ČSKB prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc.

Emeritní přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK
(dříve II. ústavu lékařské chemie biochemie 1. LF UK)

*27. 7. 1927 - +2. 11. 2009

Profesor Jiří Duchoň se narodil 27. 7. 1927 jako jediný syn Ing. dr. F. Duchoně, který se stal profesorem agrochemie na Vysoké škole zemědělské v Praze. Na II. ústavu lékařské chemie biochemie strávil celý svůj aktivní pedagogický a vědecký život od roku 1948 do roku 1996. Byl jeho přednostou od 1. 10. 1970 - 31. 10. 1995

Fakultu všeobecného lékařství UK (FVL) vystudoval v letech 1946-1952 a současně absolvoval jako mimořádný posluchač 5 semestrů na Přírodovědecké fakultě UK – obor chemie.V letech 1952-1965 pracoval jako odborný asistent, v letech 1966-1993 jako docent a od roku 1993 jako profesor. Od roku 2000 byl profesor Jiří Duchoň emeritní profesor a zároveň člen Vědecké rady 1. LF UK. 

Profesor Jiří Duchoň byl vynikající pedagog, autor skript mnohokrát vydaných a užívaných na všech lékařských fakultách v Čechách a na Moravě, editor a spoluautor celostátní učebnice „Lékařská chemie a biochemie“ (1985), která byla přeložena a vydána též ve slovenštině (1991). Byl předseda předmětové rady pro lékařskou chemii a biochemii při MŠ ČR a SR (1979-1989), řadu let přednášel v ILFu a působil též jako externí učitel na zdravotních školách.

Profesor Jiří Duchoň byl a je světově uznávaný vědec. Po prioritní identifikaci močových melanogenů byl pozván k ročnímu stipendijnímu pobytu na Harvard Medical School, USA. Po svém návratu rozvinul studium biochemických vlastností maligního melanomu a zasvětil do této problematiky mladé spolupracovníky. Z této problematiky bylo následně obhájeno několik kandidátských a habilitačních prací. Ústav tak získal vysokou mezinárodní reputaci.

Se svými spolupracovníky obdržel profesor Duchoň 3x Šiklovu onkologickou cenu (l964, 1976, 1981) a cenu MZd (1959, 1964, 1969, 1981, 1986) za úspěšné řešené výzkumné úkoly.

Byl dlouholetý člen komise pro obhajoby kandidátských prací z oboru biochemie a po revoluci byl člen Oborové rady 04 „Biochemie a patobiochemie“ pro postgraduální studium v biomedicíně.

Byl členem řady domácích i zahraničních odborných společností České společnosti chemické, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, Education Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, International Pigment Cell Society a European Society for Pigment Cell Research, České lékařské akademie a řady dalších.

Prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc. se rozhodujícím způsobem zasloužil o rozvoj lékařské biochemie a vědy v naší republice. Akademická obec jeho milované fakulty bude postrádat vzácného člověka, velkého příznivce Univerzity Karlovy, věrného přítele a učitele. Jeho památka však bude žít v jeho žácích a pokračovatelích.

česky | english