ČSKB MUDr. Miroslav Kosek


*4.6.1929

Čestný člen České společnosti klinické biochemie Lékařské společnosti J. E. Purkyně, emeritní primář oddělení klinické. biochemie, zdravotní rada Okresního úřadu v Příbrami.

Narodil se 4. 6. 1929 v Praze, středoškolské vzdělání ukončil maturitou v létě 1948. Již během střední školy byl zájmově zaměřen na biologii, osvojil si základy mikroskopické a histologické techniky. Po maturitě studoval v letech 1948 - 1953 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. V Příbrami žije od r. 1953, atestoval z I. interny a II. klinické biochemie.

Vybudoval oddělení, které mezi prvními v ČSR mělo mechanizovanou a automatizovanou technologii prováděných vyšetření s elektronickým zpracováním dat, je držitelem československého patentu na programovatelný automatický dávkovač kapalin. Ve funkci okresního odborníka zajišťoval dostupnost a úroveň laboratorních vyšetření pro okres Příbram. Byl též opakovaně ředitelem Nemocnice s poliklinikami v Příbrami.

Ve výzkumu pracoval v oblasti diagnostické interpretace výsledků laboratorních dat, vyšetření, vývoji vyšetřovacích metod kontroly reprodukovatelnosti a správnosti jejich výsledků. Publikoval řadu prací v odborném tisku a přednášek na domácích i zahraničních kongresech. Po řadu funkčních období byl zvolen I. místopředsedou České spol. klinické biochemie. V letech 1974 a 1978 organizoval a řídil celostátní kongresy Klinické biochemie v Příbrami s velmi kladným ohlasem v odborných kruzích. Účastnil se organizace a řízení II. evropského mezinárodního kongresu klinické chemie v Praze a jeho pracoviště v Příbrami bylo vybráno v rámci programu kongresu jako jedno z ukázkových v republice, následně hodnocené zahraničními účastníky kongresu s neskrývaným uznáním. Ustanoven do funkce tajemníka hlavního odborníka MZ České republiky pro klinickou biochemii, podílel se na vypracování metodických návodů pro efektivní ordinování laboratorních vyšetření, pravidel pro ochranu a bezpečnost práce v nemocničních laboratořích a na vytvoření koncepce oboru.

Po dosažení důchodového věku zastával od roku 1990 do roku 1995 funkci zdravotního rady Okresního úřadu v Příbrami a vedoucího zdravotního odboru Okresního úřadu.

Citace publikační a přednáškové činnosti:
M. Kosek,V. Utínek: O anitihemolytických složkách lidského séra, Časopis lékařů českých, 1960:15:460-466
M. Kosek, F. Kadeřábek, J. Tesařík, D. Kosková: O inhibičním faktoru v séru karcinomatiků, Čas. lékařů českých, 1956:95:810
M. Kosek: Ovlivnění krevního chemismu elektroinhalací, Sborník 6. celostátního sjezdu pracovního lékařství SZN 1959
M. Kosek: Příspěvek ke stanovení plasmatických lipoproteinů papírovou elektroforesou, Čas. lékařů českých. 1959:98:1130
P. Synek, M. Kosek V. Synek: Plazmatické lipoproteiny v klinické diagnostice arteriosklerosy, Čas. lékařů českých, 1960:99:1068
M. Kosek: Biochemická diferenciální diagnostika nemocí ledvin a močových cest, Praktický lékař, 1962:42:911
M. Kosek, J. Slačík: Základní vyšetření moče kapkovými reakcemi, Čas. lékařů českých, 1968:107:129
M. Kosek: Racionální systém provozu odd. klinické biochemie, Biochemia clinica bohemoslovaka, 1974:3:51
M. Kosek: Pásma normálních hodnot biochemických vyšetření stanovené metodou strojního zpracování dat, Čas. lékařů českých, 1976:115:43
M. Kosek: Automatic Polarography of Brdicka Filtrate Reaction in Routine Clinical Biochemistry Proceedings I. J. Heyrovsky memorial congress on polarography, 1980 str. 112
M. Kosek: Eine direkte Mikromethode für Harnstoff N Bestimmung für Screening und Analysatoren. Abstracta Congressus biochemiae clinicae Pragensis c. part. internat. 1971 str. 89
M. Kosek: Diagnostic Value of Polarographic Brdicka Reaction in Malignant Tumors. 2nd EUROPEAN CONGRESS ON CLINICAL CHEMISTRY PRAGUE 1976 Proceedings
M. Kosek, J. Homolka: Die Entwiklungsrichtungen und Fortbildungsprobleme in der Klinischen Biochemie. 12. Kongress der Gesellschaft für Klinische Biochemie der DDR Karl Marx Stadt 1978
M. Kosek: Stanovení normální hodnoty biochemických vyšetření, Českoslovanské pracovní dny společnosti klinické biochemie, Příbram 1974
M. Kosek: Systém provozu OKB s modulací pro optimální využití techniky a automatickou registraci dat. Českoslovanské pracovní dny společnosti klinické biochemie, Příbram 1974
L. Šustová M. Kosek: Kumulativní biochemický nález s možností konfrontace jednotlivých hodnot i souborů. Českoslovanské pracovní dny společnosti klinické biochemie, Příbram 1974
J. Blažek, M. Kosek: Zařízení pro automatický výpis laboratorních výsledků s děrné pásky. Českoslovanské pracovní dny společnosti klinické biochemie, Příbram 1974
M. Kosek, M. Kohoutová: Nová organizace práce laboratoře s dělbou práce podle kvalifikace pracovníků. 4. celostátní pracovní konference biochemických laborantů, Hradec Králové 1967, Sborník str. 1
M. Kosek: Záchytnost metodik v nemocničním screeningu V. Československé celostátní dny klinické biochemie, Příbram 1978
M. Kosek: Využitelnost Brdičkovy reakce pro onkologický program. V. Československé celostátní dny klinické biochemie, Příbram 1978
M. Kosek: Automatická polarografická linka v rutinním provozu OKB, V. Československé celostátní dny klinické biochemie, Příbram 1978
M. Kosek: Racionální systém a organizace laboratorního provozu biochemického oddělení Sympozium o organizacii klinickej biochemie Slovenské lékařské společnosti, Nový Smokovec XI. 1972
M. Kosek: Rozmezí přijatelnosti a použitelnosti výsledků vyšetření
IV. postgraduální seminář komise biochemické a toxikologické analytiky České společnosti klinické biochemie, 1978
J. Masopust, M. Kosek: Koncepce oboru klinické biochemie, Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 1987
česky | english