Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 3 – 27.5.2009

Zápis č. 3 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 27.5. 2009 v Praze

Přítomni: Bc. M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová, J. Chaloupka
Omluven: M. Nejedlý


Program:

1. Informace z jednání výboru ČSKB – 29.4.2009

2. Hodnocení pracovní konference 14.5.2009, Jindřichův Hradec

3. Dotaz vrchní laborantky p. H. Horákové, OKBH FN Brno Bohunice

4. Příprava odborných akcí sekce BL na rok 2010

5. BIOLAB 2010

6. Jednodenní registrace na IX. sjezdu ČSKB v Praze

7. Volby do výboru ČSKB 2010

8. Různé

ad. 1

Z. Rychnovská – informace z jednání výboru ČSKB ze dne 29.4.2009 v Praze

ad. 2

Bc. M.Bunešová informovala o pracovní konferenci v Jindřichově Hradci, který organizačně zajišťovala p. Jitka Švecová, vrchní laborantka OKB Nemocnice JH. Výbor děkuje za bezchybné zajištění. Odborný program pracovní konference měl pozitivní ohlas, účast byla cca 105 posluchačů.

ad. 3

Výbor obdržel dopis od p.H.Horákové, vrchní laborantky OKBH FN Brno Bohunice s dotazem na možné změny v oblasti platových tříd pro profesi zdravotní laborant. V současné době jsou pro profesi zdravotního laboranta určeny platové třídy 8. – 10. Výbor sekce biochemických laborantů ve spolupráci s výborem zdravotních laborantů ČAS již připomínkoval tuto vyhlášku (viz příloha č. 1) a v současné době probíhá na MZ ČR připomínkové řízení. Na dalším připomínkovém řízení (17.6.09, MZ ČR, za výbor sekce BL bude jednání přítomna Bc. M. Bunešová) - budou projednávány návrhy změn vyhlášky č.321/2008 („kreditní“) a vyhlášky č. 424/2004 Sb („vyhláška o činnostech“) kde v § 33 - Laboratorní asistent navrhujeme používat: PRAKTICKÝ LABORANT , což by mělo mimo jiné návaznost na platové zařazení. Název je zvolen v souladu s návrhem změny v ošetřovatelské oblasti, kdy se bude projednávat návrh změny, a to místo „zdravotnický asistent“ je v návrhu „praktická sestra“.

ad. 4

V návrhu pracovních konferencí na r. 2010 jsou duben a listopad v Lékařském domě Praha, opakování těchto akcí březen severní Čechy a květen Jindřichův Hradec. V souvislosti s přípravou předá výbor žádost pokladníkovi ČSKB o finanční rozpočet na podporu těchto vzdělávacích akcí

ad. 5

Předsedkyně sekce byla oslovena zástupkyní CBT ohledně termínu BIOLABu 2010. Informace a kontakt byly předány hlavním organizátorům ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové – termín bude dohodnut

ad. 6

Výbor sekce BL se shodl na požadavku umožnit jednodenní registraci na celostátní sjezd ČSKB, požadavek bude přednesen předsedkyní na jednání výboru ČSKB

ad. 7

Ve výboru proběhla diskuze k přípravě voleb do výboru ČSKB a sekce BL v dubnu 2010

ad. 8

  • Výbor navrhuje vstoupit do jednání s kreditní komisí při ČAS ohledně možnosti změnit formu a způsob urychlení předávání rozhodnutí o zařazení vzdělávacích akcí pro profesi zdravotní laborant do kreditního systému. Úkolem byla pověřena Bc. M. Bunešová
  • Diskuse nad neútěšným stavem v oblasti PSS na NCO NZO, kdy v současné době jsou ve studiu posluchači, kteří byli zařazeni v dubnu 2006. Žádáme tímto výbor ČSKB aby zaujal stanovisko k danému problému a vstoupil do jednání s odpovědnými pracovníky NCO NZO Brno
  • Jmenováním Mgr. D. Juráskové, MBA, do funkce ministryně zdravotnictví MZ ČR a po dobu jejího funkčního období se stává prezidentkou ČAS paní Bc. Anna Skalická, členka výboru sekce zdravotních laborantů ČAS

Zapsala : Bc. M. Bunešová
Za správnost : Z. Rychnovská
Příští jednání výboru: 24.6.2009, 9:30 hod ÚKBP FN Motol, Praha

Vloženo: 12.6.2009

Zpět


česky | english