ČSKB Antonín Dostál


*1932

Narozen: 2.ledna 1932 v Holici u Olomouce

Své dětství prožil v Krčmáni u Olomouce. V r. 1948 byl z tzv. kádrových důvodů vyloučen ze sexty gymnasia ve Fryštáku, pracoval pak jako dělník a studoval gymnázium večerně. Žádal o odklad nástupu vojenské služby, aby mohl maturovat, žádost byla opět z podobných důvodů zamítnuta (maturitu vykonal až s odstupem řady let) a v r. 1950 musel nastoupit do tábora nucených prací. V r. 1951 začal krátce pracovat jako pomocný technický úředník, ale ještě ve stejném roce byl přeřazen k manuelní práci v těžkém průmyslu.

Po hospitalizaci a operaci na ORL klinice v Olomouci začal - celkem náhodou - pracovat jako pomocný laborant v laboratoři této kliniky a v Závodní škole práce se mu podařilo získat kvalifikaci zdravotního laboranta.V létech 1953-1955 musel nastoupit řádnou vojenskou službu, po jejím ukončení se mu podařilo vrátit do laboratoře ORL kliniky FN v Olomouci a současně začít pracovat i v laboratoři kliniky pracovního lékařství.

V r. 1957 byl - po vykonstruovaném soudním procesu - z pracoviště přeřazen do pohraničí, konkrétně do léčebny tbc v Kunově na severní Moravě, kde pracoval až do r. 1964, kdy přechází do nedalekého Odborného léčebného ústavu Karlova Studánka na detašované pracoviště Ústavu hygieny práce a chorob z povolání. V r. 1964 mohl vykonat atestaci z biochemie.

Na pracovišti v Karlově Studánce musel sám zvládat nejen běžná biochemická a hematologická vyšetření, ale ve vztahu k zaměření pracoviště na diagnostiku a léčbu konióz, především silikózy, samostatně si osvojovat a zavádět i fyzikálně chemická, cytologická, respirologická vyšetření, včetně vyšetřování krevních a výdechových plynů. Středem jeho dlouholetého zájmu se však postupně stala analýza a problematika stopových prvků, podařilo se mu již v r. 1970 získat na pracoviště AAS a navázat dlouholetou a úspěšnou spolupráci s LF v Olomouci.

V r. 1971 dal Antonín Dostál podnět a uspořádal první - a dnes již tradiční - předvánoční seminář zdravotních laborantů v Karlově Studánce. Je autorem a spoluautorem řady publikací, členem několika odborných společností, dlouholetým členem výboru sekce zdravotních laborantů a čestným členem České společnosti klinické biochemie.

Miroslav Engliš

Když jsme četli curriculum vzácného člověka a přítele Toníka Dostála, měli jsme pocity mrazení v zádech a slzy v očích. Řada našich známých se považuje za oběti minulého režimu. Někteří z nich jimi skutečně byli, řada z nich se přesto obětí buď necítí nebo to nestaví na odiv ostatním. A to je Antonín Dostál. Patří ke generaci, pro kterou univerzitní vzdělání nemohlo být součástí samozřejmého vývoje schopností člověka. Asi jsme tušili, proč tento mimořádně vzdělaný, inteligentní, slušností a morálkou vybavený člověk pracuje „jen“ v Karlově Studánce a „jen“ jako laborant. Asi nás mohlo napadnout, proč lidé jeho typu nejsou právě obdařeni mocí a ani možnostmi měnit mínění ostatních. Lidé Dostálova typu plní úplně jinou roli. Jsou pro nás morálním vzorem, autoritou i povzbuzením, a to v případě Toníka vůbec nemluvíme o jeho odborných a organizačních schopnostech.

Tak to je Antonín Dostál: lidsky bohatý člověk, vždy pohostinný, usměvavý a vstřícný.

Jsme rádi, že můžeme být jeho přáteli.

Antonín Jabor a Jaroslava Vávrová

Výbor České společnosti klinické biochemie si hluboce váží mnohaletého aktivního působení Antonína Dostála v sekci biochemických laborantů i jeho přínosu pro obor klinické biochemie. Antonín Dostál patří mezi vyznamenané členy Sekce biochemických laborantů Společnosti SZP technických oborů ČLS z období před začleněním sekce do ČSKB, po udělení čestného členství České společnosti klinické biochemie v r. 1993 se v r. 2003 stává v pořadí druhým nositelem čestného uznání „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“.
česky | english