ČSKB prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.


*1941

Narozen: 16. 8. 1941 v Brně

Vzdělání:
 • 1956 - 1958: Jedenáctiletá střední škola, Brno, Mendlovo náměstí
 • 1958 - 1960: Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 1960 - 1963: Farmaceutická fakulta, Komenského univerzita, Bratislava
 • 1970: Rigorózní zkouška a obhájení práce k získání titulu RNDr., Farmaceutická fakulta, Komenského univerzita, Bratislava
 • 1977: Kandidátská dizertace z oboru biochemie, ČSAV, Praha
 • 1981: Vědecký stupeň II.a, ČSAV, Praha
 • 1992: Obhajoba habilitační práce a jmenování docentem, VLA JEP Hradec Králové
 • 1993: Atestace I. stupně z farmaceutické analytiky, IPVZ Praha
 • 1995: Atestace z biochemické a toxikologické analytiky, IPVZ Praha
 • 1997: Atestace II. stupně z farmaceutické analytiky, IPVZ Praha
 • 2005: Jmenování profesorem, UK Praha
Zaměstnavatel:
1.8.1963 - dosud
 • Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, Hradec Králové, jako vědecký pracovník a učitel vysoké školy
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové, odborný pracovník ÚKBD LF UK a FN
Členství v odborných společnostech:
 • Česká společnost klinické biochemie
 • Česká farmaceutická společnost
 • Česká společnost vojenských lékařů a farmaceutů
 • Spolek lékařů Hradec Králové
 • American Association for Clinical Chemistry
Členství v redakčních radách:
 • Vojenské zdravotnické listy
 • Klinická biochemie a metabolismus
 • Advances in Clinical Chemistry (Academic Press) - člen redakční rady v letech 1988-2003
Funkce a členství:
 • 1996 - 2004: Člen předsednictva Rady vysokých škol
 • od r. 2005: Člen sněmu RVŠ
 • 1990 - 2004: Místopředseda komise pro vysoké vojenské školy a policejní akademii
 • Člen Akademického senátu VLA JEP
 • Člen Vědecké rady FVZ UO
 • 2003 - 2005: Člen Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK
 • Supervizor celostátního kontrolního systému SEKK pro cyklus „GAMAPATIE“
 • Člen atestačních komisí pro atestaci z farmaceutické analytiky I. a II. stupně, IPVZ Praha
 • Člen atestační komise pro atestaci z biochemické a toxikologické analytiky, IPVZ Praha
 • Člen Oborové rady klinických lékařských oborů (OR-1), FVZ UO Hradec Králové
 • Člen rigorózních komisí pro vědecký obor kontrola chemických léčiv a pro vědecký obor patobiochemie a xenobiochemie, Farmaceutická fakulta UK
 • Člen akreditační komise pro farmacii
 • Člen akreditační komise pro klinickou biochemii
 • Člen akreditační komise pro laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
Životní ohodnocení:
 • 1982 - Cena České společnosti klinické biochemie
 • 1992 - Bronzová pamětní medaile VLA JEP
 • 1993 - Cena České společnosti klinické biochemie
 • 1998 - Cena České společnosti klinické biochemie
 • 1999 - Děkovný dopis ministra obrany
 • 2002 - Stříbrná pamětní medaile VLA JEP
 • 2003 - Medaile za rozvoj Farmaceutické fakulty UK
Výuka:
 • Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové
 • Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové (farmacie + zdravotnická bioanalytika)
 • Lékařská fakulta UK, Hradec Králové
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Klinická činnost:
 • Vedení biochemické provozní a výzkumné laboratoře
 • 1963 - 2003: II. interní kliniky FN v Hradci Králové
 • od r. 2004: ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové
Publikační činnost:
 • Více jak 350 publikací
 • Více jak 370 přednášek
 • Autor nebo spoluautor 12 monografií a 2 učebních textů, více jak 50 oponentských posudků a recenzí
 • Řešitel a spoluřešitel více jak 25 výzkumných úkolů a grantů
Čestné členství v České společnosti klinické biochemie bylo Prof. Tichému uděleno v r. 2006
česky | english