ČSKB Miroslav Padevět


*1924

Miroslav Padevět, emeritní vedoucí laborant Oddělení klinické biochemie Nemocnice Kladno se narodil v Praze 11. března 1924. Po maturitě na gymnáziu v Libni v roce 1943 pracoval v rámci totálního nasazení jako pomocný dělník v továrně Philips v Praze - Hloubětíně. Studium medicíny nedokončil z rodinných důvodů a jako šestadvacetiletý nastoupil do biochemické laboratoře kladenské nemocnice 2. ledna 1950. Laboratoř byla v té době součástí interního oddělení a kromě vedoucího lékaře (MUDr. J. Brukner) měla čtyři zaměstnance. Po krátkém zácviku v laboratoři nastoupil v říjnu 1950 vojenskou službu, ze které se vrátil v září 1952. Zahájil tak léta trvající spolupráci s MUDr. Bedřichem Nejedlým, který nastoupil do kladenské nemocnice v červenci 1952. Na počátku padesátých let se komplement nemocnice rozšířil, protože došlo ke sloučení nemocnice s městskou poliklinikou a nemocniční laboratoř tak měla své detašované pracoviště. Dr. Nejedlý byl po svém nástupu pověřen vedením laboratoře, v té době ještě stále v rámci interního oddělení, Miroslav Padevět se v roce 1953 stal vedoucím laborantem. V roce 1955 ukončil Závodní školu práce, v roce 1965 složil atestační zkoušku ve specializaci v klinické biochemii. Funkci vedoucího laboranta OKB zastával do roku 1989.

Počátek padesátých let se stal obdobím rozvoje laboratorních oborů a 1. ledna 1957 zahájilo svou činnost Oddělení klinické biochemie OÚNZ Kladno s primářem Nejedlým (po jeho vojenské prezenční službě v letech 1954 - 1956) a vedoucím laborantem Padevětem a takto spolupracovali vlastně po celý aktivní život. Oba se společně zasloužili o řadu novinek, které v té době do laboratoří vstupovaly. Jedním z nejvýznamnějších počinů byl vývoj Albuphanů, Glukophanů a proužků na vyšetření acetonu moče, uznané jako vynálezy Nejedlého, Křišťála a Padevěta v roce 1959. Sám Padevět se od počátku šedesátých let se intenzivně zabýval organizací práce a ekonomií provozu OKB a v té době o této problematice nejen přednášel, ale i publikoval. Zaváděl spolu s primářem Nejedlým problémově orientované diagnostické soubory a podílel se na vývoji tehdejších celostátně vydávaných žádanek známých pod označením SEVT. Testoval řadu pomůcek pro laboratoře, které vynalézal Nejedlý.

V době, kdy Česká lékařská společnost J. E. Purkyně umožnila členství ve svých řadách i středoškolsky vzdělaným zdravotnickým pracovníkům, vznikla jako jedna z prvních také sekce biochemických laborantů při Společnosti klinické biochemie ČLS JEP. Jejím předsedou se brzy stal Miroslav Padevět a na řadu let tak určoval vývoj sekce biochemických laborantů i laboratorní obor jako takový. Jako předseda sekce se stal členem výboru Společnopsti klinické biochemie (tehdejším předsedou byl prof. Hořejší). Společně s Nejedlým byl Miroslav Padevět členem řady různých ministerských komisí, které řešily problémy klinické biochemie. Kladenské pracoviště se stalo školicím pracovištěm pro lékaře a laboranty, Nejedlý byl školitelem pražského Ústavu pro doškolování lékařů a brněnského Institutu pro doškolování středních zdravotnických pracovníků, Padevět přednášel opakovaně v brněnském institutu o organizaci laboratorní práce i dalších tématech, sepsal kapitolu o odběrech krve do skript pro tento institut. V šedesátých letech oba určovali tvář klinické biochemie v Čechách i na Slovensku, protože primář Nejedlý byl po doc. Maškovi jmenován expertem pro klinickou biochemii Ministerstva zdravotnictví. Padevět s Nejedlým se tak například zasloužili o to, že byli jako neocenitelní členové pracovního týmu komplementu uznáni vysokoškoláci - nelékaři. V srpnu 1968 odešel z funkce předsedy sekce biochemických laborantů, aby se ještě v tomto roce vrátil do jejího vedení jako vědecký sekretář.

V roce 1970 organizoval spolu s pracovníky OKB nemocnice Kladno sedmou celostátní konferencí biochemických laborantů BIOLAB 1970. Akci navštívilo 300 účastníků - laborantů, vysokoškoláků, lékařů, včetně předních odborníků z celé republiky, německých a maďarských hostů. Poprvé BIOLAB provázela výstava laboratorní techniky zahraničních firem. Další BIOLAB, již sedmnáctý, organizoval Miroslav Padevět v roce 1980. Jednalo se opět o velkou celostátní akci, slavnostní a zásadně koncepční přednášku o významu klinické biochemie pro zdravotnictví s výhledem do budoucna proslovil prof. Hořejší a třídenní odborný program byl doprovázen výstavou laboratorní techniky tuzemských i zahraničních firem.

V roce 1974 udělila Česká lékařská společnost M. Padevětovi u příležitosti jeho padesátých narozenin čestné ocenění za zásluhy "Pro merito" jako ocenění jeho práce v sekci biochemických laborantů, za pokračující aktivní činnost bylo v roce 1984 M. Padevětovi při příležitosti jeho 60. narozenin uděleno čestné členství České lékařské společnosti - Společnosti SZP technických oborů a od r. 1998 je čestným členem ČSKB. Je držitelem pamětní medaile J. E. Purkyně České lékařské společnosti.

S manželkou Jiřinou žije 53 let, má tři děti (z nichž dvě jsou dvojčata), 6 vnoučat a 2 pravnoučata. Přejeme mu, aby jeho výborné zdraví, mladistvý vzhled a elán vydržely co nejdéle.

Vynálezy - spoluatorství
1959
Nejedlý B., Křišťál A., Padevět M.: Způsob výroby indikátorového papíru na průkaz bílkoviny v moči
Nejedlý B., Křišťál A., Padevět M.: Způsob výroby papírků na průkaz acetonu v biologických tekutinách.

1965
Nejedlý B., Křišťál A., Padevět M.: Způsob výroby indikátorového papíru na současný průkaz bílkoviny v moči a zjištění reakce v biologických tekutinách, zejména moči.

Publikace - spoluautorství
Nejedlý, B., Křišťál A., Padevět M.: Nové způsoby vyšetření moče. Časopis lékařů českých, 97, 1958, č.21, s.689-691.
Nejedlý, B., Padevět, M.: Organizace, materiální zabezpečení a ekonomie laboratorního provozu. Biochem. clin. bohemoslov., 1973, č. 3 - 4, s. 233 - 242.
Nejedlý, B., Soukeníková, A., Padevět, M., Valachovič, P., Catloš, G.: Pístoventilové dávkovače kapalin Kavalier typ VD. Služba zdrav., 20, 1979, č. 2, s. 79 - 81.

Antonín Jabor
česky | english