ČSKB RNDr. Josef Kratochvíla


*1946

Narodil se 22.2.1946 v Třebíči. Tam chodil do základní školy, vystudoval a v roce 1963 absolvoval gymnázium.

Při studiu na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1963 - 1968 měl příležitost setkávat se dnes již s legendami anorganické a analytické chemie profesory - Arnoštem Okáčem, Karlem Dostálem, Lumírem Sommerem a řadou dalších. Během studia se systematicky zabýval sloučeninami šestimocného selenu, tehdy šlo o zcela unikátní práce ve světovém měřítku a rovněž publikoval několik prací o stanovení anorganického fosforu v biologickém materiálu.

V roce 1976 vypracoval rigorózní práci o stanovení anorganického fosforu a fosfátů v biologickém materiálu a na katedře analytické chemie MU Brno získal titul RNDr.

Josef Kratochvíla celoživotně využíval zkušenosti nabyté jednoroční stáží na katedře instrumentální analytiky u prof. H. Krebse na technické universitě ve Stuttgartu (1967). Zde získal postupně dobré přátelské vztahy s pozdějšími vynikajícími německými analytiky a klinickými chemiky z oblasti Stuttgartu a Mnichova ( prof. Dankwart Stamm, prof. Hermann Wisser, prof. Hans Ulrich Bergmeyer, prof. Mössbauer a další).

V letech 1980 až 1991 vedl komisi pro standardizaci a unifikaci v klinické biochemii MZ ČSSR, což byl poradní orgán hlavního odborníka (zpočátku jím byl prof. Jiří Homolka a později prof. Jaroslav Masopust). Tato komise položila základy standardizace klinicko - biochemických analýz a vyšetření. Zde měl příležitost a možnost spolupracovat s vynikajícími odborníky a skvělými lidmi jejichž zásluhy o obor jsou a zůstanou nedocenitelné, a to Josefem Tobiškou a Bedřichem Nejedlým. V komisi pracovalo až neskutečné množství v té době špičkových českých a slovenských laboratorních odborníků a také pracovníci tehdejších monopolních výrobců diagnostik - Lachema Brno a Imuna Šarišské Michaľany. Ve vedení komise spolupracoval i tehdejší docent Josef Hyánek, tehdejší vedoucí NKRL Praha a samozřejmě hlavní odborník MZ ČSR doc. Jaroslav Masopust, který se zejména zasloužil, že komise mohla pracovat tak, jak chtěla a potřebovala, že zde vládla uvolněná tvůrčí atmosféra a že v ní mohli pracovat i „tehdy jen málo politicky způsobilé osoby“ jako Tobiška, Nejedlý, Friedecký, Szabó či Zahradníček. Komise jednou ročně pořádala dnes již legendární týdenní odborné akce zaměřené na standardizaci.

Po roce 1992 se vedle práce na oddělení klinické biochemie v nemocnici v Nymburku, které vedl od 1.1.1980, podílel na činnosti výboru ČSKB a začal se intenzivněji zabývat a studovat vnitřní a externí kontrolu kvality.

EHK již začal dělat v 70tých letech na Ostravsku v Havířově, kde asi jako první ve státě zavedli spolu dr. Milošem Pollakem z Karviné, a ing. Jiřím Tajdusem výpočetní systém mezilaboratorní kontroly na bázi pravděpodobnostních funkcí. V první fázi několikrát ročně (později již 1x měsíčně) pomocí komerčních lyofilizovaných krevních sér a močí a prověřili prakticky celý rutinní program (30 - 36 biochemických analytů) včetně několika hematologických parametrů. Zpočátku šlo o činnost v rámci tehdejšího Severomoravského kraje, později došlo k rozšíření na čtyři kraje, jednalo se o několik cyklů ročně, později bylo dosaženo frekvence 1x měsíčně. Systém tehdejší mezilaboratorní kontroly se moc od současného nelišil, jen doba výpočtu byla na současné poměry trochu dlouhá. Např. pro 30 analytů a 36 laboratoří bylo ke zpracování dat zapotřebí „výkonného“ počítače Tesla 270 (rozsah paměti 65 kB) a času delšího než 12 hodin (a dvou, tří lahví kvalitního alkoholu na jednu probdělou noc).

Etapa vytvoření a provádění EHK po roce 1992 (původně pod supervizí Stapra Pardubice a od roku 1996 již v rámci SEKKu) je dobře známa a trvá až do současnosti. Význam podílu Dr. Kratochvíly na této činnosti lze jen ztěží docenit.

Ještě je nutné zmínit důležitou etapu spolupráce mezinárodní, na níž se Dr.Kratochvíla nezanedbatelně podílel. Ta začala již občasnou účastí na práci evropské spojené standardizační komise v polovině 80tých let, která pracovala pod záštitou IFCC a pokračuje dodnes v rámci BIPM. Výsledkem této práce je položení základů současné teorie analytické kvality v laboratorní medicíně publikovaná formou 150ti stránkové publikace vydané jako speciální číslo časopisu Clin Chem Lab Med v roce 2000 (Compendium on advanced external quality assurance in clinical biochemistry, Clin Chem Lab Med (2000) 11/1 1 - 150)

Josef Kratochvíla je autorem a spoluautorem řádově několika set odborných sdělení v řadě našich i zahraničních odborných časopisů (Biochem Clin Bohemoslov, KBM, Prakt L, Čas Lék čes, Clin Chem Lab Med, Scand J Clin Lab Invest, Clin Chim Acta, Coll Czech Chem Commun, EQAnews, Ann Clin Bioch aj.), je členem řady odborných společností a komisí:
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
Deutsche Gesselschaft für Klinische Chemie
Deutsche Gesselschaft für Laboratorium Medúzin
nově spojené Deutsche Vereinigte Gesselschaft für Klinische Chemie und Laboratorium Medizin (DGKL)
American Association for Clinical Chemistry
Česká chemická společnost
Eurachem ČR
Komise pro referenční materiály CORM - ČMI
Komise pro chemická a biologická měření ÚNMZ

Výbor České společnosti klinické biochemie udělil RNDr. Josefu Kratochvílovi jako výraz poděkování za jeho činnost v oboru laboratorní medicíny čestné členství v r. 2004.

Podklady zpracovali B. Friedecký a J. Vávrová
česky | english