Časopisy 2018 - obsah

OBSAH č. 1-2018 / CONTENTS 1-2018
OBSAH č. 2-2018 / CONTENTS 2-2018
OBSAH č. 3-2018 / CONTENTS 3-2018
OBSAH č. 4-2018 / CONTENTS 4-2018

OBSAH č. 1-2018 / CONTENTS 1-2018

 • Editoriál / Editorial
  B. Friedecký: Pár řádků o problémech a záhadách hodnocení kvality vědecké práce
  B. Friedecký: A brief mention about the problems and the mysteries of the quality evaluation of the scientific work
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 1, p. 3-4
 • Odešel doc. Kollár
  Obituary: Dr. Jozef Kollár
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 1, p. 5
 • fulltext
  Hyánek J., Pehal F., Dubská L., Miková J., Gombíková L., Kubů S., Haláčková P., Feyreizel J., Táborský L.: Těhotenská hypercholesterolemie - málo známý fenomén způsobený zvýšenou endogenní syntézou cholesterolu
  Hyánek J., Pehal F., Dubská L., Miková J., Gombíková L., Kubů S., Haláčková P., Feyreizel J., Táborský L.: Pregnancy hypercholesterolemia - a little known phenomenon caused by increased endogenous synthesis of cholesterol
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 1, p. 6-10
 • fulltext
  Vrobel I., Friedecký D., Adam T.: Analytický systém on-line extrakce na pevné fázi ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií a jeho klinické využití
  Vrobel I., Friedecký D., Adam T.: Online solid phase extraction analytical system coupled to tandem mass spectrometry for clinical applications
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 1, p. 11-17
 • fulltext
  Friedecký B., Vávrová J., Pavlíková L., Dusilová Sulková S., Palička V.: Úvodní studie měření FGF 23 metodou LIAISON FGF 23
  Friedecký B., Vávrová J., Pavlíková L., Dusilová Sulková S., Palička V.: Initial study of FGF 23 measurement by LIAISON FGF 23 method
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 1, p. 18-20
 • fulltext
  Janšáková K., Celec P., Tóthová Ľ.: Limitácie využitia sliny ako diagnostickej tekutiny v klinickej praxi
  Janšáková K., Celec P., Tóthová Ľ.: Limitation of the use of saliva as diagnostic fluid in clinical practice
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 1, p. 21-26
 • fulltext
  Dunovská K., Klapková E., Čepová J., Průša R.: Vitamin K a jeho význam v laboratorní medicíně
  Dunovská K., Klapková E., Čepová J., Průša R.: Vitamin K and its importance in laboratory medicine
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 1, p. 27-34
 • fulltext
  Kušnierová P., Bartoš V., Vavřina Z., Polok Rajska M., Loučka P., Všianský F., Zeman D., Švagera Z., Šafarčík K.: Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami
  Kušnierová P., Bartoš V., Vavřina Z., Polok Rajska M., Loučka P., Všianský F., Zeman D., Švagera Z., Šafarčík K.: Determination of Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT) by various analytical techniques
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 1,p. 35-40
 • Dopis redakci / Letter to the editorial board
  Racek J., Fialová K., Rajdl D., Ženková J.: Stabilizace glukózy v krevní plazmě citrátem – pro a proti
  Racek J., Fialová K., Rajdl D., Ženková J.: Stabilization of glucose in blood plasma with citrate – the pros and cons
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 1, p. 41-42
 • Doporučení / Recommendations

OBSAH č. 2-2018 / CONTENTS 2-2018

 • Editoriál/ Editorial
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 2, p. 67
 • fulltext
  Fialova L.: Neurofilamenta u traumatického poškození mozku – současné znalosti
  Fialova L.: Neurofilaments in traumatic brain injury – current knowledge
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 2, p.68-75
 • fulltext
  Holub M.: Definice sepse a septického šoku
  Holub M.: Definition of sepsis and septic shock
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 2, p. 76-78
 • fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Glykovaný albumin v krevním séru/plasmě. Stručný přehled současného stavu
  Friedecky B., Kratochvila J.: Glycated albumin in blood serum/plasma. A brief overview of the current state
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 2, p. 79-81
 • fulltext
  Kušnierová P., Zeman D., Faruzelová I., Všianský F., Švagera Z., Šafarčík K.: Porovnání různých elektroforetických systémů v laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií
  Kusnierova P., Zeman D., Faruzelova I., Vsiansky F., Svagera Z., Safarčik K. Comparison of different electrophoretic systems in the laboratory diagnosis of monoclonal gammopathy
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 2, p. 82-86
 • fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Specifikace analytických požadavků v programech externího hodnocení kvality
  Friedecky B., Kratochvila J.: Specification of analytical requirements in programmes of external data evaluation
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 2, p. 87-91
 • Biolab 2018 – sborník abstrakt / Biolab 2018 – Book of abstracts
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 2, p. 92-109

OBSAH č. 3-2018 / CONTENTS 3-2018

 • Editorial
  B. Friedecký: Hvězdné hodiny a vodní tišiny. Klinicka biochemie horkeho dne
  B. Friedecky: Starry clocks and water calmness. Clinical biochemistry of the hot day
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 3, p. 113
 • fulltext
  Muravská A., Germanová A., Jáchymová M., Hájek Z., Pařízek A., Zima T., Kalousová M.: Placentární růstový faktor u pacientek s komplikacemi v těhotenstí ve třetím trimestru gravidity
  Muravska A., Germanova A., Jachymova M., Hajek Z., Pařizek A., Zima T., Kalousova M.: Placental Growth Factor in Patients with pregnancy complications in the third trimester of pregnancy
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 3, p. 114-118
 • fulltext
  Francová I., Hrušková Z., Malíčková K., Lahoda Brodská H., Tesař V., Zima T.: Výhody stanovení protilátek proti myeloperoxidáze a proteináze-3 chemiluminiscenční metodou u pacientů s ANCA asociovanou vaskulitidou
  Francova I., Hruškova Z., Maličkova K., Lahoda Brodska H., Tesař V., Zima T.: Advantages of anti-myeloperoxidase and anti-proteinase-3 antibodies detection by chemiluminescence method in patients with ANCA-associated vasculitis
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 3, p. 119-125
 • fulltext
  Vávrová L., Staňková B., Rychlíková J., Žák A.: Prohloubeni oxidačního stresu u karcinomu pankreatu vlivem malnutrice
  Vavrova L., Staňkova B., Rychlikova J., Žak A.: Deepening oxidative stress in pancreatic cancer due to malnutrition
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 3, p. 126-131

Dopisy redakci / Letters to the editorial board

 • fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Soudobé metody a problémy sledování glukózy u diabetiků. Dopis redakci
  Friedecky B., Kratochvila J.: Contemporary methods and problems of glucose monitoring in diabetes.
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 3, p. 132-134
 • fulltext
  B. Friedecký, J. Kratochvíla: Měření HbA1c příistroji POCT - výzva pro vyšší aktivitu odborníků klinické biochemie?
  Friedecky B., Kratochvila J.: Measurement of HbA1c by POCT systems - a challenge for higher activity of clinical biochemistry experts?
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 3, p. 135-137

Doporučení / Recommendation

Čestná členství ČSKB / Honorary memberships

OBSAH č. 4-2018 / CONTENTS 4-2018

 • Editoriál
  Friedecký B.: Listopadový hurikán (To be up to date)
  Friedecký B: November huriccane (To be up to date)
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 149
 • fulltext
  Šuk J., Muchová L.: Biologické účinky oxidu uhelnatého
  Šuk J., Muchová L.: Biological effects of carbon monoxide
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 151-156
 • fulltext
  Kazda A.: Hyponatrémie – frekvence, příčiny,patobiochemie, klinika a terapie
  Kazda A.: Hyponatremia – Frequency, Causes,Pathobiochemistry, Clinics and Therapy
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 157-165
 • fulltext
  Jabor A., Fraňková S., Šenkeříková R., Komrsková J., Labanczová M., Viczénová D., Sečník P., Jr., Vacková T., Franeková J.: Volné lehké řetězce a páry těžkých a lehkých řetězců imunoglobulinů ve vztahu k morbiditě pacientů před transplantací jater a v potransplantačním období
  Jabor A., Fraňková S., Šenkeříková R., Komrsková J., Labanczová M., Viczénová D., Sečník P., Jr., Vacková T., Franeková J.: Free light chains and pairs of heavy and light chains of immunoglobulins in relation to morbidity of patients before liver transplantation and post-transplantation
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 166-172
 • fulltext
  Komrsková J., Kubíček Z., Franeková J., Jabor A.: Hemolytický index jako nástroj ke stanovení volného hemoglobinu v plazmě
  Komrsková J., Kubíček Z., Franeková J., Jabor A.: Hemolysis index as a tool for determination of free hemoglobin in plasma
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 173-177
 • fulltext
  Vacková T., Franeková J., Jabor A.: Ověření referenčního rozmezí volného trijodtyroninu v séru na analyzátoru Architect ci 16200
  Vacková T., Franeková J., Jabor A.: Verification of the reference range of free triiodothyronine in serum on the analyzer Architect ci 16200
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 178-181
 • fulltext
  Šálek T., Kurfürstová I., Pšenčík M.: Urolitiáza - efekt terapie indapamidem – kazuistika
  Šálek T., Kurfürstová I., Pšenčík M.: Kidney stones – effect of indapamide treatment – a case study
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 182-184
 • fulltext
  Kalousová M., Macášek J., Zeman M.: Realimentační syndrom po paleodietě
  Kalousová M., Macášek J., Zeman M.: Refeeding syndrome after paleodiet
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 185-188

  Rejstřík / Index
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 189-192
  Pokyny pro autory / Instruction to Authors
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 193 - 198
  Publikační etika / Publication ethics
  Klin. Biochem. Metab., 26 (47), 2018, No. 4, p. 199
česky | english