Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 1 - 30.1.2008

Zápis č. 1 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 30.1.2008 v Praze


Přítomni: Bc. M. Bunešová, M. Nejedlý, Z. Rychnovská, M. Vémolová
Omluven: J. Chaloupka

Program:

1. Informace z jednání výboru ČSKB
2. Příprava pracovní konference v Hradci Králové
3. Kreditní systém ČAS – poplatky za vzdělávací akce
4. Vyhláška č. 423/2004 Sb.
5. Různé

ad.1 

Z. Rychnovská informovala o lednovém jednání výboru ČSKB , ze kterého vyplynul pro výbor sekce BL úkol – zpracovat návrh, které body z nabídky webové záložky sekce biochemických laborantů budou doporučeny k anglickému překladu – předat předsedkyni do 20.2.2008

ad. 2

Pracovní konference sekce biochemických laborantů v Hradci Králové s opakováním tématu „Nutriční problematika „, je připravena. Organizaci zajišťuje vedoucí laborantka ÚKBD FN Hradec Králové Bc. J. Blažková.
Člen výboru M. Nejedlý a vrchní laborantka OKB FN Brno H. Horáková podají informace o přípravě BIOLABu 2008 v Brně.
Místopředsedkyně výboru Bc. M. Bunešová zajistí dopravu přednášejících z Prahy do Hradce a zpět. Cestovní účet bude předán pokladníkovi výboru ČSKB.
Vědecká sekretářka výboru M. Vémolová připraví certifikáty k potvrzení účasti na této vzdělávací akci.

ad. 3

Z. Rychnovská informuje, že pokladník výboru ČSKB ing. L. Šprongl provedl převod 3.500,- Kč na účet akreditační komise ČASu za účelem placení poplatků v souvislosti s žádostí o zařazení vzdělávacích akcí ČSKB do kreditního systému ČAS.
Pro přehlednost čerpání finančního limitu všechny žádosti s doložením pracovního programu odborných akcí, vyřizuje za výbor sekce BL Z. Rychnovská.

ad. 4

Bc. M. Bunešová informuje, že dne 29.1.2008 proběhlo jednání v Lékařském domě v Praze k vyhlášce č. 423/2004 Sb. Některé připomínky byly zohledněny, hlavní rozhodnutí si ponechává MZ ČR. Do přijetí novelizované vyhlášky je stále v platnosti aktuální vyhláška
č. 423/ 2004 Sb.

ad. 5

  •  výbor sekce připravuje doplnění odborného programu pracovní konference, která se bude konat dne 10.4.2008 v Praze a následně opakovat dne 22.5.2008 v Jindřichově Hradci.
  • Byl navázán kontakt s vedoucí laborantkou OKB v Jindřichově Hradci k zajištění přednáškového sálu, jehož pronájem bude dojednán přes výbor ČSKB
  • Výbor projednal a schválil návrh na dva kandidáty k udělení Čestného členství
    ČSKB při příležitosti konání 44. celostátního sjezdu biochemických laborantů BIOLAB 2008 v Brně. Návrh bude zaslán předsedovi výboru ČSKB prof. MUDr. Zimovi, DrSc. k projednání ve výboru dne 11.3.2008

Zapsala : Bc. M. Bunešová
Za správnost : Z. Rychnovská

Vloženo: 15.2.2008

Zpět


česky | english