ČSKB Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Prof. MUDr. Jan Štěpán,DrSc.  je absolventem Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze (1958 - 1964, s vyznamenáním), na kterou nastoupil po ročním zaměstnání dělníka (Průmyslové sklo Praha).

Postgraduálního vzdělání se mu dostalo na I. ústavu pro chemii lékařskou a soudní Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, kde ještě jako student byl spoluautorem 2 zahraničních publikací, dále studoval na Ústavu lékařské biochemie LF v Jeně u prof. Frundera, na LF Free University Amsterdam u prof. Oosterhuize, na Charité v Berlíně (u prof. Rappoporta) a na Radiobiologickém ústavu AV SSSR v Obninsku. Výsledky těchto stáží publikoval v 5 článcích v prestižních zahraničních časopisech (mj. v Radiation Research, Hoppe-Seylers Z.f. physiol.Chemie).

Z I. chemie odešel pracovat na III. interní kliniku Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze jako sekundární lékař a tam získal atestace I. a II. stupně z klinické biochemie, obhájil doktorát věd (1986), a od ČSAV získal akreditaci vedoucího vědeckého pracovníka.

V r. 1988-9 působil jako Visiting Professor na University of Loma Linda, CA, USA. Habilitoval z oboru lékařská biochemie na 1. LF UK Praha (1991) a profesorem se stal v roce 1996.

V r. 1990 založil v rámci Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus 1. LF UK první osteocentrum v České republice, získal mezinárodní certifikát osteodenzitometrie ISCD. V r. 1994 byl členem expertní skupiny WHO, která vypracovala dosud užívané doporučení pro diagnostiku osteoporózy. Vychoval řadu uznávaných odborníků. V roce 2007 přešel na Revmatologický ústav jako vedoucí Osteocentra ústavu.

Prof. Štěpán publikoval více než 650 vědeckých sdělení, z toho 7 monografií, a více než 180 původních prací v mezinárodních časopisech. Jeho publikace byly více než 3 200 krát citovány dle SCI a jeho Hirschův index je 29.

Je členem řady domácích i zahraničních odborných společností, jako člen výboru organizoval v r. 2006 v Praze kongres European Society for Calcified Tissues. Je voleným členem Učené společnosti České republiky a České lékařské akademie.

Vědecká práce prof. Štěpána úzce souvisí s oborem klinické biochemie, neboť je zaměřena především na diagnostiku a léčbu metabolických a nádorových onemocnění skeletu, řadu publikací má též v enzymologii, hepatologii, endokrinologii a onkologii. Publikoval původní metody na stanovení některých enzymů (kostního isoenzymu ALP, osteoklastické ACP, isoenzymů amylázy). Jako jeden z prvních upozornil v r. 1978 na spřažení funkce osteoblastů a osteoklastů. V expertní skupině IOF publikoval doporučení k hodnocení kostních markerů (2000), v evropské odborné skupině se podílel na hodnocení často citovaných epidemiologických aspektů osteoporózy, zpracoval dosud jednou studii o epidemiologii osteoporózy v České republice. Výsledky práce prof. Štěpána byly opakovaně oceněny, m.j. státní cenou (v týmu prof. Schreibera, DrSc. za objev digoxinu podobné látky), cenou ministra zdravotnictví za grant IGA MZČR, cenami České lékařské společnosti, Literárního fondu a cenou Charvátovy nadace.

Profesora, Štěpána jsem měl možnost poznat již jako student, protože nás oba biochemie zaujala na 1. ústavu lékařské biochemie a kde jsme se setkávali. Později při vzájemné spolupráci a konzultacích nad pacienty a samozřejmě při diskusích nejen nad problémy biochemickými spojených s kostním metabolismem.
Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., patří k nejvýznamnějším českým vědcům a výsledky jeho práce v lékařském výzkumu jsou uznávány nejen u nás, ale i mezinárodně.

Udělení Čestného členství České společnosti klinické biochemie ČLS JEP je výrazem poděkování a uznání vědecké práce prof. Štěpána při příležitosti jeho významného životního jubilea.

Milý Honzo, ad multos annos.

Tomáš Zima

česky | english