešitel B. Lang);
 • "Studium biochemických a histochemických vlastností lidských mamárních karcinomů" (1991-1993, hlavní řešitel M. Černoch);
 • "Biochemická analýza cystické tekutiny ve tkáni mléčné žlázy ve vztahu k riziku vzniku zhoubného nádoru prsu" (1991-1993, hlavní řešitel M. Šimíčková);
 • "Tkáňové a sérové markery v hodnocení prognosy a hormonální odpovědi u hormonálně závislých nádorů" (1991-1993, hlavní řešitel I. Vermousek);
 • "Vztah vybraných proteinů k heterogenitě zhoubných nádorů mléčné žlázy, jejich progresi a diseminaci" (1986-1990, hlavní řešitel M. Černoch);
 • "Ověření klinického významu vybraných molekulárních abnormalit sdružených s maligním procesem" (1992 - 1994, hlavní řešitel. J. Kovařík);
 • "Pokus o monitorovanou redukci nádorové diversifikace při terapii inoperabilního karcinomu prsu" (1994 - 1996, hlavní řešitel J. Žaloudík);
 • "Využití moderních nelineárních matematických a počítačových metod pro vyhodnocení laboratorních výsledků monitorování onkologických nemocí" (1992 -1994, hlavní řešitel. E. Pelikán);
 • "Matematické modelování metastatické aktivity nádorových buněk“ (1993-1995, hlavní řešitel K. Eben);
 • "Biomodulační režimy v regionální chemoterapii nádorů jater" (1995 - 1997, hlavní řešitel J. Žaloudík);
 • v současnosti pracuje na Vědecko-výzkumném záměru Masarykova onkologického ústavu.

Jejími nejcitovanějšími publikacemi jsou:
 • Nekulová, M., Šimíčková, M., Pecen, L., Eben, K., Vermousek, I., Stratil, P., Černoch, M., Lang, B.: Early diagnosis of breast cancer dissemination by tumor markers follow-up and method of prediction. Neoplasma, 41, 2, 113 -118, 1994
 • Nekulová, M., Mechl, Z., Kerpel-Fronius, S., Skalková, D. Šopková, B.: The excretion of urinary enzymes, proteins and creatinine in patients receiving cisplatinum. Neoplasma 34, 183-188, 1987
 • Kerpel-Fronius, S., Gyergyay, F., Hindy, I., Decker, A., Sawinsky, Y., Faller, K., Mechl, Z., Nekulová, M., Kolaric, K., Tomek, R., Rothing, J., Eckhardt, S.: Phase I-II Trial of Aclacinomycin A given in a four-consecutive-day schedule to patients with solid tumors: A South-East European Oncology Group (SEEOG) Study. Oncology 44, 159-163, 1987
 • Nekulová, M., Pecen, L., Eben, K., Šimíčková, M., Sláma, M.: Prediction of disease recurrence in oncological patients Neural Network World 6/95, 5, 945-950
 • Nekulová, M., Pecen, L, Kalábová, R., Šimíčková, M., Topolčan, O., Pikner, R. Vondráček, V., Valík, D.: Predicting response of ovarian cancer to paclitaxel treatment based on trend analysis of serum CA 125. Clin Chem. 2002 Clin Chem. 2002 Aug;48(8):1364-7.
 • Simon, I., Kim, N. W., Diamandis, E. P., Valik, D., Nekulova, M., Simickova, M., Frgala, T., Sarno, M. J., Wolfert , R. L.: Evaluation of B7-H4 (DD-O110) as a prognostic marker in tissue and serum of ovarian cancer patients. American Association for Cancer Research, 96th Annual AACR Meeting, April 16-20, 2005, Anaheim/Orange County, California, USA

Paní Dr. Mirka Nekulová je v současnosti předním expertem v oblasti solubilních sérových nádorových markerů, jak obsažně demonstruje přehled její odborné, výukové a vědecké činnosti. Celou svou profesní kariéru věnovala produktivní práci pro pacienty Masarykova onkologického ústavu v Brně, pro Oddělení laboratorní medicíny MOÚ a pro českou společnost klinické biochemie.

Za svou neúnavnou celoživotní práci byla navržena výborem ČSKB na udělení čestného členství České společnosti klinické biochemie.

Nechť jí její elán a energie vydrží i v dalších letech jak v životě profesionálním, tak soukromém.

MUDr. Dalibor Valík, DABCC, FACB
Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav

Čestné členství v České společnosti klinické biochemie bylo Dr. Nekulové uděleno v r.2006
česky | english