ČSKB prof. MUDr. Ivan Pecháň, DrSc.


*1932

Lekár-klinický biochemik, univerzitný profesor

Narodený: 29.apríla 1932 v Trnave

Pracovisko: Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie klinickej biochémie, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1950/56), pracoval ako odborný asistent (1956-1968) a docent (1969-1986) na Katedry biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 1986 pracuje na terajšom pracovisku. Z odboru klinickej biochémie atestoval v roku 1972 a 1988. Bol externým ašpirantom na Ústave organickej chémie a biochémie ČSAV v Prahe (1958/63), kde získal v roku 1963 hodnosť kandidáta.chemických vied (dizertačná práca: Voľné nukleotidy v tkanive CNS), habilitoval a docentom pre odbor biochémia sa stal v r.1968 (habilitačná práca: Experimentálna alergická encefalomyelitída), doktorom chemických vied v r.1982 (doktorská práca: Adenínové nukleotidy v mozgu). V r. 1991 bol menovaný profesorom pre odbor biochémie a klinickej biochémie.

Pedagogická práca:
Lekárska fakulta UK (1956/86) - lekárska biochémia
Prírodovedecká fakulta UK (1984-1986) - funkčná biochémia
Chemicko-technologická fakulta Technickej univerzity (1991-1996) - klinická biochémia
Trnavská univerzita (1996-doteraz) - biochémia a laboratórne vyšetrovacie metódy
Vysoká škola sv. Alžbety (2003-doteraz) - biochémia
Katedra klinickej biochémie Inštitútu pre doškolovanie lekárov a farmaceutov (teraz Slovenská zdravotnícka univerzita) - vedúci katedry (1991-2002)

Vedecko-výskumná orientácia:
neurochémia (1956/86) - metabolizmus nukleových kyselín a adenínových nukleotidov, experimentálna alergická encefalomyeilitída, od r. 1987 metabolizmus srdca a jeho ochrana pri kardiochirurgických výkonoch, voľné kyslíkové radikály, ďalšie biochemické a imunologické parametre u pacientov s transplantovaným srdcom.

Je dlhoročným členom Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu SAV (v r.1972/84 vedecký sekretár), Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (v r. 1994/98 predseda), Českej spoločnosti klinickej biochémie ČLS JEP (od r.1997 čestný člen), Slovenskej kardiologickej spoločnosti (od r. 2002 čestný člen), Českej kardiologickej spoločnosti, Rakúskej spoločnosti klinickej chémie a ďalších. Bol členom Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (v r. 1992-1994 predseda), Vedeckej rady Trnavskej univerzity, Vedeckej rady Slovenskej postgraduálnej akadémie. Za svoju činnosť vyznamenaný pamätnými medailami Slovenskej lekárskej spoločnosti, Univerzity Komenského, Lekárskej fakulty UK, Trnavskej univerzity. Za publikačnú činnosť odmenený Cenami Slovenského literárneho fondu, Univerzity Komenského a Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Tvorčia a publikačná aktivita za ostatných 5 rokov (1999-2003)

Vedecko-výskumná činnosť:
 • Grant MZ SR 21-06-05: Transplantácia srdca v klinickom a modelovom experimente (zodp. riešiteľ)
 • Grant MZ SR 04-2003: Biochemické a imunologické parametre při diagnostike a prognóze pacientov po transplantácii srdca (zodp.riešiteľ)
Publikačná činnosť

Monografie a učebnice:

 • Kováč G., Pecháň I.: Klinická biochémia pre praktického lekára. Vyd. Herba, Bratislava 2002, 126 strán
 • Holomáň M., Pecháň I.: Ochrana myokardu v kardiovaskulárnej chirurgii. Vyd. Elán, Bratislava 2002, 152 strán
 • Pecháň I., Kováč G.: Prehľad biochémie človeka. Vyd. Veda, Bratislava 2003, 197 strán
Významnejšie odborné články:
 • Holoman M., Zahorec R., Rendekova V., Pechan I.: Vitamin E for skeletal muscle protection against reperfusion injury during elective revascularization (biochemical and clinical assessment). Cor Vasa 41, 1999, s. 78-83
 • Pecháň I., Halčák L.: Voľnoradikálové reakcie a choroby kardiovaskulárneho systému. In: Voľné radikály a antioxidanty v medicíne. Z.Ďuračková et al (eds.), Vol.2, Slovak Academic Press, Bratislava 1999, s.113-134
 • Pecháň I.: Interpretácia laboratórnych vyšetrení. In: Praktické a rodinné lekárstvo, F.Klino et al. (eds.), Vyd. Prognóza, Senica 1999, s.165-185
 • Kucharska J., Braunova Z., Fabian J., Pechan I. et al: Coenzyme Q10 level in health and disease (multicenter study). Proc IInd Conf Int Coenzyme Q10 Assoc, Frankfurt 2000, s.108-110
 • Pechan I., Olejarova I., Martakova L., Parrak V. et al: Soluble pro- and antiinflammatory cytokines in patients after cardiosurgery. Wien Klin Wochenschr, 114, 2002, s.29-30
 • Pechan I., Danova K., Olejarova I., Halcak L. et al: Oxidative stress and antioxidant defense systems in patients after heart transplantation. Wien Klin Wochenschr, 115, 2003, s. 648-651
 • Riecansky I., Vrsansky M., Danova K., Pechan I.: Natriuretic peptides and endothelin in aortic stenosis and heart transplantation. In: Pathophysiology of Cardiovascular Disease. N.S.Dhalla et al (eds.), Kluwer Academic Publ., Boston 2004, s. 393-404
 
Katarína Daňová
česky | english